BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, Ул. Осогово 9, За: Илиян Георгиев Чапкънов, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885379, E-mail: school@chetvurtoblg.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chetvurtoblg.com.

Адрес на профила на купувача: http://chetvurtoblg.com/информация/профил-на-купувача/публични-покани.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

9.1.Всички хранителни продукти, от които се приготва храната трябва да отговарят на изискванията предвидени в Закона за храните, Наредба № 37 от 21.07.2009 година за здравословното хранене на учениците, Наредба № 9 от 16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, прилагани в детските заведения и училищата, Наредба № 108 от 12.09.2008 година за изискванията за качество и контрол за съотвествие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №5 от 25.05.2006 година за хигиена храните и др. 9.2.Храната, за която участниците могат да подават предложение представлява една обособена позиция „ЗАКУСКА И ТОПЪЛ ОБЯД“ състояща се от две части: 9.2.1. част „ЗАКУСКА”, която може да бъде: - тестена закуска - студен сандвич 9.2.2.част „ТОПЪЛ ОБЯД” включващ: - първо и второ ястия, или - второ и трето ястия. 9.3.Предлаганото меню трябва да бъде съобразено със менюто предвидено в „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети” 2012 година. 9.4.Количеството на продуктите в готовата храна трябва да бъде съобразено със количествата предвидени в „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети” 2012 година и другите нормативни актове. 9.5.Готовата храна трябва да бъде пакетирана в индивидуална опаковка за всеки отделен ученик. 9.6.Доставките на храната се извършват по следния начин: - закуска – най- късно до 09.00 часа - обяд – най – късно до 12.00 часа 9.7.Прогнозен брой хранодни за една година-172 дни. 9.8.Общ брой ученици на ученици- 256 ученика, от които: - целодневно обучение – 189 ученика. - пътуващи ученици-37 ученика. - ученици I-IV клас-146 ученика. 9.9.Прогнозна стойност за цялата позиция, за срок от една година- 42 129.72. – четидесет и две хиляди сто двадесет и девет лева и седемдесет и две стотинки без ДДС, от които: - за част „ЗАКУСКА” - 8 637.56 лева без ДДС. - за част „ТОПЪЛ ОБЯД” - 33 492.16 без ДДС, като в тази част се включват сумите от 12 951.66 лева, платени от училището, 18 132.50 лева, платени от родителите и 2 408.00 лева безплатни обяда съгласно решение № 4 на ПС №1 от 01.10.2015 година. Цените са без ДДС. Сумата е получена, като е взета предвид цената по фактури заплатени от училището за част „ЗАКУСКА”и част „ТОПЪЛ ОБЯД” за времето от 01.01.2015 година до 30.11.2015 година и към тях е прибавена сумата заплатена от родителите съгласно броя на обядите. 9.10. Прогнозен брой закуски и обяди- 36 088 броя, от които: - за част „Закуска“-20 546 броя закуски. - за част „Топъл обяд“-15 542 броя обяди.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- за част „Закуска“-20 546 броя закуски. - за част „Топъл обяд“-15 542 броя обяди.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42130 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

9.1.Всички хранителни продукти, от които се приготва храната трябва да отговарят на изискванията предвидени в Закона за храните, Наредба № 37 от 21.07.2009 година за здравословното хранене на учениците, Наредба № 9 от 16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, прилагани в детските заведения и училищата, Наредба № 108 от 12.09.2008 година за изискванията за качество и контрол за съотвествие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №5 от 25.05.2006 година за хигиена храните и др. 9.2.Храната, за която участниците могат да подават предложение представлява една обособена позиция „ЗАКУСКА И ТОПЪЛ ОБЯД“ състояща се от две части: 9.2.1. част „ЗАКУСКА”, която може да бъде: - тестена закуска - студен сандвич 9.2.2.част „ТОПЪЛ ОБЯД” включващ: - първо и второ ястия, или - второ и трето ястия. 9.3.Предлаганото меню трябва да бъде съобразено със менюто предвидено в „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети” 2012 година. 9.4.Количеството на продуктите в готовата храна трябва да бъде съобразено със количествата предвидени в „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети” 2012 година и другите нормативни актове. 9.5.Готовата храна трябва да бъде пакетирана в индивидуална опаковка за всеки отделен ученик. 9.6.Доставките на храната се извършват по следния начин: - закуска – най- късно до 09.00 часа - обяд – най – късно до 12.00 часа 9.7.Прогнозен брой хранодни за една година-172 дни. 9.8.Общ брой ученици на ученици- 256 ученика, от които: - целодневно обучение – 189 ученика. - пътуващи ученици-37 ученика. - ученици I-IV клас-146 ученика. 9.9.Прогнозна стойност за цялата позиция, за срок от една година- 42 129.72. – четидесет и две хиляди сто двадесет и девет лева и седемдесет и две стотинки без ДДС, от които: - за част „ЗАКУСКА” - 8 637.56 лева без ДДС. - за част „ТОПЪЛ ОБЯД” - 33 492.16 без ДДС, като в тази част се включват сумите от 12 951.66 лева, платени от училището, 18 132.50 лева, платени от родителите и 2 408.00 лева безплатни обяда съгласно решение № 4 на ПС №1 от 01.10.2015 година. Цените са без ДДС. Сумата е получена, като е взета предвид цената по фактури заплатени от училището за част „ЗАКУСКА”и част „ТОПЪЛ ОБЯД” за времето от 01.01.2015 година до 30.11.2015 година и към тях е прибавена сумата заплатена от родителите съгласно броя на обядите. 9.10. Прогнозен брой закуски и обяди- 36 088 броя, от които: - за част „Закуска“-20 546 броя закуски. - за част „Топъл обяд“-15 542 броя обяди.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

М Е Т О Д И К А за оценяване на офертите 1.Офертите се оценяват по критерий „икономически най- изгодна оферта”, по следните коефиценти на тежест: 1.1.Предлагана цена- КТ-0.6 1.2.Срок за доставка на извънредна поръчка на храна - КТ-0.4 К1 = К1 мин разделено на К1К К1мин- най -ниската предложена цена. К1К-цената предложена от съответния кандидат. К2 = К2 мин разделено на К3К К2 мин- най –краткия срок за доставка по извъредна поръчка. К2К - срок на доставка по извъредна поръчка, предложен от съответния кандидат. Общата оценка на всеки кандидат се изчислява по следния начин: К на кандидата = /К1 х 0.6/+/К 2х 0.4/ Максимален възможен коефициент- 1.00 На първо място се класира кандидата, който е събрал най- висок коефициент. 2.При еднакъв коефициент се тегли жребий от Председателя на комисията. Кандидатът, който жребият е избрал се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://chetvurtoblg.com Информация - Публични покани - Документи

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/12/2015