Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Карнобат ЕООД, Стара Планина №180, За: Станимира Атанасова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0895 610057, E-mail: mbalkarnobat@abv.bg, Факс: 0559 27151

Място/места за контакт: гр. Карнобат Стара Планина №180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbalkarnobat.com.

Адрес на профила на купувача: http://mbalkarnobat.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на горива за автомобилния парк на „МБАЛ Карнобат” ЕООД за срок от 24 месеца Видове горива: Бензин А-95, Дизелово гориво За доставката на горива за автомобилния парк кандидатите трябва да имат изградени бензиностанции на територията на гр. Карнобат и в цялата страна. Горивата да отговарят на националните и европейски стандарти, което се удостоверява със сертификат и анализно свидетелство от лицензирана лаборатория.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000 (MA04) , 09132000 (MA04) , 09134200 (MA04)

Описание:

Горива (За автомобили )
Бензин (За автомобили )
Дизелово гориво (За автомобили )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Бензин A-95 - 5 000 л. Дизелово гориво - 22 000 л. Посочените количества са ориентировъчни за период от 24 месеца. Възложителят не се задължава с тях, а ще зарежда горива спрямо конкретната необходимост до достигането на прогнозната стойност. Изпълнителят приема, че няма да има претенции, в случай че количествата не бъдат заявени изцяло.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Бензиностанции на изпълнителя в рамките на гр. Карнобат и/или на териоторията на страната.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да има изградена и действаща бензиностаниция на територията на град Карнобат, както и на територията на цялата страна. 2. Участникът да осигури система за отчитане на потребените горива през календарният месец (карти за безналично плащане). 3. Плащането на потребените горива през месеца да се извършва до края на следващия календарен месец. 4. Цената на горивата да бъде формирана на база цената на горивата на бениностанциите на участника, валидни в деня на зареждане от колонката на литър гориво, като се отчисли % отстъпка, който участникът е предложил. 5. Горивата да отговарят на националните и европейски стандарти, което се удостоверява със сертификат и анализно свидетелство от лицензирана лаборатория. При подаване на офертата, участникът представя следните документи: 1. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. 2. Документи удостоверяващи собственост или друга форма на владеене на бензиностанция на територията на град Карнобат, но за не по малко от 2 години, считано от датата на подаване на офертата. 3. Документи удостоверяващи законността и правото на експлоатация на обекта по предназначението му. 4. Карта на обектите (бензиностанциите) на участника на територията на страната. 5. Описание на начина на отчитане на заредените месечни количества. 6. Ценова оферта /по образец/; 7. Техническсо предложение /по образец/; 8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 /по образец/; 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/; 10. Административни сведения; 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 12. Декларация за участието на подизпълнители, в случай че участникът предвижда участие на подизпълнители. 13. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва като такъв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://mbalkarnobat.com/, гр. Карнобат Стара Планина №180 0895/610057 - Станимира Атанасова,експерт обществени поръчки; Офертите се представят в МБАЛ – Карнобат, ул. “Стара планина” № 180, лично или чрез куриер, в запечатан, непрозрачен плик, с посочен предмет на обществената поръчка, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес на участника. Офертите ще бъдат отворени публично на 22. 12. 2015 г. от 10:00 часа в сградата на МБАЛ – Карнобат, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/12/2015