Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: Стела Николова Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: Стела Николова Върбанова

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vma-bg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на медицински изделия за дентална медицина за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната ,съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33141800, 33131000

Описание:

Зъболекарски консумативи
Зъболекарски инструменти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на консумативите са в зависимост от конкретните нужди до края на 2016 година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предложените медицински изделия да отговарят на изискванията на Закона за медицински изделия, както и на наредбите за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия, на ин витро диагностичните медицински изделия и на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия. Участниците доказват съответствието на предложеното медицинско изделие: - Копие от валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия - Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участика и производителя с обхвата на предмета на поръчката, - EN ISO 13485:2003 или еквивалент на името на производителя с обхвата на предмета на поръчката; - ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието; - Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС. 2. Участниците да са производители, вносители или търговци на едро оторизирани, от производителя или официалния вносител. - Доказва се с оторизационно писмо от производителя или официалния представител, със срок на валидност срока на действие на договора. В случай, че срока на валидност на оторизацията е по-кратък от срока на договора, участникът се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или документ удостоверяващ обстоятелството, че е в процес на издаване. 3. Изисквания към срока на годност на медицинските изделия: Срокът на годност на оферираните и доставяни медицински изделия да е не по-малък от 60 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката. Удостоверява се с декларация за срока на годността на доставяните медицински изделия. 4. Начин на плащане: Доставката се заплаща по банков път, по сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на представяне на: приемо – протокол за медицинското изделие и оригинална фактура. „Доставка на медицински изделия за дентална медицина” не следва да надхвърля 66 000,00 лв. (петдесетдесет хиляди) лева без ДДС. Всички изисквания на тръжната документация за участие са задължителни за участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на интернет страницана на АОП и ВМА - www.vma.bg, раздел "Обществени поръчки".Данни за лицето, което прави поръчката – Представяне на участника (административни сведения) /по образец/ – Приложение № 2;Техническо предложение /по образец/ – Приложение № 3;Ценово предложение /по образец/ - Приложение № 4;Срок на валидност на офертата – не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти;Декларации /по образец/:Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 5;Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 6;Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП - Приложение № 7; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 за използване на подизпълнител - Приложение № 8;Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение № 9; Проекта на договор – Приложение № 10;, са публикувани на интернет адреса на ВМА www.vma.bg, раздел "Обществени поръчки". Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на ВМА - 2 етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2015