Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. Ал. Стамболийски № 1, За: Звено Обществени поръчки, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на ел. материали и радио части за нуждите на община Попово и бюджетните звена” съгласно техническа спецификация и приложен списък части и материали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31000000, 32000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на сайта на Възложителя: www.popovo.bg

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: 1. Дейността на участника да е специализирана в сферата на търговия и инженеринг с електроматериали, апаратура и съоръжения, свързана с електрообзавеждането и автоматизацията и да притежава минимум 5 (пет) годишен опит. 2. Да е партньор/представител на фирми свързани с електрообзавеждането 3. Да притежава ISO 9001:2008 4. Да е изпълнил минимум една доставка с предмет, който е сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците представят следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Представяне на участника; 3. Декларация-списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 5. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители; 6. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител; 7. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 8. Декларация-списък на фирмите, на които е партньор или представител (свободен текст); 9. Копие на сертификат ISO 9001:2008 10. Техническо предложение; 11. Ценовото предложение - представя се на хартиен и електронен носител (формат .xls/.xlsx).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К 1 - цена за изпълнение на поръчката – 60% относителна тежест; К 2 - срок на доставка след искане на Възложителя не по голям от 24 часа – 40 % относителна тежест;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката. Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ дни. Отварянето на офертите ще бъде публично на 21.12.2015г.от 10:00ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2015