Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. Александър Стамболийски №1, За: Красимир Петров- Директор Социално предприятие за озеленяване и поддръжка, Република България 7800, Попово, Тел.: 0878 123793, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2129-rezervnichastikonsumativi2016.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16800000

Описание:

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемите са събразно нуждите от резервнии части и консумативи и ще се уточняват при всяка поръчка. В обема са включени частите, които най-често се изхабяват и е възможна подмяната им. Включени са и части, които в процеса на експлоатация могат да бъдат счупени или изгубени. Като консумативи се предвиждат шини, режещи части и инструментите за заточването им. Съгласно Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на сайта на Възложителя: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: 1. Да е изпълнил минимум една доставка с предмет, който е сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан и непрозрачен плик. Тя следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Представяне на участника; 3. Декларация-списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 5. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители; 6. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител; 7. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 8. Декларация-списък на фирмите, на които е партньор или представител (свободен текст); 9. Техническо предложение; 10. Ценовото предложение - представя се на хартиен и електронен носител (формат .xls/.xlsx).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К 1 - цена за изпълнение на поръчката – 50% относителна тежест; К 2 - срок на доставка след искане на Възложителя не по-дълъг от 36 часа – 50 % относителна тежест;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката. Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ дни. Отварянето на офертите ще бъде публично на 21.12.2015г.от 14:00ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2015