Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, ул. Св. Георги Софийски № 3, За: Цветанка Димова; Емилия Николова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9226300; 02 9226307, E-mail: c.dimova@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: отдел МКТКС, сектор Комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на електронни съобщителни услуги с поддържане на гласови съобщения позволяващи провеждане на национални и международни входящи и изходящи разговори за Военномедицинска академия гр. София и нейните подчинени структури в страната, съгласно техническата спецификация и условия описани в документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на електронни съобщителни услуги с поддържане на гласови съобщения позволяващи провеждане на национални и международни входящи и изходящи разговори за Военномедицинска академия гр. София и нейните подчинени структури в страната: МБАЛ гр. Варна, МБАЛ гр. Пловдив, МБАЛ гр. Плевен, МБАЛ гр. Сливен и БПЛР гр. Хисар, БПЛР гр. Поморие и БПЛР гр. Банкя, съгласно техническата спецификация към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Военномедицинска академия гр. София, МБАЛ гр. Варна, МБАЛ гр. Пловдив, МБАЛ гр. Плевен, МБАЛ гр. Сливен и БПЛР гр. Хисар, БПЛР гр. Поморие и БПЛР гр. Банкя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

-Участниците следва да притежават валидно „Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения”.- Участникът да е сертифициран по ISO 9001 : 2008 за управление на качеството с обхват, сходен с предмета на поръчката.-Изисквания по предназначение за предоставяне на електронни съобщителни услуги и други изисквания са посочени в Тех.спецификация-Прил. №1 и в „Пълно описание на предмета на поръчката и изисквания за изпълнение на поръчка” от документацията към публичната покана на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/publichni-pokani/.1.Предоставяне на свързаност към обществената телефонна мрежа на селищните телефонни постове и вътрешните постове от централите на Възложителя, в срок до 10 раб. дни за първоначално предоставяне на услугите, както и запазване на съществуващите номерационни планове и тяхната структура.Първоначалното предоставяне на услугите се удостоверява с първия двустранно подписан констативен протокол.2.Цената за месечна абонаментна такса не следва да надвишава сумата от 1942,50 лв. без ДДС. Участник предложил цена за месечна абонаментна такса по-висока от изискваната от Възложителя, се отстранява от участие.3.Осигуряване на възможност за откриване на нови телефонни постове, без такса за откриване, както и спиране или временно спиране на вече предоставени телефонни постове без неустойки или санкции с възможност за увеличаване или намаляване на броя до 30% от първоначалния обем на услугите в рамките на общата стойност на месечната такса за целия срок на поръчката, с предизвестие от 10 раб. дни.4.Месечната абонаментна такса за абонатите на Възложителя се променя в зависимост от намаляването или увеличаването на броя на разговорните линии, но не повече от първоначално предложената от участника месечна такса без ДДС.Сумата на брой линия, с която се намалява или увеличава месечната такса при промяна се определя, като предложената обща месечна такса се разделя на първоначалния брой разговорни линии заявени от Възложителя в Тех. спецификация.5.Предоставяне пакет от 5 000 безплатни минути за разговори с всички национални фиксирани мрежи в страната извън мрежата на доставчика на услугите, както и за международни фиксирани разговори в ЕС. Участник предложил пакет с безплатни минути по-малко от 5 000 минути на месец, се отстранява от участие.6.Предоставяне на пакет от 4 000 безплатни минути за разговори с всички национални мобилни мрежи в страната. Участник предложил пакет с безплатни минути по-малко от 4 000 минути на месец, се отстранява от участие.7.Предоставяне на пакет от 5 000 безплатни минути за разговори към други мобилни и фиксирани корпоративни клиенти (юридически лица) в страната. Участник предложил пакет с безплатни минути по-малко от 5 000 минути на месец, се отстранява от участие.Предложения на участници за пакети, с безплатни минути надвишаващи минутите изисквани от Възложителя, няма да дават предимство на участника пред останалите участници.8.Предоставяне на безплатни неограничени минути за разговори месечно за всички абонати на Възложителя в корпоративната група на Възложителя, без да черпят от предложените пакети с безплатни минути за разговори.Участник, който не предлага безплатни неограничени минути за разговори месечно в корпоративната група на Възложителя, се отстранява от участие.9.Изисквания за безплатни неограничени минути за разговори месечно за всички абонати на Възложителя в стратегическата мобилна група на Възложителя, без да черпят от предложените пакети с безплатни минути за разговори. Участник, който не предлага безплатни неограничени минути за разговори месечно в стратегическата мобилна група на Възложителя, без да черпят от предложените пакети с безплатни минути за разговори., се отстранява от участие.10. Тарифирането на разговорите за всички номера на Възложителя да се осъществява на 1 секунда след първата минута и без да се начислява първоначална такса свързване на повикване.ПРОДЪЛЖАВА В ДОП.ИНФОРМАЦИЯ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За тарифите, след изразходване на пакетите от безплатни минути, както и към други международни мрежи Изпълнителя представя към ценовата си оферта Приложение - с цени за 1 (една) минута разговор за всяка група/зона. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа следните документи:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника(оригинал).2. Представяне на участника(оригинал).3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата (оригинал) – когато документи от офертата не са подписани от представляващия/те участника по регистрация, а от изрично упълномощено лице. 4. При участие на обединения – копие на договора за обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително се посочва представляващият.5. Валидно към датата на подаване на офертата „Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения” (заверено от участника копие).6. Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на участника с обхват, сходен с предмета на поръчката (заверено от участника копие).7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 5) - оригинал.8. Декларация за приемане на условията на договора (Образец № 6) - оригинал.9. Декларация за участие на подизпълнители (Образец № 7) - оригинал.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8) - оригинал.11. Декларация за липса на свързаност с друг участник и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 10) - оригинал.12. Техническо предложение което съдържа и срок на валидност на офертата – (Образец № 2).13. Ценово предложение (Образец № 3).Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 90 календарни дни, считано от датата определена като краен срок за получаване на оферти.Оферта може да подава всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в публичната покана и документацията за участие. Не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от /ЗОП/. Всяка оферта, която не отговаря на условията и изискванията на Възложителя, ще бъде отстранена от участие. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти в офертата не се приемат. Офертата се подава на български език. Всички документи, които се прилагат към офертата трябва да бъдат на български език. Оферти се подават лично от участника или упълномощено от него лице или по пощата с обратна разписка/куриерска служба на адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски" № 3, Деловодство, ет.2, като всички разходи, свързани с подаването на оферта са за сметка на участника. При сключване на договор за обществена поръчка класираният на първо място участник представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а също и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката. Заседанието на комисията за отваряне на офертите ще се проведе на 18.12.2015 г. от 10 часа в сградата на ВМА-София, Зала № 10, ет.1, на адрес: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски" № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2015