Версия за печат

BG-АЛФАТАР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АЛФАТАР, УЛ. ЙОРДАН ПЕТРОВ №6, За: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 7570, АЛФАТАР, Тел.: 086 811623, E-mail: obshtina_alfatar@abv.bg, Факс: 086 811646

Място/места за контакт: ДИРЕКТОР Д-Я ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alfatar.egov.bg.

Адрес на профила на купувача: www.alfatar.egov.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Зимно поддържане на републиканските пътища в границите на населените места в община Алфатар. Текущ ремонт на републиканските пътища в границите на населените места в община Алфатар Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар. път SLS3007 и път SLS1002 район Алфатар Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар път SLS2001; път SLS2004; път SLS2003 и път SLS2005 район Алеково Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа в населените места в община Алфатар ; Доставка на инертни материали за обезопасяването на пътищата и улична мрежа срещу хлъзгане в населените места в община Алфатар

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000, 45233141

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед
Работи по поддръжане на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на услугите ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. А. Обособена позиция №1 Зимно поддържане на републиканските пътища в границите на населените места в община Алфатар А.) път І-7 „Силистра – Шумен” от км 22+496 до км 25+286 – 2,790км.; Б.) път ІІІ -207 Тервел-Алеково-Алфатар от км 79+435 до км 81+057 – 1,622 км.; В.) път ІІІ -7001 „Алфатар-Кайнарджа –Краново” от км 0+000 до км 0+899 – 0,899 км.; Б. Обособена позиция №2 Текущ ремонт на републиканските пътища в границите на населените места в община Алфатар Път І-7 „Силистра – Шумен” от км 22+496 до км 25+286 – 2,790км.; Път ІІІ -207 Тервел-Алеково-Алфатар от км 79+435 до км 81+057 – 1,622 км.; Път ІІІ -7001 „Алфатар-Кайнарджа –Краново” от км 0+000 до км 0+899 – 0,899 км.; В.) Обособена позиция №3 „ Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар район Алфатар Път SLS3007 „Р-н І-7 - Регионална помпена станция Алфатар от км 0+000 до км 3+430 – 3,430 км Път SLS1002 ”Р-н І-7, - Цар Асен-Чуковец” от км 0+000 до км 5+000 – 5,000 км Г.) Обособена позиция №4 „ Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар район Алеково Път SLS2001 „Р-н ІІІ -7001 –Васил Левски „от км 0+000 до км 5+450 – 5,450 км Път SLS2004 „ Р-н ІІІ-207 - Бистра „от км 0+000 до км 3+070 – 3,070 км Път SLS2003 „ Р-н ІІІ 207 при с. Алеково – до SLS2001 при с.Васил Левски от км 0+000 до км 10+350 –10,350 км Път SLS2005 „Р-н SLS2003 - Кутловица от км 0+000 до км 0+900 – 0,900 км Д.) Обособена позиция №5 Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа в населените места в община Алфатар. Е.) Обособена позиция №6 Доставка на инертни материали на фигури и депо, за обезопасяване от заледяване на пътища и улична мрежа в община Алфатар.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65270 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОБЩИНА АЛФАТАР

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във възлагането на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата покана. Участникът следва да представи оферта, отговаряща на изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа: техническо и ценово предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка при съобразяване с условията и техническата спецификация от публичната покана. Пликът следва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Административни сведения (Образец № 1). 3.Декларации (Образец № 2,3,4,5,6,7). 4 Минимално техническо оборудване за изпълнение на поръчката: • За Обособена позиция №2 Текущ ремонт на републиканските пътища в границите на населените места в община Алфатар, кандидатът следва да разполага с: - оборудване за полагане на асфалтова смес; - фугорез – 1 бр.; - транспортно средство – 1 бр.; - валяк – 1 бр. (Образец № 8) • За Обособена позиция №1 Зимно поддържане на републиканските пътища в границите на; Обособена позиция №3 „ Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар район Алфатар; Обособена позиция №4 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар район Алеково; Обособена позиция №5 Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа в населените места в община Алфатар, кандидатът следва да разполага с: - машини оборудвани със снегоринни съоръжения за снегопочистване – 2 ( два) броя до 96 к.с. и 2 бр.( два) броя от 100 к.с. до 150 к.с. (Образец № 8) Към Декларация (Образец 8) се прилагат заверени копия от регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и вида на специализираните превозни средства и техника. В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за лизинг или наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на договора. • Участникът да разполага с депо собствено или наето за съхранение на инертни материали на територията на Община Алфатар; • Участникът да разполага минимум с една собствена или наета база за разполагане на техниката на територията на общината. 5.Техническо предложение (Образец № 9). 6.Ценово предложение (Образец № 10). 7. Проект на договор – не се попълва, но се пара

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2015 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност. Предложената от участниците крайна цена за изпълнение на поръчката не може да надхвърля посочената от Възложителя максимално допустима стойност. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ парична гаранция за изпълнение на договорните задължения на равняваща се на 2 % (два процента) от стойност на поръчката без вкл. ДДС Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в срок до 09,00ч. на 21.12.2015 г. в Деловодство на Община Алфатар. Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника,тел. и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Всички образци и док.,съдържащи се в офертата следва да са подписани и подпечатани от лицето,представляващо участника в настоящата ОП. Когато офертата(или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, се представя пълномощно на лицето,подписващо офертата/оригинал./. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в ОП. Документацията е публикувана в профила на купувача www.alfatar.egov.bg , от където може да бъде изтеглена. Срок на валидност на публичната покана – 20.12.2015 г. Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 21.12.2015 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията. Ценово предложение на участник надхвърлящо максимално допустимата прогнозна стойност на обществената поръчка, не се оценява от комисията. За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/12/2015