Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДГС Шумен - ТП на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, гр. Шумен ул. Любен Каравелов № 28А, За: Фетие Шабанова, РБ 9700, Шумен, Тел.: 054 800464, E-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ДГС Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство - Шумен”, чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2016г. и други сгради на Възложителя (при възникнала необходимост), с включена доставка и монтаж на техническото оборудване”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 550,00 лв., без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

550 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

адм. адрес на ТП ДГС Шумен – гр. Шумен, ул. Л. Каравелов 28 А

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Документи, които се представят от кандидатите: посочени в документацията за участие в "Профил на купувача" - http://dgsshumen.dpshumen.bg/ ІІ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ІІ.1. Кандидатите следва да разполагат с необходимата кадрова обезпеченост за извършване на услугите, като представят информация за служителите си-ангажирани с изпълнението на услугата. ІІ.2.Кандидатите трябва да са лицензирани за извършване на услуги за охрана чрез СОТ на територията на Р.България, като в удостоверение на това представят заверено копие от лиценз / разрешение/ за извършване на охранителна дейност чрез СОТ, издадено от компетентен орган; ІІ.3.Кандидатите следва да представят гаранция за покриване на 100% от щетите в случай на възникнало събитие (свободен текст); II.4.Кандидатите декларират, че разполагат със собствена техника и необходимият технически ресурс за изпълнение на услугите, съгласно предварително зададените технически изисквания от Възложителя, като представят информация в писмен вид за това; II.5.Кандидатите да представят списък с извършени от тях подобни охранителни услуги за периода от 2014г. до 2015г. вкл. (свободен текст), придружени от гаранции за добро изпълнение. Забележак: Участниците в процедурата, които не представят горепосочените документи и декларации се отстраняват от последващо участие в настоящата процедура. ІІ.4.Срок за изпълнение на услугата– до 1/един/ ден след подписване на договора между двете страни. ІІ.5.Срок на договора- от датата на сключване на договора до края на 2016г.; ІІ.6.Място на изпълнение на доставката/ите- административната сграда на ТП „ДГС Шумен” на ул.”Л.Каравелов”№28А, Община Шумен. IІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ III.1.След сключване на договора за изпълнение на услугите, Възложителя няма задължение за усвояване на пълният обем на описаните услуги (по видове и прогнозни количества) от Приложение №1А; III.2.При необходимост, Възложителя може да заяви за извършване допълнителни количества услуги, от описаните в Приложение №1А, по единичните цени (в лева без ДДС) посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта. III.3.При необходимост, Възложителя може да заяви за извършване допълнителни количества услуги – извършване на охрана чрез СОТ с вкл. поставяне(изграждане) на СОТ система в новозакупени(новоремонтирани) сгради на Възложителя, извън списъка по Приложение №1, намалени с предложеният %(процент) търговска отстъпка (ТО) от цените на услугите в търговската мрежа на Изпълнителя. Зебележка: Предложеният % ТО не следва да се променя до приключване на действието на договора. При възникнала необходимост от изграждане и охрана чрез СОТ на други сгради сгради-собственост на Възложителя, финансовата стойност на поръчката не може да надхвърля одобреният максимален финансов ресурс за охрана чрез СОТ за 2016г., който е 1200,00 (хиляда и двеста лева) без ДДС. III.4. Всички допълнителни разходи по извършване на услугите са за сметка и се извършват от кандидата-определен за изпълнител. III.5. Срок на валидност на офертата-минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата. III.6. Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес или по телефона. III.7. Кандидатите не трябва да надхвърлят общият определен лимит за изпълнение на услугите по настоящата процедура, който е в размер на 550,00 лв. /петстотин и петдесет лева/ без ДДС. Забележка: Участник в процедурата, представил ценова оферта на стойност по-висока от 550,00 лв. /петстотин и петдесет лева/ без ДДС се отстранява от последващо участие в настоящата процедура. IV.При необходимост кандидатите може да извършат оглед на помещенията в обекта – предмет на охрана чрез СОТ. V.Класиране на кандидатите-крайното класиране на кандидатите се извършва на основание на предложената от същите ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ - В ЛЕВА, БЕЗ ВКЛЮЧЕНО ДДС.На първо място се касира кандидатът предложил най-ниска обща крайна цена.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оглед на обекта - предмет на охранителната дейност, може да се извърши всеки работен ден в периода от 09:00ч. до 16:00 ч., в деня-предхождащ последният работен ден за прием на оферти. Срокове: за получаване на оферти - до 12.00ч. на16.12.2015г.; за разглеждане на получените оферти - в 14:00 часа на 17.12.2015г. в административната сграда ТП. Повече информация можете да получите от "Профил на купувача" на интернет страницата на Възложителя: http://dgsshumen.dpshumen.bg/ - в т.ч. информация за датата и часа за разглеждане на офертите, информация до СМИ и др.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2015