Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл.Георги Измирлиев №1, За: Ивана Янева, Старши юрисконсулт Обществени поръчки, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867788, E-mail: iyaneva@blgmun.com, Факс: 073 884416

Място/места за контакт: Община Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2231/Pokana-08122015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на дълготрайни материални активи и стопански инвентар за детските градини и детските ясли на община Благоевград по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на абсорбатори, печки, пекарни, електрически помпи, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2 Доставка на компютри, съгласно Приложение № 2”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681200, 39711361, 30213000, 39714000

Описание:

Електрически помпи
Електрически фурни
Персонални компютри
Тръбни отдушници за вентилация или за рециклиране на въздуха


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Доставка на дълготрайни материални активи и стопански инвентар за детските градини и детските ясли на община Благоевград по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на абсорбатори, печки, пекарни, електрически помпи, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2 Доставка на компютри, съгласно Приложение № 2”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24921 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВАЖНО! Определените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. ВАЖНО! На основание чл. 16г, ал. 2, от ЗОП, настоящата обществена поръчка, в частта си, по Обособена позиция № 2 “Доставка на компютри, съгласно Приложение № 2”, е ограничена до участници - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, тъй като предмета на поръчката е включен в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, приет с Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет, на основание чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. В представянето на участника, което се съдържа в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали участникът, съответно всеки от участниците в обединението е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя по определената обособена позиция, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър, се прилага и за посочените подизпълнители. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. В случай, че не бъде избрана някоя от офертите на ползващите се с преференция лица, процедурата не се прекратява, а тя продължава, като оценителната комисия се връща и продължава работата си с разглеждането на офертите без преференция, наличието на които е оповестено в рамките на първото публично заседание, като приложи всички приложими в общия случай на възлагане правила на закона. Във възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Всяка оферта следва да съдържа: 1. Административни сведения за участника /Образец № 1/. 2. Документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 3. Ценово предложение /Образец № 2/, с включени единични цени за всеки отделен артикул /съгласно Приложение 1 за обособена позиция №1 и Приложение 2 за Обособена позиция №2 към документацията/, отправено от Управителя /изрично упълномощено лице/, подписано собственоръчно и подпечатано. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал. Продължава в поле Допълнителна информация!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане: Икономически най – изгодна оферта. Комисията оценява постъпилите предложения, в съответствие с предварително обявените условия, критерий и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”. Коф. = К1 + К2 К1 Предложена цена Максимална тежест - 60 К2 Срок за изпълнение на поръчката Максимална тежест – 40 Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка - икономически най-изгодна оферта. Kласирането се извършва на база следните показатели: К1 - Предложена цена - Максимален брой точки – 60 т. Офертата на участниците се оценява по следната формула: К1 = Най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката x 60 Предложена цена от съответния участник *** Където „най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката” е най-ниската обща договорна стойност на доставката по видовете артикули за съответната обособена позиция, а „цена на съответния участник” е общата договорна стойност на доставката по видовете артикули за съответната обособена позиция, предложена от участника. В случай, че участник е посочил цена за изпълнение, която надвишава осигуреният от Възложителя финансов ресурс (прогнозна стойност), то неговото ценово предложение няма да бъде оценявано. 2. К2 – Срок за изпълнение на поръчката - Максимален брой точки – 40 т. Офертата на участниците да се оценява по следната формула: К2 = Срок минимум х 40 Срок участник Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-малък от 7 и по–голям от 15 календарни дни! *** Където „Срок минимум” е най – краткия предложен срок за изпълнение на доставката, а „Срок участник” е предложения от оценявания участник срок за изпълнение на доставката в календарни дни. Забележка: Предложението трябва да бъде цяло число! Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-малък от 7 и по–голям от 15 календарни дни! В случай, че участник е посочил срокове различни от указаните, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано. Забележка: Предложението трябва да бъде цяло число!

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

4. Техническо предложение /Образец №3/; 5. Участникът следва да е изпълнил общо доставки и доставка сходна или еднаква с предмета на поръчката през последните 3 години. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата, да е изпълнил успешно минимум 1 (един) договор с предмет, сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. Доказва се с представяне на Списък /Образец № 4/: а) доставка, изпълнена през последните 3 години, считано до датата на подаване на заявлението или на офертата, а за доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, и: б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените доставки; За „доставка сходна или еднаква с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставка с предмет: За Обособена позиция №1 – „доставка на електроуреди, в това число абсорбатори, печки, пекарни, електрически помпи”; За Обособена позиция №2 - „доставка на персонални компютри”; 6. Участникът следва да посочи гаранционен срок за електроуредите - от 2 (две) до 5 (пет) години. Доказва се с представяне на гаранционна карта за всеки един уред. 7. Декларация за съгласие с условията и клаузите заложени в проекта на договора /Образец №5/. 8. Участникът следва да представи декларация за запознаване с условията на поръчката /Образец № 6/. 9. Проект на договор по Обособена позиция №1 /Образец № 7/. 10. Проект на договор по Обособена позиция №2 /Образец № 7а/. 11. Декларация в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания*, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, със следния предмет на дейност, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 и чл. 29б, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания /Образец № 8/. 12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника). Допълнителна информация, както и документи, могат да бъдат получени на посочения адрес www.blgmun.com - профил на купувача на интернет страницата на Община Благоевград. Публичната покана както и образците на документи са публикувани на адрес www.blgmun.com - профил на купувача. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи. Офертите се получават на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, сградата на Община Благоевград - деловодство, в срок до 17:30 ч. на 16.12.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 17.12.2015 г. от 10:00 часа, Зала №101 в сградата на Общинска администрация - гр. Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2015