Версия за печат

BG-Трявна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ Петко Рачев Славейков, ул. Ангел Кънчев 19, За: Мариана Атанасова - помощник директор по учебната дейност, Р.България 5350, Трявна, Тел.: 0677 62392, E-mail: souprs@sou-tryavna.org

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sou-tryavna.info.

Адрес на профила на купувача: http://sou-tryavna.info.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютри, а именно 40 бр. преносими компютри с решение за едновременно зареждане на устройствата, които се закупуват по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213200

Описание:

Таблетен компютър


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Закупуване на 40 броя преносими компютри

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Трявна

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предложената и доставена техника следва да отговаря в пълнота на минималните технически изисквания, посочени в раздел две от тази документация. Участникът може да предложи техника с по-добри показатели, които се оценяват допълнително. 2. В рамките на гаранционните срокове, изпълнителят ще следва да осигурява със собствен транспорт и за своя сметка 8-часова техническа поддръжка на място или в сервиз в официалните работни дни в интервала от 8,30 до 17,30 часа, при заявяване на възникнал проблем; максималното време за реакция е 4 часа, а за отстраняване на повреда е - 72 часа. 3. При невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата изпълнителят ще следва да предостави за временно ползване друго устройство от не по-нисък клас. 4. В случай на спиране на производството на предлаганите технически средства по време на процедурата или при изпълнение на поръчката, поради внедряване на нови технологии, участникът /избраният за изпълнител/ ще следва да предложи доставка на продукти със същите или по-добри характеристики. Минимални Технически Спецификации за Образователен Лаптоп препоръчителни Външен вид Тежест <900gr Тяло Прикрепена клавиатура (Лаптоп) с възможност за сгъване в режим на таблет LCD Екран Най-малко 9 инча капацитивен 5-точков тъч-скрийн TFT /1024*600/16:9/G+G Хардуерни спецификации CPU (централен процесор) Четириядрен или по-добър GPU (графичен процесор) Mali 400 Mhz или по-добър Оперативна памет Поне 1GB DDR3 Вградена памет Поне 16GB Външна памет TF картадо 32GB Камера Предна камера 2.0m пиксела (по желание) Звук вградени стерео говорители, 1W Вграден микрофон Батерия Поне 3500mAH G-сензор Поддържан, 3-осев Мрежова връзка WIFI вграден, 802.11 b/g/n 3G вътрешна SIM / външно 3G устройство Bluetooth поддържа се Интерфейси USB Най-малко USB x 1/micro-USB x 2 Вход за слушалки 3.5 mm стерео вход x1 Карта памет TF слот x 1 HDMI x1 (предпочитано) Софтуерни спецификации Операционна система Android 4.4 или по-нови версии/ Windows 10 Pro или Education или по-нови версии Инсталирани приложения Office пакет или еквивалент - без лиценз. Език многоезичен 3D игри G-сензор, поддръжка на 3D игри Е-учебници Съвместим с учебните приложения на БГ издателства Електронни книги TXT, EPUB, PDF, Word, Excel, powerpoints Видео 1080P HD video, avi, mov, mp4, asf, wmv, rm, rmvb, 3GP, m4a, mpg, flv Музика mp3, wav, wma, aac, ac3, AAC+, RealAudio Изображения JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите по предмета на поръчката се извършва на база критерия „Икономически най-изгодна оферта“. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделите показатели за оценка. Предложенията на участниците ще се оценяват по следните показатели: а/ предложена цена от кандидата - C - 40 % б/ технически предимства - T - 30 % в/ срок за доставка в календарни дни - S - 20% г/ срок за реакция при възникнал проблем с дефектирало устройство в работни часове - R - 10% Крайната оценка на всяка оферта се изчислява по формулата: Pn = (Cmin/Cn х 100) х Kc + (Тn х 100) х Kc + (Ѕmin/Ѕn х 100) х Ks + (Rmin/Rn х 100) х Kr Pn - обща оценка на кандидата Cmin - най-ниска предложена цена от участник Cn - цена на участника Kc - тегловен коефициент на цената = 40% - 0,4 Tn - технически предимства, предложени от кандидата Tn = Tn1 + Tn2 + Tn3 + Tn4 Тn1 - размери (диагонал) на екрана (покрива минималните изисквания на възложителя - 1 т., над минималните изисквания на възложителя до 10' - 10 т., 10’ и повече - 25 т.) Tn2 - резолюция на екрана (покрива минималните изисквания на възложителя - 1 т. над минималните изисквания на възложителя до 1366*768 - 10 т, 1366*768 и повече - 25 т.) Tn3 - вградена памет (покрива минималните изисквания на възложителя - 1 т., над минималните изисквания на възложителя до 32 GB - 10 т., 32 GB и повече - 25 т.) Tn4 - хард диск (без хард диск - 0 т., хард диск до 100 GB включително - 5 т., хард диск до 200 GB включително - 10 т. хард диск до 320 GB включително - 15 т.; хард диск до 450 GB включително - 20 т., хард диск над 450 GB - 25 т.) Kn - тегловен коефициент на техническите предимства = 30% - 0,3 Ѕmin - най-кратък срок за доставка в календарни дни, предложен в офертите Ѕn - срок за доставка, предложен от участника Ks - тегловен коефициент за срок за доставка = 20% - 0,2 Rmin - най-кратък срок за реакция, предложен в офертите Sn - срок за реакция, предложен от участника (срокът за реакция е времето от момента на уведомяване на изпълнителя до явяване в училището на негов квалифициран екип) Kr - тегловен коефициент на срок за реакция = 10% - 0,1

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подадените оферти ще бъдат разгледани от комисия назначена със заповед на директора на училището на 17.12.2015 г. от 14:00 часа в музея на училището. Технически спецификации, условия за участие, указания за подаване на офертите и документи могат да бъдат намерени на Интернет адреса на СОУ "Петко Рачев Славейков":http://www.sou-tryavna.info

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2015