Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' № 1, За: Красимир Георгиев, Ваня Манова, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716992, E-mail: vmanova@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на нови преносими компютри, настолни компютри, монитори, мултифункционални устройства и мултимедийни проектори за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 4 обособени позиции:1./ Преносими компютри, 2./ Настолни компютри, 3./ Многофункционални устройства, 4./ Мултимедийни проектори.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30213100, 30213300, 30232110, 30230000, 30231300

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Настолен компютър
Лазерни принтери
Компютърно оборудване
Дисплеи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката е без включен ДДС. Общата прогнозна стойност: на обособена позиция № 1 е 8950 лева, на обособена позиция № 2 е 1955 лева, на обособена позиция № 3 е 1460 лева, на обособена позиция № 3 е 3500 лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15865 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно техническата спецификация. Предлаганите изделия трябва да са оригинални, нови и неупотребявани, в оригинална фабрична опаковка, да отговарят на техническата спецификация и да фигурират в актуалната производствена листа на производителя, както и да не са свалени от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти. Участникът следва да представи описание на техническото оборудване, вкл. сервизната база за гаранционно и извънгаранционно поддържане на територията на РБ, вкл. на територията на гр. Бургас. Срок за изпълнение -21.12.2015 г. Гаранция за изпълнение- 3 % от стойността на договора за обособената позиция. Форма на гаранцията за изпълнение- парична сума или банкова гаранция.Банковата гаранция се внася по банкова сметка на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" при Банка "ДСК", клон Бургас: BG94STSA93003300290023.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана на Интернет страницата на университета www.btu.bg, в "Профил на купувача". Офертата на участника следва да има минималното съдържание, съгласно чл. 101в от ЗОП: 1./ Данни за лицето, което прави предложението, 2./ Техническо предложение, 3./ Ценово предложение, поставено в запечатан непрозрачен плик, 4./ Срок на валидност на офертата. Офертата следва да съдържа списък на приложените документи. Всяка страница от съдържанието на офертата следва да е подписана и номерирана с пореден номер на страницата от участника. Офертите се подават в деловодството на университета: гр. Бургас 8010, бул. "Проф. Якимов" № 1, Ваня Манова, стая 205, в запечатан, непрозрачен плик, надписан с наименованието на участника, адрес, телефон, и по възможност -факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.12.2015 г. в 9.00 ч. в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. "Проф. Якимов" № 1, ректорат, зала 2 при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/12/2015