Версия за печат

BG-Бобов дол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бобов дол, ул. 27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти по следните групи: „Пакетирани стоки”, „Зеленчукови и плодови консерви”, „Плодове и зеленчуци”, „Месо и месни продукти, риба и яйца”, „Хляб и хлебни изделия”, „Мляко и млечни продукти”, за нуждите на Целодневни детски градини на територията на община Бобов дол за срок от една година”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15220000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03200000, 03210000, 03220000, 03221000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зърнени култури и картофи
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зеленчуци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на хранителните продукти са съгласно образеца на Количествено-стойностна сметка към публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

складове на ОДЗ" Дружба" и ЦДГ "Миньор", гр. Бобов дол

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка на Възложителя или упълномощен от него представител, съгласно условията на проекта на договор.Храните в детските заведения се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, периодичността на доставките е както следва: „Хляб и хлебни изделия” - всеки работен ден; „Месо и месни продукти, риба и яйца” - два пъти седмично; „Мляко и млечни продукти”- два пъти седмично; „Пакетирани стоки”- веднъж седмично; „ Зеленчукови и плодови консерви - веднъж седмично; „Плодове и зеленчуци”- веднъж седмично; Храните и суровините, доставяни, приготвени и предлагани на територията на детските заведения, трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство. За всяка партида доставени храни, Изпълнителят следва да представя документ, удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност. Документите, придружаващи храните да съдържат цялата необходима информация за извършване на проследимост и обратна връзка по чл.21а, ал.1 от Закона за храните. Предварително опакованите храни, доставяни в детските заведения, да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики. Същите трябва да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 4 декември 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва:1. Данни за лицето, което прави предложението;2. Техническо предложение;3. Ценово предложение;4. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите;5. Декларация, че доставката, предмет на настоящата поръчка ще бъде извършвана с МПС, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти съгласно нормативните изисквания - с приложено „Удостоверение за регистрация на транспортните средства”, издадени от съответните компетентни органи за превоз на хранителни продукти от животински и/или неживотински произход. 6. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта/тите, с които участника разполага за производство, търговия на едро/дребно за храни, съответстващи на тези включени в предмета на поръчката; 7. Проект на договор, подписан от участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена. Срок за получаване на офертите. Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 17:00 ч. на 17.12.2015 г. на адреса на Възложителя – Община Бобов дол, гр. Бобов дол, ул.”27-ми октомври” №2. При сключването на договор класираният на първо място участник представя:1. Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП;2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП;3. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 11.00 ч. на 18.12.2015 г. в административната сграда на Възложителя, ет.1, ст.109. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на административната сграда на общинска администрация Бобов дол.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2015