Версия за печат

BG-Ихтиман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, За: Георги Илиев - зам.кмет, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: община Ихтиман

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: www.ihtiman-obshtina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е "Избор на изпълнител за доставка на нов лек автомобил за нуждите на община Ихтиман". Техническа спецификация: Дизелов двигател Работен обем: минимум 2,2 литра (2150 куб. см.) Мощност: минимум 110 кВт Въртящ момент: минимум 380 Нм Минимум 6-степенна автоматична скоростна кутия Обем на резервоара: минимум 60 л. Разход на гориво: Комбиниран разход: максимум 5,0 л./100км. Емисии на СО2 – максимум 130 г./км. Дължина: минимум 4 800 мм. Междуостие: минимум 2 800 мм. Обем на багажника: минимум 480 л. Екологична норма: минимум Евро 6 Оборудване на модела: Антиблокираща спирачна система с разпределение на спирачното усилие Система за динамичен контрол на траекторията и сцепление Система за избягване буксуването и поднасянето на автомобила Минимум 8 броя въздушни възглавници Автоматично включване на аварийните светлини при рязко спиране Система за налягането в гумите Система за подпомагане потеглянето под наклон Система, следяща „мъртвия” ъгъл при страничните огледала Система, предотвратяваща сблъсък при движение с ниска скорост Преден и заден подлакътник Цветен тъч-срийн дисплей и навигационна система Подгряване на предните седалки Фарове за мъгла Различно температурен електронен климатроник Предни фарове, следящи кривата на завоя и адаптиращи се срещу заслепяване Система за безжично боравене с телефона „свободни ръце” Странични ел. огледала с подгряване и с вградени мигачи Преден и заден парктроник със звукова и графична сигнализация – фабрично изпълнение Автоматично включване на чистачките и фаровете Безключово запалване и гасене на двигателя и система за спиране и пускане при престой и задръстване Система за поддържане на постоянно зададена скорост с управление от волана Вид купе: седан, триобемно Оригинални гумени стелки за всички места Оригинални алуминиеви джанти с гуми 17” Оригинални алуминиеви джанти със зимни гуми 17” Гаранция: 3 години или 100 000 км. Цвят: перлен

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 бр. нов лек автомобил съгласно приложена към документацията техническа спецификация - Приложение № 1. Посочената прогнозна стойност е без вкл. ДДС и е максимално допустима за участниците, като включва абсолютно всички разходи за изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ихтиман

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При възлагането на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и настоящата документацията. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП, а именно: 1. осъдено е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. Обстоятелствата по т. 1, б. „а” – „д” се отнасят до лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на съответния участник. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП се отнасят и за тях. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а именно: 1. е „свързано лице” по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Обстоятелството по т. 1 се отнася до лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на съответния участник. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства се отнасят и за тях. Когато участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал.1, т.1и ал.5, се прилагат за всички участници в обединението, а когато е юридическо лице се прилагат за всяко от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Участникът трябва да притежава сертификати по ISO 9001, 14 001, 18 001 валидни към дата на подаване на офертата. Доказва се със заверени от участника копия на сертификатите, както и други доказателства за еквивалентни мерки. Участникът да е оторизиран за дейността предмет на поръчката, в случай, че не е производител. Доказва се с документ, че участникът е оторизиран за дейността предмет на поръчката, в случай, че не е производител /заверно копие/. Участникът да е оторизиран от производителя на автомобила да извършва сервизната дейност и поддръжката му за дейността предмет на поръчката, в случай, че не е производител. Доказва се със списък /свободен текст/ на оторизираните от производителя сервизни бази на територията на страната, в които се осъществява гаранционната поддръжка, като в списъка следва да са посочени точни адреси, телефони, лица за контакти и работно време на съответната сервизна база. Към списъка, участникът следва да приложи и документа, с който е оторизиран от производителя на автомобила да извършва сервизната дейност и поддръжката им /заверено копие/. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите за доказване на техническите възможности се прилагат и за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка при липса на някой от изискуемите документи, ако не отговаря на някое от изискванията или се е отклонил от поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всяка оферта, отговаряща на изискванията ва възложителя за подбор и допустимост, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” и в съответствие с предварително обявените от възложителя условия. Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО). Показатели: 1.Предлагана цена – ПЦ - относителна тежест – 0.60 % 2.Срок за изпълнение /това е срока за доставка на автомобила, отговарящ на техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя до 30 работни дни от дата на сключване на договора/– относителна тежест – 0.40 % 1.Предлагана цена (ПЦ) – формулата, по която се получават точките на показателя е следната: ПЦ = (Ц мин./Ц уч.) х 100, където: Ц мин. е най-ниската предложена цена от участниците Ц уч. е предложената цена от оценявания участник Максималните точки по показателя са 100 Стойността на получените точки се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Забележка: Участници предложили по – високи цени от прогнозната стойност ще бъдат отстранени. 2.Срок за изпълнение (СИ) - формулата, по която се получават точките на показателя е следната: СИ = (СИ мин./СИ уч.) х 100, където: СИ мин. е най-краткият предложен от участниците срок за изпълнение СИ уч. е предложеният срок за изпълнение на оценявания участник Максималните точки по показателя са 100. Стойността на получените точки се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Забележка: Участници предложили срок за доставка по-голям от 30 работни дни от дата на сключване на договора ще бъдат отстранени от възложителя. КО = ПЦ х 60 + СИ х 40 Крайното класиране се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка (КО), т.е. оферта получила най-голям брой точки се класира на първо място.В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че икономически най-изгодна оферта не може да се определи по този начин се провежда жребий по реда и условията на чл.71, ал.5 от ЗОП за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя. Всеки участник има право да представи само една оферта, която трябва да е изготвена на български език. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие за митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. До изтичане срока за подаване на офертата, участникът в поръчката може да промени, допълни или оттегли офертата си. При подаване на офертата си участникът, може с декларация да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изиска от Възложителя да не я разкрива. Варианти в офертата не се допускат. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ. Оферти, които са постъпили в община Ихтиман след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи като “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текстът “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис на представляващия участника и е положен печат. По преценка на участника, такива документи могат да бъдат представени и в оригинал. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението. Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана. Източник на финансиране: средства от бюджета на община Ихтиман Публичната покана, документацията, приложенията и образците са публикувани на интернет адреса на община Ихтиман, профил на купувача: www.ihtiman-obshtina.com Срок за подаване /съответно получаване/ на оферти - от 07.12.2015г. до 17.00ч. на 14.12.2015г. включително. Дата, час и място на отваряне на офертите:10.00 часа на 15.12.2015г. в заседателната зала на административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, бул. „Цар Освободител” № 123, ІV етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/12/2015