Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл. Свобода №1, За: Атанас Христов Атнасов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за: „Реконструкция на местен път Т1 от м. Циганска поляна до хижа Чумерна (от км 0+680 до км 2+384.79)“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата спецификация към публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

• През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил поне два договора за проектиране и/или упражняване на авторски надзор на обекти от транспортната инфраструктура. • Участникът следва да осигури екип назначени по трудов или граждански договор лица, включващ специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точно, качествено и своевременно изпълнение на поръчката. За изпълнението на поръчката участника е длъжен да осигури: - Проектант геодезист с пълна проектантска правоспособност, специалност „Земеустройство“, „Геодезия“ или еквивалентна и минимум 5 /пет/ години опит; - Проектант ПБЗ с пълна проектантска правоспособност и минимум 5 /пет/ години опит. - Проектант по част „Пътна”, с пълна проектантска правоспособност и минимум 5 /пет/ години опит. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Срок за изпълнение-50% 2.Предлагана цена-50% Методиката за оценка на офертите е дадена към документацията на поканата

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще се отворятна 16.12.2015 г. (сряда) в 10,00 часа в заседателната зала на община Твърдица залана на община Твърдица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/12/2015