BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков №3, За: Петър Станулов, Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Място/места за контакт: Дирекция ОПУС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=26.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Услугата ще се извършва в 28–те областни града на територията на Република България, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000, 90911200, 90911300

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране
Услуги по почистване на сгради, без жилищните
Услуги по почистване на прозорци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата ще се извършва в помещенията предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Помещенията се намират в административни сгради на територията на всички областни центрове в Република България, както и в град София, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда”. Общата квадратура, на която са разположени помещенията и ще бъде обект на почистване е 9191 кв. м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите се представят в срока, посочен в публичната покана. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и предметът на публичната покана, за която кандидатства. Участието в процедурата е открито за всички физически и/или юридически лица или техни обединения /сдружения/, отговарящи на изискванията на закона, подзаконовата уредба по прилагането му и условията, посочени в Указанията за участие към публичната покана. Всяка една оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. Участниците трябва да представят в офертите си следните документи и да отговарят на следните изисквания: Административни сведения на участника, включващи данни за лицето, което прави предложението (документ за регистрация или посочване на ЕИК когато лицето е ЕТ или юр. лице и копие от документ за самоличност за физ. лица.) При участници обединения – документ за създаване на обединението, подписан от лицата участващи в него, в който задължително се посочва представляващият; Техническо предложение по образец; Ценово предложение по образец; Оферта по образец с попълнен срок на валидност на офертата; Декларация по чл. 47 от ЗОП; Декларация за приемане на условията в проекта на договора по образец; Документите посочени в Раздел „ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ“ или именно: Списък-декларация от участника за изпълнени услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 1 (една) или повече услуги, които са еднакви или със сходни с предмета на настоящата обществена поръчка за стойност равна или по-висока от стойността на настоящата обществена поръчка. Като доказателство участникът трябва да представи Списък на услугите съгласно Приложение №6 (в оригинал, подписан от представляващия участника), които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът следва да съдържа подробно описание на предмета на съответната услуга, стойност, начална и крайна дата на изпълнението й и получателите. Списъкът следва да е придружен от доказателства за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, включени в списъка. Удостоверението/ята следва да съдържат дата и подпис на издателя, както и данни за контакт. Непредставяне на някой от посочените документи или неизпълнение на някое от изискванията при всички случай води до риск от отстраняване на участника. ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ" ...

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/12/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

"ПРОДЪЛЖАВА ОТ РАЗДЕЛ "ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА": Настоящата обществена поръчка се финансира със собствени средства от бюджета на ИА ГИТ. Цялостната документация свързана с настоящата публична покана, включително указанията за участие и образците на документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Възложителя, в раздел Профил на Купувача, подраздел "Публични покани" - http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=26 . Офертите на участниците ще се приемат в Деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, находящо се в гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до крайната дата за получаване на оферти, посочена в публичната покана. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Отварянето на офертите ще се състой на 16 декември 2015г. от 13:00 часа, в административната сграда на ИА ГИТ, зала 107, находяща се на бул. "Княз Ал. Дондуков" 3, град София. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците представят само една оферта и нямат право да представят варианти на офертата. Всички документи се представят на български език. Документите във вид на копие следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от съответния участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/12/2015