Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции: А) Застраховане „Обща гражданска отговорност”; Б) Застраховане по „Обща гражданска отговорност на ЛИК”; В) Застраховане по „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” за период от 00,00 часа на 01.01.2016 г. до 24,00 часа на 31.12.2016 г. Застрахователната полица по „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” започва от 00,00 часа на 24.02.2016 г. и изтича в 24.00 часа на 31.12.2016 г. Възложителят ще заплати дължимото по застрахователните полици еднократно, в левове, по банков път, в срок до 3 (три) дни след датата посочена за падеж. Участниците могат да представят оферта за една позиция, за две позиции или за целия обем на поръчката. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска предлагане на варианти в офертите на участниците.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516400, 66516500

Описание:

Застраховка "Обща гражданска отговорност"
Застраховка "Професионална отговорност"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В Техническата спецификация от документацията за участие са описани изискванията към всеки застрахователен риск. Посочената стойност е ориентировъчна, обща за поръчката, но не е ограничителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, които са публикувани на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача, в досието на поръчката. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За позиция А) К1 – Размер на предложената годишна премия за "Обща гражданска отговорност – 0 - 100 точки. Участник, предложил оферта с най-нисък размер на годишната премия, ще бъде класиран на първо място и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване офертите на останалите участници ще се приложи следната формула: К1 = (К1 минимална/ К1 конкретна)*100 За позиция Б) К1 – Размер на предложената годишна премия за „Обща гражданска отговорност на ЛИК” – 0 – 100 точки Участник, предложил оферта с най-нисък размер на премията ще бъде класиран на първо място и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване офертите на останалите участници ще се приложи следната формула: К1 = (К1 минимална/ К1 конкретна)*100 За позиция В) К1 - Размер на на предложената годишна премия за „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” – 0 – 100 точки. Участник, предложил оферта с най-нисък размер на премията ще бъде класиран на първо място по обособената позиция и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване офертите на останалите участници ще се приложи следната формула: К1 = (К1 минимална/ К1 конкретна)*100 Предложените цени следва да бъдат в български лева, съгласно Образец 2 на ценова оферта, записани цифром. Цената да включва всички разходи на участника по изпълнение предмета на поръчката, включително задължителен данък върху застрахователните премии в размер на 2% при спазване на разпоредбите на чл. 10, ал. 1 и 2 от Закон за данъка върху застрахователните премии.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/12/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 16.12.2015 г. (сряда) в 10.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/12/2015