Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: Бистра Павлова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68229, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: Община Етрополе, гр. Етрополе, пл. Девети септември № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Предмет на обществената поръчка Предмет на обществената поръчка е „Доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на социалната услуга “Обществена трапезария” на територията на Община Етрополе.” 2. Дейности за изпълнение: 2.1. Доставка на ежедневно приготвена храна – обяд за не повече от 100 потребителите на социалната услуга “Обществена трапезаря”, пет дни в седмицата, по предварително изготвено от “Домашен социален патронаж” седмично меню, предоставено на изпълнителя една седмица по-рано. 2.1.1. Обедно меню включва: супа – 300 гр.; основно ястие – 300 гр. - готвено, печено, скара, гарнитура или салата /спрямо сезона/; хляб - 1/4; десерт - при реализирани икономии, без промяна в броя на дните и потребителите на усугата. 2.1.2. Конкретният брой на бенефициентите и периодът на изпълнение се определят на базата на сключените договори между Общината и Фонд ”Социална закрила” при МТСП. 3. Прогнозната стойност на поръчката е 53 000лв. /петдесет и три хиляди лева/. без ДДС. Участниците задължително изготвят офертите си при съобразяване с одобрения финансов ресурс на поръчката. В своите предложения участниците следва да включат всички разходи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка включително и разходите за труд, за хранителни продукти, консумативи и други подобни, както и печалба. Предложение, което надвишава определения финансов ресурс ще бъде отхвърлено от Възложителя, като несъответствуващо на изискванията. 4. Финансиране на поръчката: Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват от сключените договори между Община Етрополе и Фонд ”Социална закрила” при МТСП. 5. Начин на образуване на предлаганата цена – участниците посочат цена за един обяд –обедно меню на потребител в лева, без включен ДДС, като предложена цена не може да бъде по-висока от 1.67 лв. без ДДС, за един обяд. 5.1. Изпълнителят получава стойността на приготвената храна и 5 % режийни разноски, върху стойността на храната. 6. Място на изпълнение – Община Етрополе. Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява на територията на Община Етрополе. Транспортирането на готовата храна от база на изпълнителя, разположена на територията на гр. Етрополе, до която осигурява безвъзмездно право на достъп и ползване за срока на изпълнение на поръчката на възложителя, за разливане на приготвената храна и получаването й за транспортиране до определените пунктове в града и потребителите от другите населените места на общината, се извършва със собствен транспорт от възложителя, но само на територията на Община Етрополе. 7. Срок на изпълнение на обществената поръчка – 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на ежедневно приготвена храна – обяд за не повече от 100 потребителите на социалната услуга “Обществена трапезаря”, пет дни в седмицата, по предварително изготвено от “Домашен социален патронаж” седмично меню, предоставено на изпълнителя една седмица по-рано. 1. Обедно меню включва: супа – 300 гр.; основно ястие – 300 гр. - готвено, печено, скара, гарнитура или салата /спрямо сезона/; хляб - 1/4; десерт - при реализирани икономии, без промяна в броя на дните и потребителите на усугата. 2. Конкретният брой на бенефициентите и периодът на изпълнение се определят на базата на сключените договори между Общината и Фонд ”Социална закрила” при МТСП. 3. Срок на изпълнение на обществената поръчка – 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на обществената поръчка: 1. Храната се приготвя по рецептурник за Заведенията за обществено хранене / Държавно издателство „Техника“, София, МВТУ, 1981 г.,инж. Сашка Кондова, Кирил Богданов и Захари Захариев/ . 2. ДСП изготвя седмично меню и го предоставя на изпълнителя една седмица по-рано, като дневното обедно меню включва: супа - 300гр.; основно ястие – 300 гр.-готвено, печено, скара, гарнитура или салата /спрямо сезона/; хляб - 1/4; десерт - при реализирани икономии, без промяна в броя на дните и потребителите на усугата. 3. Храната се приготвя в деня на доставката и не се разрешава претоплянето й. 4. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден. 5. При приготвянето на храната, следва да се спазват изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно изготвеното седмично меню. 6. Храните да бъдат приготвени при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и технологичните изисквания за приготвяне на храни и добър външен вид. 7. За приготвянето на ястията, трябва да се използват качествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки. 8. Приготвената храна да отговаря на изискванията за качество, според действащите в страната стандарти и нормативни документи; 9. Количество и обем – количеството да обхваща ежедневната нужда на бенефициентите на социалната услуга “Обществена трапезария” на територията на Община Етрополе.” за среднодневно количество до 100 абонати. 10. Количествата храна, заявени от Възложителя, се получава до 10,30 часа в кухнята на изпълнителя. 11. Изпълнението на поръчката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно производството и търговията с хранителни продукти. 12 . Хранителните вещества в храната са в подходяща форма и максимална усвояемост. Ястията са разработени и приготвени при оптимално съответствие с: вида на влаганите основни продукти - растителни и животински; вида на мазнините и влаганите основни продукти; вида на подправките и вида на ястието; вида на кулинарната обработка и вида на продукта; вида на кулинарната обработка на продуктите и вида на ястието. 13. Всеки асортимент да отговаря на следните показатели: ••Външен вид -типичен за съответното ястие със старателно и естетично оформление на основния и допълнителните продукти. ••Цвят – характерен за ястието; монохроматичен за една съставка или хармоничен за повече съставки. ••Мирис – ароматичен ; свеж ; отговарящ на вида на ястие. ••Консистенция – правилно крехка; правилно сочна; правилно мека; крепка еластична; правилно суспендирана и гъста, пухкава. ••Вкус – специфичен за ястието, хармонизиращ, свеж. ••Количеството на ястията да отговаря на посочените в рецептите грамаж за общ добив на продукцията и теглото на 1 брой цяла порция, в т.ч. на основния продукт и гарнитурите по видове. 14. Задължително е ежедневното присъствие на месо в едно от ястията, като месото трябва да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости. 15. При приготвяне на ястията да се ограничи до минимум пърженето; да се спазва стриктно грамажа на солта; да не се допуска използването на свинска мас и маргарин, както и силно ароматни и дразнещи подправки като напр. черен пипер, карамфил, лютив червен пипер, кимион и др. 16. Яйцата да се влагат в ястията след дезинфекция и термичната им обработка да бъде според нормативните изисквания. 17 .Киселото мляко трябва да е произведено в съответствие със станадарт БДС 12:2010; 18. Храната да се приготвя в деня на доставката. Не се допуска доставка на храна, приготвена от предния ден. В празнични дни менюто следва да е съобразено с традиционните ястия за съответния празник. 19. Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 16/28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци= Продължава в допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1х 70 %+ П2х 30 % 1. Показател „Предложена цена и стойност на вложените хранителни продукти” – П1 Оценява се предложената от участника цена и стойност на вложените хранителни продукти. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 70 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (Сmin / Сn) х 100 = .......... (брой точки) Където Сn е предложената цена и стойност на вложените хранителни продукти съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Сmin е минималната предложена участника цена и стойност на вложените хранителни продукти, съгласно Ценовите предложения от всички допуснати до оценка участници. Оценката се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 2. Показател „ Брой предложени дни от седмичното меню с месо /в супата и сновното ястие, в дневното меню/” – П2 Оценява се предложения от участника брой дни от седмичното меню с месо /в супата и основното ястие, в дневното меню/. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П2 = (Цn/ Цmax) х 100 = .......... (брой точки) Където Цn е предложения от участника брой дни от седмичното меню с месо /в супата и основното ястие, в дневното меню/ съгласно техническото предложение на съответния участник. Където Цmax е максималния предложен брой дни от седмичното меню с месо /в супата и основното ястие, в дневното меню/ съгласно техническото предложения от всички допуснати до оценка участници. Оценката се изчислява до втория знак след десетичната запетая. Предложенията по всеки един от показателите се представят като цяло число или десетична дроб с точност до втория знак след десетичната запетая. Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в процедурата се отстранява участник, при който бъдат установени аритметични грешки в ценовото предложение и/или е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната допустима стойност на осигурения бюджет без ДДС. Комисията класира участниците в низходящ ред по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на получената комплексна оценка, изчислена по показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката, представени в настоящата методика. На първо място се класира кандидатът с най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

20. Храните да отговарят на изискванията на Наредба 5/25.05.2006г. за хигиената на храните. 21. При констатиране на отклонения в качеството на готовата храна Изпълнителят гарантира пълната й замяна. 22. Количеството на ястията да отговаря на посочените в рецептите грамаж за общ добив на продукцията и теглото на 1 брой цяла порция, в т.ч. на основния продукт и гарнитурите по видове. 23. Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно – установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Република България законодателство и/или издадени от специализирани държавни контролни органи. 24. Участникът трябва да гарантира подмяната на приготвената храна с отклонение в качеството, констатирано от служител на ДСП и да извърши подмяна на храната с негодно качество преди разливането й. 25. Приготвената храна трябва да бъде готова за разливане до 11,30 часа . Разсипването на готовата храна се осъществява в периода от 11,30 до 12,30 часа. Технически и квалификационни изисквания към участниците Участникът в настоящата процедура следва да представи документи по чл. 51, ал. 1 от ЗОП за доказване на техническите си възможности и квалификация. 1.) Участникът в процедурата следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът представя декларация-списък на доставките сходни или еднакви с предмета на поръчката, изпълнени през последните три (3) години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга, (Образец №8); Доказва се: чрез позоваване на публичен регистър, в който има информация за извършената доставка; удостоверение от получател на доставката; удостоверение от компетентен орган за извършената доставка. Навсякъде в документацията под “сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира изпълнение на дейности по доставка на приготвена храна. 2.) Участникът в процедурата следва да разполага със собствено или наето помещение и техническо оборудване, за приготвяне на храна на - до 100 потребители, съответстващо на предмета на обществената поръчка. Доказва се: с Декларация - списък за техническото оборудване (собствени или наети помещения, техника, оборудване), с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - (Образец № 9). 3.) Участникът в процедурата следва да разполага с база – подходящо собствено или наето помещение или част от такова, на територията на гр. Етрополе, до което осигурява безвъзмездно право на достъп и ползване за срока на изпълнение на поръчката на възложителя, за разливане на приготвената храна и получаването й за транспортиране до потребителите. Доказва се: с Декларация от участника за налична база – подходящо собствено или наето помещение, или част от такова, на територията на гр. Етрополе, до което осигурява безвъзмездно право на достъп и ползване за срока на изпълнение на поръчката на възложителя, за разливане на приготвената храна и получаването й за транспортиране до потребителите – (Образец №11). 4.) Участникът в процедурата следва да разполага с технически лица- минимум 1(един) готвач и 1 (един) работник кухня, като задължително посочва лицето, което ще отговаря за контрола на качеството на предоставяната услуга, заети пряко с изпълнението на поръчката, придружени с документи удостоверяващи образованието,професионалната квалификация. Доказва се: с декларация - списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството – (Образец № 10). http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2015