Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Диана Великова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47057, E-mail: d.velikova@devnia.bg, Факс: 0519 47011

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: pk.devnia.bg/2015/dostavka-na-sportni-stoki-i-sportni-ekipi-fotoaparati-komplekti-za-frizorstvo-i-grimorstvo-i-materiali-i-konsumativi-za-tyah.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ппредмет: „Доставка на спортни стоки и спортни екипи, фотоапарати, комплекти за фризьорство и гримьорство и материали и консумативи за тях” Община Девня реализира проект: „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня”, по схема „ИНТЕГРА”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Дейностите, попадащи в обхвата на настоящата поръчка се изразяват в еднократна доставка на спортни стоки и спортни екипи, фотоапарати, комплекти за фризьорство и гримьорство и материали и консумативи за тях за нуждите на децата от клубовете по интереси в детските градини учебните заведения в община Девня. В клубовете по интереси, разкрити по горецитирания проект на община Девня се обучават деца и ученици в неравностойно социално положение и в риск от отпадане от обучителната система поради десегрегация, с цел тяхната интеграция. Доставката ще се извърши след подадена заявка от страна на Възложителя, чрез Възлагателно писмо.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18412000, 18820000, 38650000, 33711400

Описание:

Спортни дрехи
Спортни обувки
Фотографско оборудване
Козметични продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Действителния обем по изпълнение на поръчката е заложен в Техническата спицификация, приложена към одобрената от Възложителя документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65988 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Девня

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите, попадащи в обхвата на настоящата поръчка се изразяват в еднократна доставка на спортни стоки и спортни екипи, фотоапарати, комплекти за фризьорство и гримьорство и материали и консумативи за тях за нуждите на децата от клубовете по интереси в детските градини учебните заведения в община Девня. В клубовете по интереси, разкрити по горецитирания проект на община Девня се обучават деца и ученици в неравностойно социално положение и в риск от отпадане от обучителната система поради десегрегация, с цел тяхната интеграция. Доставката ще се извърши след подадена заявка от страна на Възложителя, чрез Възлагателно писмо в съответствие с Техническата спецификация и в посочения от участника срок.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: (КО) = (П1) + (П2) Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и има максимална стойност 100 точки. На първо място ще бъде класиран Участникът, събрал максимален брой точки. Относителни тегла на показателите за оценяване: (П1) = 70 точки максимална стойност (П2) = 30 точки максимална стойност Показатели за оценка (П1) Срок за доставка (П1) = (минимално предложен срок за доставка от Участник) / (предложен срок за доставка от Участника) х (70 точки) Където «минимално предложен срок за доставка от Участник» е най - малкия предложен срок за изпълнение на поръчката от Участник, допуснат до класиране, а „предложен срок за доставка от Участника” е срокът, предложен от конкретен Участник за доставка, съгласно изискванията на Техническата спецификация. * Знакът „х” между скобите във формулата за цена е знак за аритметично умножение на частно от цените и максималния брой точки по показателя. ** Знакът „/” между скобите във формулата за цена е знак за аритметично деление на цените на формулата (П2) Предложена цена (П2) = 30 точки максимална стойност (П2) = (минимална предложена цена) / (цена предложена от Участника) х (30 точки) Където «минималната предложена цена» е най-ниската предложена цена от Участник в лева без ДДС, допуснат до класиране, а, „цена предложена от Участника” е цената, предложена от конкретен Участник в лева без ДДС, съгласно изискванията на Техническата спецификация. * Знакът „х” между скобите във формулата за цена е знак за аритметично умножение на частно от цените и максималния брой точки по показателя. ** Знакът „/” между скобите във формулата за цена е знак за аритметично деление на цените на формулата

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя – www.devnia.bg –профил на купувача.Поръчката ще бъде възложена при осигурено финансиране от страна на Община Девня, във връзка с изпълнение на Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» “ по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд Офертата на участника следва да съдържа следните документи: • Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника /Приложение №1/; • Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата /Приложение №2/; • Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият - ако е приложимо; • Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Представя се, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника; • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, т. 1 (без буква ”е”) и ал. 5 от ЗОП) - /Приложение № 5/; • Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Приложение № 6/; • Списък за изпълнени доставки с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката /Приложение № 7/; • Доказателства за извършената доставка под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката - съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП - прилагат се към списъка -Приложение №7; • Декларация за участието на подизпълнители /Приложение № 8/ - ако е приложимо; Забележка: Участникът не прилага декларацията към офертата си, ако няма да ползва подизпълнител/и. • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случай че участникът е заявил участие на такъв /Приложение № 9/; • Декларация от членовете на обединението /Приложение № 10/ - ако е приложимо. Забележка: Участникът не прилага декларацията към офертата си, ако не участва в качеството си на обединение. • Техническо предложение /Приложение № 3/; • Ценово предложение /Приложение № 4/; Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да бъдат подадени на български език, така че да бъдат получени преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено лице. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на подателя. Срокът на валидност на офертите е не по – малко от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Офертите ще бъдат отворени на 11.12.2015г.от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Девня, трети етаж, град Девня, бул."Съединение" №78.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2015