Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: Елисавета Михайлова - главен експерт l сектор Логистично осигуряване, майор Васил Василев - началник на служба Транспортно осигуряване, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225237, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9225934

Място/места за контакт: ВМА - сектор Логистично осигуряване и служба Транспортно осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховане на пътните превозни средства, собственост на ВМА и подразделенията й в страната, подробно описани в списъци към техническите спецификации.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка включва застраховане на пътните превозни средства, собственост на ВМА и подразделенията й в страната: - Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за 113 бр. пътни превозни средства /леки автомобили – 40, реанимобили – 18, линейки – 2, микробуси – 4, автобуси – 3, санитарни автобуси – 2, товарни автомобили до 2 т. /УАЗ 452/ - 9, леки автомобили с повишена проходимост /УАЗ 469/ - 5, товарни автомобили – 9, специални автомобили / 6000 / - 12, специални автомобили / 11000 / - 8, трактори – 1/; - Застраховка „Злополука на местата в МПС” за 67 бр. пътни превозни средства /леки автомобили - 37, реанимобили - 19, автобуси и микробуси 9/; - Застраховка „Пълно автокаско” – за 49 бр. пътни превозни средства /леки автомобили – 28, реанимобили 18, от които 13 с монтирана медицинска апаратура, автобуси и микробуси – 3/. Пътните превозни средства са подробно описани в Списъци - Приложение 1А и Приложение 2А към Техническите спецификации с посочени индивидуално за всеки от тях показатели - местонахождение, марка, модел, държавен контролен номер /ДК №/, работен обем на двигателя /см3/, година на първа регистрация, цвят, номер на рама, брой места, краен момент на изтичане на валидната застраховка „Пълно автокаско”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Териториален обхват на застраховките на територията на Република България, а за автомобилите с изготвена „Международна карта за автомобилна застраховка” за страните в които същата е валидна по международните споразумения

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията на Възложителя са описани подробно в Техническите спецификации и документацията за участие, които са публикувани в „Профила на купувача”. 1. Застраховка „Гражданска отговорност” се сключва на основание чл. 249, т.1 от Кодекса за застраховането и като се съблюдават минималните застрахователни суми за всяко събитие, съгласно Кодекса за застраховането за събития, настъпили на територията на Република България и страните включени в „Международната карта за автомобилно застраховка” /за автомобилите притежаващи картата/. 2. Застраховката „Злополука на местата в МПС” покрива събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост, настъпили вследствие на злополука, като застрахователното покритие се простира върху всички места в МПС, посочени в Списъка - Приложение 1А, записани в регистрационния талон, включително и мястото на водача, и е в сила от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото. За застраховка „Злополука на местата в МПС” покрити рискове са: смърт на застрахования вследствие злополука, трайна загуба на работоспособност вследствие злополука. Застрахователна сума по застраховка „Злополука на местата в МПС” за всяко едно застраховано лице е: При трайна загуба на работоспособност вследствие злополука на пострадалото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процент от загубена работоспособност - 5 000 лева; При смърт на застрахования вследствие злополука – 5 000 лева. Срокът на застрахователните полици /за автомобилите посочени в Списъка – Приложение № 1А/ да бъде 12 месеца, с начало 00:00 часа на 01.01.2016 г. до 24:00 часа на 31.12.2016 г. В случай на прекратяване на необходимостта от застраховка на някой от автомобилите, застрахователя следва да предложи опция за възстановяване на сумата за платената застрахователна премия от Възложителя, пропорционално на застрахователния период, без да се правят допълнителни удръжки или да се дължат неустойки от страна на застрахования. 3. Лимитите на застраховка „Пълно автокаско” да покриват целесъобразните разходи за спасяване, изваждане, товарене, транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома на всяко покрито застрахователно събитие, транспортиране на повредено пътно превозно средство от мястото на повредата до най-близка сервизна база или до дома. Лимитите на застраховка „Пълно автокаско” да позволява издаването на възлагателно писмо за отстраняване на възникналите щети в сервизи, работещи по договор със застрахователя, независимо от годината на производство на МПС, като заплащането на ремонта да се извършва от застрахователя на сервиза съгласно издаденото възлагателно писмо. Срокът на застрахователните полици за застраховки „Пълно автокаско” да бъде 12 месеца, като началната дата е посочена в Списъка – Приложение № 2А. В лимитите на застраховка на реанимобилите да се включи допълнително монтирано медицинско оборудване против кражба и повреди настъпили при пътно транспортни произшествия, пожар и природни бедствия: респиратор със застрахователна сума на стойност 14 700 лева, дефрибилатор със застрахователна сума на стойност 18 000 лева, аспиратор със застрахователна сума на стойност 2 100 лева. Самоучастие на застрахования не се прилага Общата застрахователна премия за застраховките „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата в МПС” и „Пълно автокаско” не трябва да надвишава прогнозната стойност – 32 000 лв. Застрахователната премия трябва да сключва всички задължителни вноски за гаранционния фонд, обезпечителен фонд, дължимия данък върху застрахователните премии и дължими други такси от застрахования. Ценови предложения със стойности по-високи от прогнозната стойност, обявена от Възложителя ще бъдат отстранявани от участие.При придобиване на ново пътно превозно средство застрахователят следва да изготвя и представя допълнителни застрахователни полици за всички застраховки, по искане на застрахования – ВМА, по допълнителен списък на преференциални цени и при същите условия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят публикува техническите спецификации, списъците на ППС, документацията и образците в Профила на Купувача на интернет страницата на ВМА – http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/. Оферта може да подава всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в публичната покана и в документацията за участие. Не може да участва и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП. Участниците задължително представят оферта за пълния обем на поръчката. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти в офертата не се приемат. Офертата се подава на български език. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата следва да бъде представена на адреса на Възложителя, посочен в публичната покана, преди часа и датата, посочени в публичната покана като срок за представяне на офертите . Оферти се подават лично от участника или упълномощено от него лице или по пощата с обратна разписка/ куриерска служба на адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски" № 3, Деловодство, ет.2, като всички разходи, свързани с подаването на оферта са за сметка на участника. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника по образец; 2. Представяне на участника по образец; 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата /ако е приложимо/; 4.При участие на обединения – копие на договора за обединение; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – по образец; 6. Декларация за приемане на условията на договора – по образец;7.Декларация за участие на подизпълнители – по образец; 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец /ако е приложимо/; 9.Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – по образец; 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП по образец;11. Заверено копие на валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден от компетентен орган, включващ застраховките по предмета на поръчката; 12.Техническо предложение – по образец, което съдържа: срок на валидност на офертата; предложения относно изискванията, поставени в Технически спецификации- Приложение № 1 за застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС” и Приложение № 2 – за застраховка „Пълно автокаско” и описание на рисковете, които ще бъдат покрити от участника по всяка една от застраховките, предмет на възлагане. Към техническото предложение се прилагат: декларация (свободен текст), че няма да се допуска самоучастие от страна на застрахования /възложителя/; общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане и образец на застрахователна полица за всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане; 13. Предлагана цена – по образец. Участниците следва да оферират обща застрахователната премия, която се изчислява като сбор на индивидуалните застрахователни премии за всички ППС, описани в приложените списъци. При несъответствие между предложените застрахователни премии и общата застрахователна премия, валидна ще бъде общата застрахователна премия на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участниците следва да преведат индивидуалните застрахователните премии в съответствие с общата цена на офертата. Отварянето на офертите ще се състои на 11.12.2015 г. от 09:00 ч. в административна сграда на ВМА на адрес: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски" № 3 в зала № 10 или зала № 2 на първия етаж. При желание за участие и копия на Списъците с регистрационните номера на пътните превозни средства могат да бъдат получени във ВМА София на посочения по-горе адрес - в Служба „Транспортно осигуряване” и на следните телефони за контакт: 02/ 92 25237, 02/ 92 25330 и GSM 0882 291 932.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2015