Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Диана Великова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47057, E-mail: d.velikova@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: pk.devnia.bg/2015/organizirane-i-provezhdane-na-publichni-sbitiya-snezhno-uchilicshe-i-preskonferenciya.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът за възлагане на настоящата поръчка е „Организиране и провеждане на публични събития, снежно училище и пресконференция” по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. за проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на публични събития - 8 броя кръгли маси” ;Обособена позиция №2: „Организиране и провеждане на снежно училище”;Обособена позиция №3: „Организиране и провеждане на пресконференция” - Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, която ще бъде възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП. Общата цел на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» е да допринесе за постигане на трайна интеграция за най-маргинализираните общности и повишаване качеството им на живот, като за постигане на целта се приложи интегриран подход. Началото на интегрирания подход е определен от обективната действителност на „Жилищната политика” при маргиналните групи. Изключително важно за лицата, които живеят в сегрегираните квартали, безработните и хората в неравностойно социално положение от целевата група е да осмислят и приемат необходимостта от промяна на живота си: да се обучават, за да си осигурят работно място и да могат да изградят свой дом. Следващата стъпка в правилната посока, която е предмет на настоящия проект е интегрирането им в общността. Това несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-високо самочувствие и реален шанс за включване в житейския и трудов процес и изявата им в обществото. Общата цел ще бъде постигната чрез специфичните цели: 1. Подпомагане реализацията на пазара на труда на маргинализираните групи 2. Осигуряване на равен достъп до обучение и образование 3. Подкрепа за социално включване, чрез подобряване на достъпа до социални услуги и здравеопазване 4. Подобряване на съществуващите модели и практики за социално включване и трайна десегрегация на най-маргинализираните групи 5. Повишаване капацитета на Община Девня като доставчик на услуги в общността В изпълнение на: Направление II: „Достъп до образование” Дейността 8: Организиране на снежно училище Направление IV: „Мерки за трайна десегрегация” Дейността 4: Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите Дейността 8: Информиране и публичност

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 79952000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги, свързани с организирането на събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена позиция №1-Осемте кръгли маси ще бъдат организирани и проведени до 18.12.2015г., по график, одобрен от Възложителя. Изработването на графика е задължение на Изпълнителят, който следва да го предостави за одобрение не по-късно от 1 ден преди датата на провеждане на всяко събитие;осигуряване на подходяща зала за провеждането на всяко събитие, за не по-малко от 50 души;осигуряване на необходимата техника за провеждане на събитието;Изпълнителят следва да извърши и следните дейности за организацията на всяка кръглата маса:подготовка и изпращане на покани, следсъгласуване с Възложителя;документиране на присъствието на участниците (чрез присъствени списъци и запис на DVD);размножаване на материали за участниците – програма, презентации и др.;тетрадка на спирала –А4 и химикал с изискуемите лого и надписи за 50 участника;осигуряване присъствие на представители на не по-малко от 3 регионални медии;събиране на информация за оценка на беседата от участниците чрез предварително подготвени и раздадени анкети за оценка;коктейл с кетъринг за 50 участника – (кетъринг тип шведска маса - минерална вода, безалкохолни напитки, студени предястия, дребни сладки и соленки,кафе чай/;кафе пауза за 50 участника -1 бр. с дребни сладки и соленки, кафе, чай и минерална вода;Модератор - 1;Организатор - 1 За обособена позиция №2-Изпълнителят трябва да организира и проведе едно „Снежно училище" за 200 ученика от 1-ви до 12-ти клас от училища в гр. Девня;Мястото на провеждане на снежно училище е в курортен град на територията на Република България, по предложение на участника, като мястото за настаняване следва да е от категория не по-малко от «три звезди». Продължителността на снежното училище е 4 (четири) дни;В „Снежното училище” ще участват общо 200 деца от девненските училища и 20 учители (по един на всеки десет деца). Ще се проведе 1 снежно училище за всичките 200 деца в една смяна до 18.12.2015г.Изпълнителят трябва да осигури лектори, аниматори, медицинско лице и организатори на различни образователни и интересни игри, състезания и надпревари. Първият ден е предвиден за път, организация по настаняване и занимания, четвъртия ден е за занимания и отпътуване.Изпълнителят трябва да осигури транспорт;Изпълнителят трябва да осигури храна:- В първия ден на пристигането не се предвижда закуска; да осигури обяд - салата или супа, основно ястие, десерт, безалкохолна напитка; следобедна закуска; вечеря- основно ястие, десерт, минерална вода ; - В последния ден на снежно училище да осигури закуска, обяд с безалкохолна напитка и следобедна закуска /сух пакет/; - В останалите 2 дни да бъдат осигурени 4-ри хранения (закуска- мляко или чай и сандвич/закуска; обяд- салата или супа, основно ястие, десерт, безалкохолна напитка; следобедна закуска; вечеря- основно ястие, десерт, минерална вода); Престоят на възрастните, включващ разходи за нощувка и храна са за сметка на Възложителя (командировъчни) и не се включват в офертата на Участника в процедурата по настоящата обществена поръчка в общата цена. За обособена позиция №3-Изпълн. трябва да организира и проведе една пресконференция за не по-малко от 90 души и не повече от 120 души.Мястото на провеждане на пресконференцията трябва да е в курортен град на територията на Република България, в хотел «четири» звезди, като мястото за настаняване следва да е в същия курортен град, в хотел от категория «четири» звезди.Продължителността на провеждане на пресконференцията е 1 (един) ден; За провеждане на пресконф.Изпълн. да осигури:1 кафе пауза – кафе, чай, вода, дребни сладки - за не по-малко 90 и не повече от 120 човека (след уточняване с Възложителя).1 обяд– предястие, основно месно ястие, десерт/плодове, вода/безалк.за не по-малко 90 човека и не повече от 120 човека (след уточняване с Възл)1 вечеря – предястие, основно месно ястие, десерт/плод, вода/безалкохолно, хляб за 30 човека и др.Заб.В техническите спецификации са подробно разписани количеството и обема за трите обос.позиции

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65990 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По обособена позиция №1-Осемте кръгли маси ще бъдат организирани и проведени до 18.12.2015г., по график, одобрен от Възложителя. Изработването на графика е задължение на Изпълнителят, който следва да го предостави за одобрение не по-късно от 1 ден преди датата на провеждане на всяко събитие;осигуряване на подходяща зала за провеждането на всяко събитие, за не по-малко от 50 души;осигуряване на необходимата техника за провеждане на събитието;Изпълнителят следва да извърши и следните дейности за организацията на всяка кръглата маса:подготовка и изпращане на покани, следсъгласуване с Възложителя;документиране на присъствието на участниците (чрез присъствени списъци и запис на DVD);размножаване на материали за участниците – програма, презентации и др.;тетрадка на спирала –А4 и химикал с изискуемите лого и надписи за 50 участника;осигуряване присъствие на представители на не по-малко от 3 регионални медии;събиране на информация за оценка на беседата от участниците чрез предварително подготвени и раздадени анкети за оценка;коктейл с кетъринг за 50 участника – (кетъринг тип шведска маса - минерална вода, безалкохолни напитки, студени предястия, дребни сладки и соленки,кафе чай/;кафе пауза за 50 участника -1 бр. с дребни сладки и соленки, кафе, чай и минерална вода;Модератор - 1;Организатор - 1 За обособена позиция №2-Изпълнителят трябва да организира и проведе едно „Снежно училище" за 200 ученика от 1-ви до 12-ти клас от училища в гр. Девня;Мястото на провеждане на снежно училище е в курортен град на територията на Република България, по предложение на участника, като мястото за настаняване следва да е от категория не по-малко от «три звезди». Продължителността на снежното училище е 4 (четири) дни;В „Снежното училище” ще участват общо 200 деца от девненските училища и 20 учители (по един на всеки десет деца). Ще се проведе 1 снежно училище за всичките 200 деца в една смяна до 18.12.2015г.Изпълнителят трябва да осигури лектори, аниматори, медицинско лице и организатори на различни образователни и интересни игри, състезания и надпревари. Първият ден е предвиден за път, организация по настаняване и занимания, четвъртия ден е за занимания и отпътуване.Изпълнителят трябва да осигури транспорт;Изпълнителят трябва да осигури храна:- В първия ден на пристигането не се предвижда закуска; да осигури обяд - салата или супа, основно ястие, десерт, безалкохолна напитка; следобедна закуска; вечеря- основно ястие, десерт, минерална вода ; - В последния ден на снежно училище да осигури закуска, обяд с безалкохолна напитка и следобедна закуска /сух пакет/; - В останалите 2 дни да бъдат осигурени 4-ри хранения (закуска- мляко или чай и сандвич/закуска; обяд- салата или супа, основно ястие, десерт, безалкохолна напитка; следобедна закуска; вечеря- основно ястие, десерт, минерална вода); Престоят на възрастните, включващ разходи за нощувка и храна са за сметка на Възложителя (командировъчни) и не се включват в офертата на Участника в процедурата по настоящата обществена поръчка в общата цена. За обособена позиция №3-Изпълн. трябва да организира и проведе една пресконференция за не по-малко от 90 души и не повече от 120 души.Мястото на провеждане на пресконференцията трябва да е в курортен град на територията на Република България, в хотел «четири» звезди, като мястото за настаняване следва да е в същия курортен град, в хотел от категория «четири» звезди.Продължителността на провеждане на пресконференцията е 1 (един) ден; За провеждане на пресконф.Изпълн. да осигури:1 кафе пауза – кафе, чай, вода, дребни сладки - за не по-малко 90 и не повече от 120 човека (след уточняване с Възложителя).1 обяд– предястие, основно месно ястие, десерт/плодове, вода/безалк.за не по-малко 90 човека и не повече от 120 човека (след уточняване с Възл)1 вечеря – предястие, основно месно ястие, десерт/плод, вода/безалкохолно, хляб за 30 човека и др.Заб.В техническите спецификации са подробно разписани изискванията за изпълнение на поръчките и за трите обос.позиции

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всички обособени позиции Критерият за оценка на офертите е "Икономически най-изгодна оферта". Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Обща оценка” (К). Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки. 1. Техническата оценка Т = Т1 + Т2;Максимален брой точки - 100;Коефициент на тежест на показателя Т – 0,7 Подпоказатели за определяне на техническата оценка:Технически показатели; Т1 Организация и план за изпълнение на дейностите-70;Т2 Управление на риска-30;Общо:100; 2.ФИНАНСОВА ОЦЕНКА;Максимален брой точки – 100 точки.Коефициент на тежест на показателя – 0,3; На първо място се класира участникът с най-висока обща оценка на офертата. 3.ОБЩА ОЦЕНКА Максимален брой точки – 100 точки. Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка (Т) и финансовата оценка (Ц) при следните тежести: Техническа оценка – 70 % /коефициент на тежест – 0,7/; Финансова оценка – 30 % /коефициент на тежест – 0,3/ Общата оценка се изчислява по формулата: К = 0,70 х Т + 0,30 х Ц , където: К – общата оценка на офертата Т – техническата оценка на офертата Ц – финансовата оценка на офертата

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя – www.devnia.bg –профил на купувача.Списък на документите и информация;Представяне на Участника-участникът може да ползва Образец №1 към Приложение №1 към чл.25а от ППЗОП;Декл.по чл.47, ал.1, т.1, от б. «а» до б. «д» и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП – Образец №2. Декл.за запознаване с условията на обществената поръчка - Образец №1.Декл.по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП - Образец №3.Списък на услугите- Образец №4. Доказат.за извършени услуги под формата на удостоверения– копия, заверени от Участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф «вярно с оригинала».Декла.за участие на подизпълнители- Образец №5а и Декл.за подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец №5б.Декл.за приемане на условията в проекта на договора - Образец №6.Копие на договора за обединение /при участие на обединения/.Пълномощно – оригинал или копие с нотарилна заверка /ако е необходимо/.Техническо предложение - Образец №7а, 7б и 7в /съобразно обособената позиция, за която участникът участва/. Към техническото си предложение Участникът може да посочи коя част от него има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП като към офертата си представи декларация в свободен текст по чл.33, ал.4 от ЗОП. Към техническото предложение по всяка обособена позиция, участникът задължително прилага и Стратегия за Организация и план за изпълнение на дейностите и Управление на риска.Ценово предложение - Образец №8. Всеки участник може да подава оферта за една или за няколко обособени позиции. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да бъдат подадени на български език, така че да бъдат получени преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено лице. Върху плика трябва да бъде отбелязан подателя с наименование, адрес, тел/факс и email за контакт, както и наименованието на поръчката за която се подава офертата и описание за коя обособена позиция се участва. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на подателя. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 07.12.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Девня, трети етаж, град Девня, бул."Съединение" №78.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2015