Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Веселин Гончев - по предмета на поръчката - 02 9145 1292 ; Димитър Павлов - по процедурата - 02 9145 1517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_24_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хигиенни материали, препарати и консумативи за сградите на БНБ в София и страната.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24960000

Описание:

Различни химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградите на БНБ в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците следва да са оторизирани за продажба на хигиенни санитарни материали, в случай,че не са производители; 2. Участниците следва да са сертифицирани по системата ISO 9001-2008; 3. Участниците следва да са сертифицирани по системата ISO 14001-2004 или еквивалент за управление на околната среда; 4. Участниците следва да да са сертифициранипо системана и по OHSAS18001-2007 или еквивалент за управление на здравословните и безопасни условия на труд, с обхват включващ предмета на поръчката. 5. Участникът да отговаря на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Приложение № 1 - "Технически характеристики".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена за доставка на примерно количество материали - 60т. 2. Срок на доставка - 25 т.; 3. Търговска отстъпка в % - 15 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/12/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Попълнен образец на Представяне, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия дружеството; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3. Ценово предложение, съгласно образеца, представен от възложителя; 4. Техническо предложение, в което се описва изпълнението на изискванията на възложител за материалите, посочени в Приложение № 1 - "Технически спецификации (попълва се съответната графа); 5. Заверено копие на сертификат по системата ISO 9001-2008; 6. Заверено копие на сертификат ISO 14001-2004 или еквивалент за управление на околната среда; 7. Заверено копие на сертификат за системана по OHSAS18001-2007 или еквивалент за управление на здравословните и безопасни условия на труд, с обхват включващ предмета на поръчката.. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат в раздел "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали, препарати и консумативи за сградите на БНБ". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 04.12.2015 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. Княз Александър I, № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2015