Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Иван Илиев, Република България 1040, София, Тел.: 02 9237533, E-mail: I_Iliev@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.justice.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile.mjs.bg/73e9a1c0bfa9b9beefcc8646c70fd1ff.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът на обществената поръчка е извършване на строителни дейности за подмяна на прозоречна дограма на административна сграда, предоставена за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кърджали, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, гр. Кърджали. Сградата е с идент. 40909.108.17.1 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с предоставени права на управление на Министерството на правосъдието.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45421000

Описание:

Монтажни работи на дограма


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествата посочени в документацията към настоящата публична покана и публикувана на саита на Министерство на правосъдието в профил на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в документацията към настоящата публична покана. Участникът в обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът следва да бъде регистриран в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите, за извършване на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", предвидени за изпълнение в обхвата на поръчката или по висока категория. 2. Участникът следва да има успешно реализирани подобни работи на минимум 2 (два) обекта през последните 5 (пет) години считано до датата на представяне на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена за изпълнение: 40 % 2. Техническа оценка: 60 % Начина на изчисляване на показателите е описан в документацията към публичната покана

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/12/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа документи и декларации от документацията към публичната покана по образец: 1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата; 2. Техническo предложение; 3. Представяне на участника; 4. Декларация по чл. 47, ал.9; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6.Декларация за участието или неучастието на подизпълнители; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/и; 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2, т. 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП (в случай че участникът ще ползва подизпълнител/и); 10. Декларация за приемане на условията в проект на договора; 11. Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 12. Ценово предложение; 13. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 14. Заверено копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите или декларация за наличие на такава регистрация в Централния професионален регистър на строителя; 15. Списък на изпълнени договори за строителни работи на подобни обекти; 16. Декларация подписана от участника, че притежава валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент със застрахователна полица строителство, като при подписване на договора ще бъде представена и срокът на валидността ще бъде за целия период на изпълнение на договора; 17. Изрично пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник, а не от законовия представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие); 18. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица (оригинал или заверено от участника копие). Представяне и приемане на офертата: Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена съгласно изискванията на Възложителя в документацията към публичната покана. Участникът в поръчката има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Офертата трябва да се представи/изпрати в деловодството на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. "Славянска" № 1, всеки работен ден до крайния срок за получаване на офертите, от 09:00 до 17:30 часа. Върху плика трябва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция. Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 04.12.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на правосъдието, ул. "Славянска" № 1. Право да присъстват имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2015