Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Радослав Вълков – началник отдел СД, Дирекция УСОП на ИА ЕСМИС, България 1000, София, Тел.: 02 9492353, E-mail: rvalkov@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Текущо и основно почистване на сградата на ИА ЕСМИС”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911000

Описание:

Услуги, свързани с почистването на жилищни и други сгради и прозорци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участникът избран за изпълнител на поръчката се задължава да извърши следното: Текущо почистване - Машинно почистване на меки подови настилки /мокети, килими, пътеки, велтери/ и отстраняване на петна. - Измиване на твърди настилки /мозайка, теракот, балатум, паркет, ламинат и др. със специализирани препарати и уреди/; - Почистване на офис-помещения - избърсване на прах от офис-оборудване, офис-мебели и гарнитури, первази и врати; събиране на отпадъци от кошчета в чували и изхвърлянето им на определеното за това място; Почистване на асансьори; - Измиване на стълбищни площадки и стъпала, коридори и фоайета; Почистване, дезинфекциране и осигуряване на консумативи за санитарно-хигиенните помещения; - Почистване на залите в сградата на ИА ЕСМИС преди и след провеждане на мероприятия в тях. - Почистване по време на снеговалеж, след снеговалеж и преди започване на работния ден на прилежащите тротоарни площи към сградата на ИА ЕСМИС през зимния период на 2016 г. Текущото почистване следва да бъде извършвано всеки работен ден, в извънработно за възложителя време - от 06,00 ч. до 8,30 ч. Участникът, избран за изпълнител се задължава да осигури един дежурен хигиенист с работно време от 09,00 ч. до 17,30 ч. Основно почистване – два пъти годишно Основното почистване ще включва: - Измиване на прозорци, дограми, полилеи, климатици, радиатори и врати; - Измиване на щори и пране на пердета; - Пране на меки настилки; - Пране на мека мебел; - Основно почистване на мрамор и твърди настилки; - Полиране на твърди настилки; - Специализирано почистване на врати, дървени ламперии, шкафове, мебели, кожени тапицирани врати. Конкретните дати за извършване на основно почистване ще бъдат определени от възложителя на етап изпълнение на поръчката. Основното почистване следва да бъде извършено в рамките на установеното работно време на възложителя от 09,00 до 17,30 ч. Количествени показатели: - Площ на прозорци, заедно с прилежащата дограма – едностранно –730 м2; - Площ на щори – едностранно – 560 м2; - Количество мека мебел – брой столове – 160 бр., брой фотьойли – 6 бр. и брой дивани с текстилни тапицерии – 4 бр.; - Количество подови настилки от следния вид: - мокет – 80 м2; - мрамор – 250 м2; - мозайка по коридори и фоайета – 735 м2; - мозайка по стълбища – 130 м2; Забележка: Общата площ за почистване е 5730 кв.м. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в техническата спецификация на одобрената публична покана, налична в профила на купувача на интернет адрес: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. В случай, че в оферта на участник се съдържа ценово предложение, което съдържа по-висока крайна цена от посочената прогнозна стойност, той се отстранява от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИА ЕСМИС, гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи всички изискуеми документи, посочени в публичната покана. Публичната покана на Възложителя е публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, в раздел профил на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. Участникът трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за съответната обособена позиция; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители; 6. Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги (свободен формат на текстово оформяне) с приложени доказателства за извършените услуги.; 7. Заверено копие на сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.; 8. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие със стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.; 9. Декларация (свободен формат на текстово оформяне), в която участниците - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съответно всеки от участниците в обединението или подизпълнители декларират, че са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, с посочване на регистрационен номер и дата на вписването.; 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (свободен формат на текстово оформяне); Предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, които отговарят на критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Офертата, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 03.12.2015 г. от 14.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - публичната покана и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя в раздел "Профил на купувача", на следния интернет адрес - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/12/2015