Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Ангелина Кръстева по процедурата - 02 91451480 и Михаил Михайлов по предмета - 02 91451306, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451480, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл.Княз Александър I №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_23_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Подмяна на съществуваща комплектна разпределителна уредба (КРУ с АВР) Ср.Н-10 кV в трафопост „БНБ- стар“ в сградата на БНБ , пл. „Княз Александър І” № 1, гр. София”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно клаузите на договора. - Участникът да има реализирани минимум два еднакви и/или сходни обекта, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Към тях се прилагат доказателства за добро изпълнение 9. Участникът в обществената поръчка да представи: • валиден сертификат за акредитация на орган за контрол от вида „С“, съгласно стандарт ISO/IEC 17020:2012, издаден от ИА „БСА“ за извършване на пусково-наладъчните работи свързани с предмета на поръчката; • документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, от акредитирана институция с обхват: Предпроектно проучване, проектиране и конструиране, технологично осигуряване, инженеринг, доставка, монтаж, наладка, пускане в експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на електросъоръжения - ниско и средно напрежение; • документ за внедрена система за управление на околната среда, сертифицирана по международен стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, от акредитирана институция с обхват: Предпроектно проучване, проектиране и конструиране, технологично осигуряване, инженеринг, доставка, монтаж, наладка, пускане в експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на електросъоръжения-ниско и средно напрежение; • документ за внедрена система за здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по международен стандарт BS ONSAS18001:2007, или еквивалент, от акредитирана институция с обхват: Предпроектно проучване, проектиране и конструиране, технологично осигуряване, инженеринг, доставка, монтаж, наладка, пускане в експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на: електросъоръжения-ниско и средно напрежение; • документ за внедрен стандарт за социална отговорност SA 8000:2007 или еквивалент, от акредитирана институция с обхват: Предпроектно проучване, проектиране и конструиране, технологично осигуряване, инженеринг, доставка, монтаж, наладка, пускане в експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на: електросъоръжения-ниско и средно напрежение; • валидна Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството; • валидна Застраховка „Трудова злополука“ • удостоверение за регистрация в камарата на строителите в България – трета група, от първа до трета категория. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен него/техен представител. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-жа Снежанка Деянова-главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуваща комплектна разпределителна уредба (КРУ с АВР) Ср.Н-10 кV в трафопост „БНБ- стар“ в сградата на БНБ , пл. „Княз Александър І” № 1, гр. София”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 02.12.2015 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка:БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В инженерно-техническия състав на участника да са включени следните специалисти: - Ръководител обект (поне един) с висше образование, специалност „Електроинженер“ или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие като „ръководител обект“ на минимум 1 (един) обект с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка; - Технически ръководител (1бр.) с висше образование, специалност „Електроинженер“ или еквивалентна, професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител“ на минимум 1 (един) обект с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка; - Мениджър по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение /сертификат за контрол на качеството, професионален опит от минимум 3 (три) години; - Отговорник по безопасност и здраве (1 бр.) - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по ЗБУТ, с висше електротехническо образование, да притежава V(пета) квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕЦЕМ; • Специалистите които ще изпълняват поръчката трябва да имат подходящо електротехническо образование и квалификация за работа със съоръжения до и над 1000 V; да притежават минимум IV (четвърта) квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” ПБЗРЕУЕЦЕМ. • Участниците да притежават валиден сертификат за акредитация на орган за контрол от вида „С“, съгласно стандарт ISO/IEC 17020:2012, издаден от ИА „БСА“ за извършване на пусково-наладъчните работи свързани с предмета на поръчката; • Участниците да имат внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, от акредитирана институция с обхват: Предпроектно проучване, проектиране и конструиране, технологично осигуряване, инженеринг, доставка, монтаж, наладка, пускане в експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на електросъоръжения - ниско и средно напрежение; • Участниците да имат внедрена система за управление на околната среда, сертифицирана по международен стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, от акредитирана институция с обхват: Предпроектно проучване, проектиране и конструиране, технологично осигуряване, инженеринг, доставка, монтаж, наладка, пускане в експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на електросъоръжения-ниско и средно напрежение; • Участниците да имат внедрена система за здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по международен стандарт BS ONSAS18001:2007, или еквивалент, от акредитирана институция с обхват: Предпроектно проучване, проектиране и конструиране, технологично осигуряване, инженеринг, доставка, монтаж, наладка, пускане в експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на: електросъоръжения-ниско и средно напрежение; • Участниците да имат внедрен стандарт за социална отговорност SA 8000:2007 или еквивалент, от акредитирана институция с обхват: Предпроектно проучване, проектиране и конструиране, технологично осигуряване, инженеринг, доставка, монтаж, наладка, пускане в експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на: електросъоръжения-ниско и средно напрежение; • Участниците да притежават валидна Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството; • Участниците да притежават валидна Застраховка „Трудова злополука“ • Участниците да притежават удостоверение за регистрация в камарата на строителите в България – трета група, от първа до трета категория.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия ще бъдат оценявани по критерия “Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Предложена обща цена, образувана от оферираните единични цени и зададени примерни количества (Приложение 1) -П1 - максимална оценка - 50 точки. Числов израз на оценката по този показател (П1) са точките, които се изчисляват по следната формула - П1 = K1хТ1 където: - K1 = Cmin/Co; - Cmin – най-ниската цена в офертите на участниците; - Co – предложена цена на оценяваната оферта; - Т1 = 50 – тежест на показателя. 2. Ценообразуващи показатели - П2 – максимална оценка – 10 точки. Точките по този показател се образуват като сбор от точките на следните подпоказатели: - Часова ставка (П2.1) – тегжест (Т2.1) – 4 т.; - Допълнителни разходи (П2.2) - тежест (Т2.2) – 2 т.; - Доставно-складови разходи (П2.3) - тежест (Т2.3) – 2 т.; - Печалба (П2.4) - тежест (Т2.4) – 2 т.; Подпоказателите се изчисляват по формула, както следва: П2.1 = минимална предложена часова ставка х Т2.1 предложена от участника часова ставка П2.2 = минимално предложени допълнителни разходи за труд х Т2.2 предложени от участника допълнителни разходи за труд П2.3 = минимално предложени доставно-складови разходи х Т2.3 предложени от участника доставно-складови разходи П2.4 = минимално предложена печалба х Т2.4 предложена от участника печалба *Забележка: Ценообразуващите показатели следва да бъдат цели числа, различни от „0“. Сборът от точките (П2.1 + П2.2 + П2.3+ П2.4) дава стойността на П2. 3.Срок за изпълнение – П3 – максимална оценка -30 точки. Числов израз на оценката по този показател (П3) са точките, които се изчисляват по следната формула П3 = K3хТ3, където: - K3 = Cmin/Co - Cmin – най-кратък срок за изпълнение в офертите на участниците; - Co – предложен срок за изпълнение на оценяваната оферта; - Т3 = 30 – тежест на показателя. 4. Гаранционен срок на оборудването – П4 – максимална оценка - 10 точки. Числов израз на оценката по този показател (П4) са точките, които се изчисляват по следната формула - П4 = K4хТ4 където: - K4= Со/Смах - Cmax – най-дълъг гаранционен срок в офертите на участниците; - Co – е гаранционен срок в оценяваната оферта; - Т4 = 10 – тежест коефициент на показателя. Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по четирите показателя. Ккомпл. = П1+ П2 + П3 + П4 На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.) Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки. Забележка: Ккомпл. – се закръглява до втория знак след десетичната запетая по правилото за закръгляване на реалните числа. В случай че, комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат принципите за класиране, посочени в чл. 71, ал 4 и ал.5, т 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си:1.Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника.2.Представяне, съгласно образеца на възложителя.3.Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя.4.Ценови показатели, съгласно образеца на възложителя.; 5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.6. Срокове за изпълнение, съгласно образец на възложителя. 7. Кратко представяне на участника, с описание на професионалния му опит.8. Списък на лицата (служители и ръководители на участника) с описание на тяхната квалификация и професионален опит. В инженерно-техническия състав на участника да са включени следните специалисти: - Ръководител обект (поне един) с висше образование, специалност „Електроинженер“ или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие като „ръководител обект“ на минимум 1 (един) обект с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка; да притежава V(пета) квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕЦЕМ. - Технически ръководител (1бр.) с висше образование, специалност „Електроинженер“ или еквивалентна, професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител“ на минимум 1 (един) обект с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка; - Мениджър по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение /сертификат за контрол на качеството, професионален опит от минимум 3 (три) години; - Отговорник по безопасност и здраве (1 бр.) - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по ЗБУТ, с висше електротехническо образование, да притежава V(пета) квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕЦЕМ; • Специалистите които ще изпълняват поръчката трябва да имат подходящо електротехническо образование и квалификация за работа със съоръжения до и над 1000 V; да притежават минимум IV (четвърта) квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” ПБЗРЕУЕЦЕМ.9. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всяко строителство; качество, в което е изпълнявано строителството (главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител); извършен дял от общия обем работи; кратко описание на дейностите, включени в строителството, включително и РЗП; приложение с относими документи и др. посочване на публичните регистри или заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от участника, доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по буква „а”, а именно: информация за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи издали тези актове, стойността, датата на приключване изпълнението, място и вид на строителството; или заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от участника, доказващи изпълнението на строителствата, включени в списъка по подточка „а“, а именно: удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.Продълвава в Количесто или обем.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2015