Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. Г.М.Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, Михаела Михайлова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, mmihaylova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: Патентно ведомство на Република България, бул. Г.М.Димитров № 52 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДЕМОНТАЖ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация: 15 бр. климатици

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. Г.М.Димитров № 52 Б

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците - Общи изисквания: В настоящата процедура по възлагане може да участва всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в публичната покана и настоящата документация. Всеки от участниците се представлява от лицето или лицата, които имат право да го представляват, съгласно действащото законодателство или от изрично упълномощени лица. - Условия за допустимост Не може да участва в настоящата процедура участник: 1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. който е обявен в несъстоятелност; 3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 6. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 7. който е свързан с друг участник или кандидат, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за когото са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 8. който е регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или свързаните с тях лица и техните действителни собственици. - Технически възможности и/или квалификация на участника. •Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности: - Да е изпълнил най-малко една доставка, с предмет, сходен или еднакъв с предмета на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Изпълнението на изискването се доказва с представянето на Списък на извършените услуги по чл. 51, ал.1, т.1 ЗОП. - Да има внедрена система за управление на качеството. Доказва се с представянето валиден /с неизтекъл срок/ сертификат за ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности сходни с предмета на поръчката или други еквивалентни. Приемат се сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки на Европейския съюз, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Да има право да разпространява и продава предлаганите стоки на територията на Република България, съответстващи на предмета на поръчката. Доказва се с копие от оторизационни или други еквивалентни документи от фирмата производител или неин официален представител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, съдържаща се в одобрената документация за участие в процедурата и образци на документи са публикувани на посочения интернет адрес. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет страницата на Патентно ведомство, в рубриката " Профил на купувача", на адрес: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420. Желаещите да получат документацията за участие могат да я изтеглят безплатно оттам. Офертите ще се разглеждат на 01.12.2015г. от 10:00 ч. в сградата на Патентно ведомство с адрес: гр. София, бул. Д-р Г.М. Димитров № 52 Б, ет. 6, зала 601

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/11/2015