Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Тодор Мархолев, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493149, E-mail: t.marholev@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица,ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица,ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово - финансов ресурс 8300лв. без ДДС от които: 2500лв без ДДС за абонаментно обслужване и 5800 без ДДС за ремонт;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България, съгласно Техническа спецификация на възложителя ( Приложение № 1)

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите изисквания към поканата ( Приложение № 1). Към офертата участниците трябва да представят: 1. Данни за участника, който прави предложението – справка за административни сведения за участника /Приложение № 2/; 2. Техническо предложение /Приложение № 3/; 3. Ценово предложение – участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение № 4/; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 5/. Всеки участник трябва да посочи необходимия (според него) брой подизпълнители, с които ще изпълнява поръчката по всички градове и села в областите, изброените региони. При постъпила от Възложителя заявка за авария, Изпълнителят е длъжен да извърши следните дейности: - в срок от 2 /два/ до 4 /четири/ часа от получаване на заявката, да изпрати сервизна група, която на място да установи причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни части); - Документ за правоспособност (сертификат) за монтаж на хладилни и климатични инсталации и поддръжката им, издаден от Българска Браншова Камара – Машиностроене. Абонаментното обслужване на климатиците и климатичните инсталации включва: 1. Преглед на техническото състояние който включва следните дейности: • Посещение на място от сервизния екип; • Проверка на наличие на механични повреди; • Проверка и почистване на въздушните филтри или подмяна при необходимост; • Проверка целостта на електрически и тръбни връзки; • Дозареждане на инсталацията с фреон при необходимост, като фреонът се заплаща допълнително; • Проверка на правилното функциониране на автоматиката; • Контрол за наличие на вибрации и шум над допустимите норми; • Проверка чистотата на вътрешен топлообменник; • Оглед и проверка чистотата на външен топлообменник; • Включване в режим на отопление и проверка на работните параметри на отоплителната система; • Включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри на хладилната система; • Попълване на индивидуални протоколи за извършения преглед на всяка климатична система, като при нужда от ремонтни дейности се предлага количествена сметка (оферта) за отстраняването на повредите. В протоколите да се посочи населеното място, пощенската станция и точната марка и модел на климатика или климатичната система. Посещението на екипите, както и извършването на прегледа е включено в абонаментната цена. Профилактика на климатици и климатични инсталации се извършва след подадена заявка в писмена форма от Възложителя. 2. Отстраняване на възникнала авария по заявка от Възложителя, време за реакция и срок за отстраняване При постъпила от Възложителя заявка за авария, Изпълнителят е длъжен да извърши следните дейности: - в срок от 2 /два/ до 4 /четири/ часа от получаване на заявката, да изпрати сервизна група, която на място да установи причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна необходимос Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5(пет) на сто от общата цена по договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане на срока му на действие и окончателното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължи лихва от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена за еднократно абонаментно обслужване,тежест=80% Предложена цена за допълнителни дейности, тежест=20%, съгласно приожена към Техническата спецификация на Възложителя , методика за оценка за оценка на офертите;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/11/2015