Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Митко Узунов - Началник МТБ, Тенчо Василев - Гл. юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118JlKf3265879.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране и строителство на обект - текущ ремонт и подмяна на асансьорна уредба в сграда „Детска клиника“ на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, необходими за изпълнение на проект “Създаване на Център за деца с хронични заболявания (аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания, хранителни разторойства) и обучение на членове от техните семейства за предоставяне на специализирани грижи“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническа спецификация, публикувана в профила на купувача, в електронното досие на поръчка на адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118JlKf3265879 документация на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

260950 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сграда „Детска клиника” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, База I, бул. „Васил априлов” №15а, гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението, с посочване на ЕИК – подписани и подпечатани от кандидата. 2. Техническо предложение, съдържащо най-малко следната информация: - Срок на валидност на офертата – минимум 60 (шестдесет) дни; - Срок на плащане на цената – посочен в дни, считано от датата на подписването на двустранен протокол за действително извършените работи; - Срок за изпълнение на строителните работи – посочен в дни, като максималният срок не може да бъде по-голям от 30 (тридесет) дни. Срокът започва да тече от получаване на възлагателното писмо до предаването му в завършен вид за одобрение на Възложителя. - Срок за изготвяне на проекта – посочен в дни, като максималният срок не може да бъде по-голям от 15 (петнадесет) дни. Срокът започва да тече от получаване на възлагателното писмо до предаването му в завършен вид за одобрение на Възложителя. - Работна програма, състояща се от „Организационен план за организиране изпълнението на СМР " (описателна, текстова част) и „Линеен - комплексен план график за последователност на извършване на СМР". Програмата следва да е съобразена с оферираните срокове за проектиране и строителни работи, както и количествената сметка от спецификацията на поръчката; - Техническа спецификация на предложената асансъорна уредба – във вид, позволяващ всеобхватна преценка за съответствие с техническата спецификация на поръчката (публикувана в профила на купувача на възложителя), в т.ч. с графи „изисквания на възложителя”, „характеристики на предложената уредба” и посочване на производител и модел на уредбата. Документите от техническото предложение следва да са подписани и подпечатани от участника. 3. Участниците следва са изпълнили успешно минимум 2 договора, които са еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката следва да се разбират: 1) договори за проектиране и строителство на обекти, включващи монтаж на асансъорна уредба към сграда, както и 2) договори за ремонтиране (СМР/СРР) на обществени сгради. Кандидатите следва да са изпълнили най-малко по един договор от двата вида сходни договори по т.1 и т.2. Участниците могат да докажат спазването на изискването с представянето на отделни договори за строителство и за проектиране. По отношение на договорите, които включват само проектиране, същите следва да са изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. По отношение на договорите, които включват строителство или строителство и проектиране, същите следва да са изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. За удостоверяване на изпълнението на това изискване участниците следва да представят: 3.1 Списък на изпълнените строителни договори с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване офертата, като за договорите, включващи строителство: а) в списъка следва допълнително да се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт – в заверена от участника форма, минимум 2 броя или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности, минимум 2 броя - в заверена от участника форма; Изискуемите документи продължават в раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за комплексна оценка на офертите е описана в документацията за участие, публикувана в профила на купувача на възложителя, в електронното досие на поръчката на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118JlKf3265879 Показатели и относителна тежест: - Цена за изпълнение на поръчката (К1) – 86 % (max. брой 86 точки); - Мерки за обезпечаване на предложените срокове за проектирането (К2) – 7 % (max. брой 7 точки); - Организация и изпълнение на строителните работи (К3) – 7% (max. брой 7 точки);

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

4. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър при Камарата на строителите в България за строежи минимум от 4 четвърта категория - във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 5. Сертификат за внедрена Система за управление на качеството при участника по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство и строително-монтажни работи - във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт ISO 14001 или еквивалента. 7. Сертификат за внедрена система за управление на условията на труд при изпълнение на строителни дейности по стандарти OHSAS 18001 еквивалентен – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала“. 8. Валидно удостоверение, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /с обхват асансьори/– във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала“; 9. Участникът следва да разполага с проектантски екип за изпълнението на поръчката, включващ най-малко: 1) Проектант по част Конструктивна; 2) Проектант по част Електро; 3) Проектант по част Архитектура. Проектантите от екипа следва да бъдат с минимум 3 години професионален стаж. За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да представи списък на лицата от ангажирания проектански екип, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки един, както и да приложи валидно удостоверение за проектантска правоспособност за членовете на екипа – в заверена от участника форма. 10. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, се посочват, както следва: Национална агенция по приходите, съответната община (общински данъчни служби), Инспекция по труда, РЗИ и РИОСВ. 11. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата. 12 Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП - попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата. 13 Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 14 Декларация за ползване/ не ползване на подизпълнители за изпълнение на поръчката – ако има такива. 15. Ценово предложение съдържащо: 15.1 Начин и срок за плащане: след приемане на строителните работи. Плащането се извършва след извършване на строителните работи и въвеждане в експлоатация на подменената асансьорна уредба, въз основа на издадена фактура и надлежно съставен приемо-предавателен протокол за извършената работа. Плащането се извършва в лева по банков път при условията на отложено плащане в срок до 1 /един/ месец след приемане на на работата и представена фактура. Следва да се оферират отделни цени за проектирането и за изпълнението на строителните работи, както и една обща цена за изпълнение на поръчката. Цените следва да се посочат с и без ДДС. В частта за строителните дейности цената следва да се представи под формата количествено-стойностна сметка, която е производна на количествената сметка от техническата спецификация. Офертите ще бъдат отворени на 30.11.2015г. от 08:00ч в административната сграда на УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул Пещерско шосе № 66, гр. Пловдив. Оферти се подават всеки работен ден от 7:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015