Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК Ямбол, ул. Д-р П.Брънеков №1, За: Кремена Николова, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 685012, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013

Място/места за контакт: РЗОК Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/ 988.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК Ямбол от служба по трудова медицина, което обхваща, следните дейности: 1. Всички дейности по чл.25а от ЗЗБУТ в съответствие с Наредба №3/25.01. 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина ; 2. Осигуряване извършването на преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005). 3. Измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на персонала на РЗОК- Ямбол. Конкретните видове дейности и изисквания към тях са подробно описани в Техническите изисквания и указания за офериране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Ямбол, СТМ, медицински център / офталмологичен кабинет, в който ще се извършат медицинските прегледи при специалист по очни болести

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ, ЗК или ЗЮЛНЦ, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл.25б от ЗЗБУТ. 3. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 6. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. 7. Всеки кандидат, следва да представи договор с медицински център или със специалист по очни болести, които да извършат медицинските прегледи по т. 2.2 в раздел ІІ от Технически изисквания и указания за офериране. 8. При липса на лиценз, да представи договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда – ел. импеданс на контура „фаза защитен проводник”, осветеност, съпротивление на защитна заземителна уредба, съпротивление на мълниезащитната заземителна уредба, еквивалентно ниво на шум /дневно/, микроклимат – температура на въздуха, С; скорост на движение на въздуха m/s; влажност на въздуха в % . Забележка: За доказване на това обстоятелство, СТМ следва да представи копие от издадения лиценз на лабораторията, извършваща измерванията. 9. Документ удостоверяващ, че СТМ е администратор на лични данни. 10. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите изисквания и указания за офериране могат да бъдат свалени от интернет адреса на профила на купувача или да се получат от деловодството на РЗОК -Ямбол. Дата на провеждане на откритото заседание на комисията: 02.12.2015г. от 10:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2015