Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална здравна инспекция - Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, За: Д-р Атанас Любенов Гарев, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 823304, E-mail: rzi@rzi-pleven.com, Факс: 064 823304

Място/места за контакт: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-pleven.com.

Адрес на профила на купувача: www.rzi-pleven.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно почистване за срок от една година /01.01.2016 - 31.12.2016г./ на административните сгради на РЗИ - Плевен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Административни сгради на РЗИ - Плевен, както следва: административна сграда /централен офис на РЗИ-Плевен/, с площ от 2580 кв.м. - сградата е на 5 етажа, с административен адрес гр.Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I №7; офис-помещения на трети етаж от сграда с административен адрес гр.Плевен, ул. Данаил Попов №18, с обща площ на помещенията от 313 кв.м.; две помещения с площ 25 кв.м, ползвани за регионална картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/, намиращи се в сграда на територията на УМБАЛ „ Д-р Г. Странски” ЕАД – гр.Плевен. Обща максимална прогнозна стойност на поръчката в размер на 25 000.00 /двадесет и пет хиляди/ лв. без включен данък върху добавената стойност /ДДС/, или 30 000.00 /тридесет хиляди/ лв. с включен ДДС за целия срок на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Регионална здравна инспекция - Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Възложителят се задължава да осигурява за своя сметка необходимите на изпълнителя материали, почистващи средства и техника, свързани с изпълнение на предмета на поръчката, подробно описан в Техническата спецификация. 2. Изпълнителят се задължава за своя сметка да осигури нает персонал със съответния професионален опит, чрез който да се извършват дейностите по почистването, както и изрично оправомощено свое длъжностно лице - супервайзър /контрольор/ на дейността. 3. Изпълнителят се задължава да не разгласява сведения, които са му станали известни при и по повод изпълнение на предмета на поръчката. 4. Изпълнителят няма право да прехвърля задълженията по настоящия договор на трети лица-подизпълнители, без изричното писмено съгласие на възложителя. Оферти за изпълнение на поръчката могат да подават физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на ТЗ. Участниците следва да изпълнят поръчката в съответствие със заданието на възложителя, съгласно Технически спецификации /Приложение №2/ и договора /Приложение №4/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане на поръчката “най-ниска цена”. В случай, че предложените цени в две или повече оферти са равни, класирането на офертите да се извършва по реда на чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обществената поръчка е с източник на финансиране – републикански бюджет за финансовата 2016 г. Офертите да се подават в административната сграда на РЗИ-Плевен, с адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, ет.ІІ, стая 201. Всяка подадена оферта на осн.чл.101в от ЗОП се подава в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържа: 1. Списък на представените документи. 2. Данни /административни сведения/ за търговеца, който прави предложението, включващи най-малко: фирмено наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за контакти, представляващо лице /лица, банкова сметка, телефон за връзка, факс или адрес на електронна поща /по образец - Приложение №1/. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съгласно посочените от възложителя изисквания. 4. Ценово предложение /по образец - Приложение №3/. 5. Срок на валидност на офертата. Оглед на обектите на поръчката може да бъде извършван всеки работен ден през периода 10:00-16:00 часа до 27.11.2015 г. включително. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.5. Приложенията към публичната покана са публикувани в профила на купувача - www.rzi-pleven.com. Офертите ще се отварят на 01.12.2015 год. от 13:30 часа в Конферентната зала на ІІ етаж в административната сграда на РЗИ – Плевен на адрес гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7. Протоколът на комисията се утвърждава от Директора на РЗИ - Плевен и в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/11/2015