Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, ул. Св. Георги Софийски №3, За: Анна Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: Отдел по медицинска и компютърна техника и комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката обхваща извършване на еднократна доставка, монтаж, пускане в действие на електро-хидравлична операционна маса – 1 бр. с принадлежности за гинекология, за която е представена подробна характеристика и изисквания, описани в техническа спецификация - Приложение №1 и обучение на персонала за работа с оборудването.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33192230

Описание:

Операционни маси


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в размер до 35 000.00 (тридесет и пет хиляди) лева без ДДС. Поръчката се финансира с бюджетни средства на ВМА. Оферти, съдържащи предлагана цена за изпълнение на поръчката, надвишаващи посочената обща прогнозна стойност на поръчката ще бъдат отстранявани от участие. Представената от участника предлагана цена е окончателна и не подлежи на промяна и/или актуализация.Начин на плащане: Плащането на оборудването ще се извърши 100 % (сто процента ) авансово срещу предоставена от Изпълнителя безусловна и неотменяема банкова гаранция покриваща 100 % от сумата с ДДС по договора, със срок на валидност срокът на доставка плюс 30 (тридесет) календарни дни. Плащането се извършва, в български лева, по банков път, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в срок до 5 (пет) работни дни от представянето на оригинална фактура от Изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за авансовото плащане по договора без да дължи лихви в срок от 3 (три) работни дни след извършване на доставката на оборудването, предмет на поръчката и подписване на приемо-предавателния протокол от упълномощените представители на страните по договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на оборудването, предмет на поръчката, ще се извършва до склад „Медицинска техника” на адрес: ВМА, гр. София, ПК 1606, бул. „Георги Софийски“ №3.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: 1. Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната правила и норми за извършване на дейностите, включени в доставката, предмет на поръчката. Участниците трябва да притежават технически възможности за изпълнението на поръчката; 2. Участникът трябва да предложи доставката на електро-хидравлична операционна маса с аксесоари за гинекология, в съответствие с техническите изисквания, посочени в техническата спецификация-Приложение № 1; 3.Предлаганите изделия трябва да са нови, неупотребявани, заводски комплектовани, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера. Оборудването, предмет на поръчката, следва да се достави в оригинална опаковка от производителя с необходимите захранващи, интерфейсни, други кабели и аксесоари, необходими за нормалната му работоспособност; 4. В случай на спиране на производството на оферираното от участника оборудване по време на възлагането и/или по време на изпълнение на договора, поради внедряване на нови технологии, участникът трябва да предложи за доставка, респ. изпълнителят трябва да достави оборудване със същите или по-добри технически характеристики; 5.При доставката изпълнителят трябва да предостави техническата и експлоатационна документация, гаранционна карта и списък със серийните номера на доставеното оборудване. Изпълнителят трябва да посочи и линк (в декларация, свободен текст) към официалната страница на производителя на изделията. 6. Гаранционното обслужване за доставеното оборудване да е минимум 24 (двадесет и четири) месеца за всички изделия, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки за извършената доставка на съответното изделие;7.Срок на изпълнение на поръчката: до 2 (два) месеца, считано от датата на подписване на договора. Изисквания за технически възможности и квалификация: Участникът да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава (чл. 77 от Закона за медицинските изделия). Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки - през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът да е производител, вносител или търговец на едро, оторизиран от производителя или упълномощен представител на производителя на медицинското оборудване, предмет на обществената поръчка.Участникът да има внедрена система за управление на качеството. Участникът да разполага с минимум 2 служителя на (трудов/граждански) договор на територията на Република България, сертифицирани специалисти от производителя за монтаж и техническа поддръжка на медицинското оборудване, предмет на настоящата обществена поръчка.Офертата задължително съдържа: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /Обр. № 1/; Представяне на участника /Обр. № 4/, представя се в оригинал; Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата (оригинал) - представя се, когато документи от нея не са подписани от представляващия/те участника по регистрация, а от изрично упълномощено лице; При участие на обединения – копие на договора за обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /Образец № 5/ - оригинал;Декларация за приемане на условията на договора /Образец № 6/ - оригинал; Декларация за участие на подизпълнители Образец №7-оригинал. ПРОДЪЛЖАВА В ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Образец № 8/ - оригинал, ако е приложимо.Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /Обр. № 9/ - оригинал;Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП /Обазец № 10/ - оригинал; Участникът следва да представи брошура на производителя за предлаганото мед. оборудване и аксесоари за гинекология и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри. В брошурата не трябва да има посочени цени! Участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството (ISO 9001:2008,БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на оборудването, за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език.Участникът следва да представи сертификати и декларации за съответствие на предлаганото оборудване: ЕС сертификат или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката и/или Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за нанесена СЕ маркировка върху изделието; Оторизационно писмо от производителя или упълномощен представител на производителя на мед. оборудване, с което участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия – оригинал или заверено копие на оригинала, придружено с превод на български език. Срокът на оторизация следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка.Техническо предложение, което съдържа и срок на валидност на офертата - изготвя се по Обр.№2 ; Предлагана цена - изготвя се по Обр. № 3 „Ценово предложение”. Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата определена като краен срок за получаване на оферти. Техническата спецификация, документацията за участие и образците се публикуват в Профила на Купувача на интернет страницата на ВМА.Оферта в отговор на публичната покана може да подава всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в публичната покана и документацията за участие. Не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от /ЗОП/. Всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на поръчката, ще бъде отстранена от участие. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти в офертата не се приемат. Офертата се подава на български език. Всички документи, които се прилагат към офертата трябва да бъдат на български език, в т.ч. сертификати, каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации и др. информационни материали. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който задължително се поставя надпис: «Оферта за участие в обществена поръчка възлагана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на електро-хидравлична операционна маса с аксесоари за гинекология", наименованието на участника по регистрация, адрес и лице за кореспонденция, тел., факс и електронен адрес. Оферти се подават лично от участника или упълномощено от него лице или по пощата с обратна разписка/ куриерска служба на адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски" № 3, Деловодство, ет.2, като всички разходи, свързани с подаването на оферта са за сметка на участника. При сключване на договор за обществена поръчка класираният на първо място участник представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а също и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността му. Заседанието на комисията за отваряне на офертите ще се проведе на 30.11.2015 г. от 11:00 часа в административна сграда на ВМА-София, Зала № 2, ет.1, на адрес: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски" № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015