Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Варна, бул. Генерал Колев №92, ет.5, За: Антоанета Кунева, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820838, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846

Място/места за контакт: Общинско предприятие Инвестиционна политика

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=373.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Организиране и провеждане на пиротехническо шоу на територията на община Варна за посрещане на новата 2016 година, празника на Варна - 15 август,3-ти март и други събития,организирани от Община Варна и второстепенните разпоредители" I. При изпълнение на предмета на обществената поръчка,избраният изпълнител следва да извърши: дейности по организиране и провеждане на пиротехническо шоу на територията на община Варна за посрещане на новата 2016г.,празника на Варна- 15-ти август,3-ти март и други събития,организирани от Община Варна и второстепенните разпоредители, с пиротехнически материали описани в Техническата спецификация,представляваща неразделна част от настоящата покана,публикувана в Профила на купувача,на адреса посочен в Раздел I от настоящата покана. II.Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на сключване. III.Начин на възлагане: организирането и провеждането на всяко пиротехническо шоу при всеки отделен празник или бележито събитие ще се извършва след изготвено и подписано възлагателно писмо от страна на възложителя като изпълнителят следва да предложи примерен сценарий за организирането и провеждането на пиротехническото шоу за съответната дата и място на изпълнение. IV.Контролът по изпълнение на договора ще се осъществява от Дирекция „Управление на собствеността” при Община Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92360000

Описание:

Пиротехнически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Обема и количеството на пиротехническите материали,които следва да се доставят по предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация към настоящата покана. 2. Отчитането на дейностите по договора ще се извършва въз основа на двустранно подписан протокол. 3. Заплащането на дейностите по договора ще се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и двустранно подписан протокол за извършената работа. 4. Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 66 000 лв. без ДДС 5. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от Бюджет 2016г. 6.В случай,че участниците имат нужда от разяснения по условията,съдържащи се в публичната покана и/или приложенията към нея,те могат да отправят писмено своите искания на адреса,посочен в поканата до 3 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Възложителят най- късно на следващия ден публикува в досието на поръчката,в профила на купувача, писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 7. При подписване на договора класираният на първо място участник следва да представи: Документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП(свидетелства за съдимост на лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП),освен когато законодателството на държавата,в която е установен,предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Минимални изисквания към участниците: Участниците следва да разполагат с минимум 1 /един/ брой транспортна техника за превоз на опасни товари. Изискването се доказва с описание на транспортната техника,придружено от валидни документи,доказващи правото на превоз на опасни товари на същата,съгласно Закона за оръжията,боеприпасите,взривните вещества и пиротехническите изделия. II.Специфични изисквания към участниците,свързани с изпълнението на предмета на поръчката: Участниците следва да представят валидни към датата на подаване на офертата Разрешения за търговия и употреба на пиротехнически изделия в съответствие със Закона за оръжията,боеприпасите,взривните вещества и пиротехническите изделия. Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице Разрешенията за търговия и употреба на пиротехнически изделия се представя от участника в обединението, който ще изпълнява дейностите по предмета на поръчката. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя и копие на документа, с който е създадено обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им. Не се допускат промени в състава на обединението след изтичането на крайния срок за подаване на оферти. III. Изисквания към участниците: 1. Възложителя е определил максимално допустим размер на разходи за провеждане на 1 /едно/ пиротехническо шоу,като процент върху вложените пиротехнически материали - до 20 %. 2. Възложителя е определил максимално допустима отстъпка от цената на всички пиротехнически материали,предлагани в каталога на участника-до 20%. 3. При изготвяне на „Предлаганата цена“ участниците следва да се съобразят с изискванията на Възложителя, посочени в настоящия раздел,т.III.1 и 2. При констатирано несъответствие с тези изисквания офертата на участника се отстранява от участие. 4. При изготвяне на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена“, участниците следва да се съобразяват с образците,предоставени от Възложителя към настоящата покана, като не се допуска образците да бъдат изменяни, допълвани или да се изписва текст в повече или различен от изискуемия. 5. При изготвянето на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ и „Предлаганата цена“ не се допуска да бъдат посочвани нулеви стойности и числа след втория десетичен знак. При оферирането на показател с число след втория десетичен знак, за целите на оценяването същото ще бъде закръглено до втори десетичен знак. В случай че в офертата на участника се съдържат нулеви стойности или при закръгляне до втори десетичен знак се получи нулева стойност, участникът се отстранява от участие. 6. При изготвяне на Техническото предложение за изпълнение на поръчката , участниците следва да се съобразяват с изискването на Възложителя: „Предложенията на участниците по показател "Срок за организиране на пиротехническо шоу след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя " , следва да бъдат в цели числа“. 7. В случай, че офертата на участник не отговаря на поставените от възложителя условия в предходните алинеи относно изготвянето на техническото и ценовото предложение, същата ще бъде отстранена от участие в обществената поръчка. 8.Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в предложените от него цени. При констатиране на технически грешки, включително и аритметични такива участникът се отстранява от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

I.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 20% тежест, в т.ч.: Срок за организиране на пиротехническо шоу след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя /в календарни дни/-20% тежест. II. Предлагана цена - 80 % тежест, в т.ч.: 1.Твърдо договорени единични цени за пиротехнически материали, изчислени като обща цена- 70% тежест, в т.ч. : - Земни мини кал. 50 мм; - Земни мини кал. 75 мм; - Земни мини кал. 100 мм; - Ефект "воден килим" кал. 75 мм; - Ефект "вулкан",сценичен,сребро,цилиндричен,H8,60 сек.; - Ефект "вулкан"сценичен,бездимен,сребро,цилиндричен,H2,5м,60 сек.; - Пиробатерии 20 мм - 100 изстрела; - Пиробатерии 30 мм - 100 изстрела; - Пиробатерии 30 мм - 49 изстрела; - Пиробатерии 35 мм - 100 изстрела; - Пиробатерии 50 мм - 25 изстрела; - Пиробатерии 50 мм - 49 изстрела; - Пиробатерии 60 мм - 25 изстрела; - Пиробатерии 60 мм - 36 изстрела - Пиробатерии 75 мм - 25 изстрела; - Пиробатерии 100 мм - 9 изстрела; - Пиробатерии 100 мм - 16 изстрела; - Пиробатерии 100 мм - 25 изстрела; - Римски свещи - 50 мм; - Римски свещи - 75 мм; - Боракс калибър 75 мм; - Боракс калибър 100 мм; - Боракс калибър 125 мм; - Боракс калибър 150 мм; - Боракс калибър 200 мм. 2. Разходи за провеждане (труд, транспорт, АДР транспорт, Разрешително от полицията, Проект за взривни работи, охрана от частна охранителна фирма и други дейности необходими за организиране на едно пиротехническо шоу) на 1 /едно/ пиротехническо шоу, като процент върху вложените пиротехнически материали /материали, консумативи, кабели и др./ - 5 % тежест. *Забележка: Максимално допустим размер на разходи за провеждане на 1 /едно/ пиротехническо шоу, като процент върху вложените пиротехнически материали - до 20 % . 3. Процент oтстъпка от цените на всички пиротехнически материали,включени в каталога/ценовата листа - 5% тежест. *Забележка: Максимално допустима отстъпка от цената на всички пиротехнически материали , предлагани в каталога на участника - до 20% III.Оценяването на Техническото предложение за изпълнение на поръчката ще се извърши по формула: Ктех.предл.= К1 Където К1 е оценка по формулата на техническата част на офертата, както следва: К1 = (Ср.мин (кал.дни) / Ср.участн. (кал.дни)) х 20 където: Ср.мин (кал.дни)– най-ниско предложение по критерия „Срок за организиране на пиротехническо шоу след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя“, а Ср.участн. (кал.дни)– предложение на оценявания участник по същия критерий; IV.Оценяването на ценoвите оферти ще се извърши по формула: Кцена= К1+ К2 + К3 Където К1 е оценка по формула на ценовата част на офертата, както следва: К1 = (Ц мин (лв.) / Ц участн. (лв))х 70 където: Цмин(лв.) е най-ниско предложение по критерия " Твърдо договорени единични цени за пиротехнически материали, изчислени като обща цена", Ц участн(лв.) – предложение на оценявания участник по същия критерий К2 е оценка по формула на ценовата част на офертата,както следва: К2 = (Р мин. (%)/ Р участн.(%)) х 5 където: Рмин. (%)/ – най-ниско предложение по критерия „Разходи за провеждане /труд, транспорт, АДР транспорт, Разрешително от полицията, Проект за взривни работи, охрана от частна охранителна фирма и други дейности необходими за организиране на едно пиротехническо шоу / на 1 /едно/ пиротехническо шоу, като процент върху вложените пиротехнически материали /материали, консумативи, кабели и др./ ”, а Ручастн.(%)– предложение на оценявания участник по същия критерий; К3 е оценка по формула на ценовата част на офертата, както следва: К3 = (О участник (%)/ О макс. (%)) х 5 където: Омакс. (%)– най-високо предложение по критерия „Процент oтстъпка от цените на всички пиротехнически материали , включени в каталога/ценовата листа ”, а Оучастник (%)– предложение на оценявания участник по същия критерий; V. Крайното оценяването на офертите ще се извърши по формулата: К = К тех предл. + К цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 1.Оферта-представяне на участника,съгласно чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП-по образец (оригинал),с посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен,за кореспонденция при провеждането на поръчката; 2.Описание на транспортната техника за обслужване,придружено от валидни документи,доказващи правото на превоз на опасни товари на същата, съгласно Закона за оръжията,боеприпасите,взривните вещества и пиротехническите изделия- копия заверени за вярност от участника 3. Валидни разрешения за търговия и употреба на пиротехнически изделия в съответствие със Закона за оръжията,боеприпасите,взривните вещества и пиротехническите изделия- копия заверени за вярност от участника; 4.Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – заверено копие. 5.Декларация за приемане клаузите на проекта на договор- по образец (оригинал). 6.Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП - по образец (оригинал). 7. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – по образец, оригинал - /при приложимост/. 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец ,оригинал-/при приложимост/. 9.Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец (оригинал). 10. Ценово предложение - по образец (оригинал). *Към Ценовото си предложение всеки участник следва да приложи каталог на предлаганите от него пиротехнически материали, придружен с ценова листа. Каталогът следва да е заверен за вярност от участника като на всяка страница той да положи подпис и печат. II. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни от последната обявена дата за подаване на оферти. III. Всички документи в офертата,представени от участника на чужд език,следва да бъдат придружени с превод на бълграски език. Всички документи,които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка,следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и саморъчен подпис на лицето. IV.Оферти се подават в деловодството на Общинско предприятие "Инвестиционна политика" при община Варна на адрес:гр. Варна, бул."Генерал Колев" №92,ет.5.При подаване на офертите участниците да предвидят необхдоимото технологично време за обработване и регистриране на офертите,което е в рамките на 10 минути.Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик,лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката,наименованието на участника,адрес за кореспонденция и телефон.При изпращане по пощата на офертни документи за участие в обществената поръчка за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на ОП "ИП" при Община Варна. V. Заседанието на комисията за провеждане на обществената поръчка чрез публична покана е на 30.11.2015 г. от 9:00 ч. в сградата на ОП "ИП" при община Варна на адрес:гр.Варна,бул."Ген. Колев" №92,ет.5. Право да присъстват при отварянето на офертите имат лицата по чл. 68 ал.3 от ЗОП. VI.Община Варна предоставя достъп по електронен път до:Публичната покана,образци на документи,Техническа спецификация,проекта на договор,които са публикувани в Профила на купувача, на адрес посочен в раздел I от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2015