BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: Борислав Борисов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300341, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставки чрез покупки на перилни и почистващи препарати и санитарни материали, съгласно прогнозно-количествена спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000, 33700000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Продукти за лични грижи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество за 12 месеца : съгласно прогнозно-количествена спецификация - обявена на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Монтана МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

* Срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на подаване. * Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл.101в от ЗОП и показателитe за оценка на същите. * Оферти могат да бъдат подавани както за всички поредни номера от прогнозно-количествената спецификация, така и за всеки пореден номер (за поредни номера 15, 16, 18 и 19 от прогнозно-количествената спецификация участниците трябва да имат предложение за четирите поредни номера). * Срок за доставка - до 48 часа след заявка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Единична цена - 70 точки ; К2 - Техническо предложение - функционална характеристика и производител - 30 точки .

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Офертата да съдържа предложения, съгласно показателите за оценка. На официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, сектор "Профил на купувача" е представен образец за попълване. В колона F - "Предложена разфасовка, производител, описание на предложението"- участниците в процедурата да опишат предложението си за предложена опаковка; където е приложимо грамаж и размери; описание,състав, качества на изделието (спрямо изискванията). * Възложителят изисква представяне на мостри за позиции : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 28 и 29. Въз основа на описанието в колона "F" и представените мостри, назначената комисия ще извърши класиране на кандидатите за доставчик по критерий за оценка К2 - Техническо предложение - функционална характеристика и производител. Връщане на представените мостри : 30 дни след подписване на договора (само неспечелените за доставка) на адреса на лечебното заведение, след предварителна уговорка и представено искане. * Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, с включени всички разходи до краен получател - МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул."Сирма войвода” № 4, до 60дни след всяка доставка. * Отваряне на представените оферти : 27.11.2015г., 13:00часа, на адреса на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4. * Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на сключен договор, проекта на който е приложен към настоящата покана и след представяне на необходимите документи от страна на класирания на първо място (за пореден номер от прогнозно-количествената спецификация) участник съгласно разпоредбата на чл.101е от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2015