Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Емил Иванов - Главен експерт в отдел РОТ, дирекция ИС, България 1000, София, Тел.: 02 9492013, E-mail: eivanov@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на софтуерни ключове за отдалечен достъп до приложения, доставка и инсталиране на софтуер за осигуряване на допълнителна функционалност на защитна стена Palo Alto Networks“, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на софтуерни ключове за отдалечен достъп до приложения; Обособена позиция № 2 – Доставка и инсталиране на софтуер за осигуряване на допълнителна функционалност на защитна стена Palo Alto Networks.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48730000, 48000000

Описание:

Софтуерни пакети за защита
Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Обособена позиция № 1 - Участникът избран за изпълнител на поръчката следва да предостави/осигури за нуждите на ИА ЕСМИС петдесет и пет (55) броя софтуерни ключа: Windows RDS на база потребител (User CAL) - WinRmtDsktpSrvcsCAL SNGL LicSAPk MVL UsrCAL, Part.#6VC-01288. Участникът избран за изпълнител на поръчката следва да осигури Софтуерна осигуровка (Software Assurance) на доставените по договора софтуерни ключове за период от 3 години, считано от датата на доставка, удостоверена с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол. За Обособена позиция № 2 - Участникът избран за изпълнител на поръчката следва да достави и инсталира, както следва: - 2 (два) броя софтуер за облачна инспекция WildFire за защитна стена Palo Alto Networks с право на ползване от ИА ЕСМИС за една година, считано от датата на доставката и инсталацията му, удостоверена с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол. - 2 (два) броя софтуер GlobalProtect Gateway за защитна стена Palo Alto Networks с право на ползване от ИА ЕСМИС за една година, считано от датата на доставката и инсталацията му, удостоверена с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол. Прогнозната стойност на поръчката по отделните обособени позиции е както следва: За Обособена позиция № 1: 19 000 лева без ДДС. За Обособена позиция № 2: 21 000 лева без ДДС. В случай, че в оферта на участник се съдържа ценово предложение, което съдържа по-висока крайна цена от посочената по-горе за съответната обособена позиция, той се отстранява от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ИА ЕСМИС

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи абсолютно всички изискуеми документи посочени в публичната покана на Възложителя. Публичната покана на Възложителя може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители 6. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за доставка на софтуера e до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. (приложимо и за двете обособени позиции). Срокът за инсталиране безплатно на всички нови версии и актуализации на софтуера е до 10 (десет) календарни дни след официалното им публикуване. (приложимо и за обособена позиция № 2) Офертата, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.11.2015 г. от 14.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - документацията и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2015