Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: Анна Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: Отдел по медицинска и компютърна техника и комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката обхваща извършване на еднократна доставка на софтуерни продукти за нуждите на Военномедицинска академия, подробно описани по количества и характеристики в техническа спецификация - Приложение №1: Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEM DVD 2CPU/2VM - 1 бр. лиценз; Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEM 1 Clt User CAL - 25 бр. лицензии; Office Pro 2013 SNGL OLP NL English или еквивалент - 10 бр. лицензии; Office Standard 2013 SNGL OLP NL English или еквивалент - 45 бр. лицензии; Операционна система Windows 8.1 Pro SNGL OLP NL или аналогичен - 25 бр. лицензии; Програмен продукт съвместим с операционна система MS Windows, способност за създаване на файлове с формат PDF от различни източници, редактиране и конвертиране на файлове от PDF към MS Office, добавяне на аудио и видео към PDF файлове, създаване на защитени PDF файлове, разпознаване на текст в сканиран документ, конвертиране на сканирани документи в редактируеми PDF файлове - Acrobat Professional или еквивалентен - 2 бр.лицензии; Програмен продукт за графична обработка на векторни изображения, поддръжка на файлове от тип .cdr, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .eps, .pdf, .svg, конвертиране на изображения в различни файлови формати, генериране на QR кодове, възможност за работа с повече от един монитор - CorelDRAW Graphics Suite X7 или еквивалент – 2 бр. лицензии.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000, 48620000, 48820000, 48300000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Операционни системи
Сървъри
Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в размер до 58333.20 лева без ДДС,която е разпределена, както следва: прогнозна стойност за оборудването по Таблица 1 от техническата спецификация - до 2666.60 лева без ДДС; прогнозна стойност за оборудването по Таблица 2 от техническата спецификация - до 42000.00 лева без ДДС; прогнозна стойност за оборудването по Таблица 3 от техническата спецификация - до 13666.60 лева без ДДС; Поръчката се финансира с бюджетни средства на ВМА. Оферти, съдържащи предлагана цена за изпълнение на поръчката, надвишаващи посочената обща прогнозна стойност на поръчката и/или прогнозните стойности за софтуерните продукти, описани в Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3 от техническата спецификация ще бъдат отстранявани от участие. Представената от участника предлагана цена е окончателна и не подлежи на промяна и/или актуализация. Срок на плащане: доставките ще се заплащат в срок от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на приемане и фактуриране на доставката. Начин на плащане: Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на доставените софтуерни продукти, след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя и приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора. Всички плащания по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на оборудването, предмет на поръчката, ще се извършва до склад „Компютърна техника” на адрес: ВМА, гр. София, ПК 1606, бул. „Георги Софийски“ №3.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: 1. Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната правила и норми за извършване на дейностите, включени в доставката, предмет на поръчката. Участниците трябва да притежават технически възможности за изпълнението на поръчката; 2. Участникът трябва да предложи доставка на софтуерни продукти в съответствие с техническата спецификация - Приложение № 1. 3. Предлаганите софтуерни продукти трябва да допускат използване /downgrade до предишни версии. 4. Начин на доставка: - електронни лицензии; - за ОЕМ (Оriginal Еquipment Мanufacturer) версиите лицензиите да притежават лицензионен стикер. При доставката изпълнителят трябва да изпрати списък с лицензиите на доставените софтуерни продукти, в електронен вид на електронна поща, допълнително посочена от Възложителя.5. В случай на спиране от поддръжка и разпространение на софтуерните продукти, предмет на поръчката от производителя, участникът трябва да предложи за доставка, респ. изпълнителят трябва да достави софтуерни продукти със същите или по-добри характеристики; 6. При доставката изпълнителят трябва да предостави възможност за изтегляне на всички нови версии от сайта на производителя. Изпълнителят трябва да посочи и линк (в декларация, свободен текст) към официалната страница на производителя на софтуерните продукти; 7. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Изисквания за технически възможности и квалификация: Участникът да е оторизиран от производителите или от техни дистрибутори с правото да извършват разпространение на предлаганите лицензи за софтуера, предмет на поръчката на територията на Република България. Офертата задължително съдържа: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /Образец № 1/; Представяне на участника /Образец № 4/, представя се в оригинал; Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата (оригинал) - представя се, когато документи от нея не са подписани от представляващия/те участника по регистрация, а от изрично упълномощено лице; При участие на обединения – копие на договора за обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /Образец № 5/ - оригинал; Декларация за приемане на условията на договора /Образец № 6/ - оригинал; Декларация за участие на подизпълнители /Образец № 7/ - оригинал. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Образец № 8/ - оригинал, ако е приложимо. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП /Образец № 9/ - оригинал; Декларация за липса на свързаност с друг участник и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП /Образец № 10/ - оригинал; Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на участника с обхват, сходен с предмета на поръчката (заверено от участника копие); Валиден сертификат, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на сигурността на информацията – ISO 27001:2005 или еквивалентен на името на участника с обхват, сходен с предмета на поръчката (заверено от участника копие); Валиден сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги ISO 20000-1:2011 или еквивалентен на името на участника, с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено от участника копие). ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Доказателства, че участниците са упълномощени за територията на Република България от производителите или от техни дистрибутори с правото да извършват разпространение на предлаганите лицензи за софтуера, предмет на поръчката на територията на Република България (заверено от участника копие на оторизационно писмо, пълномощно, договор или друг документ, удостоверяващ правата му). Техническо предложение, което съдържа и срок на валидност на офертата - изготвя се по Образец № 2 ; Предлагана цена - изготвя се по Образец № 3 „Ценово предложение”. Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата определена като краен срок за получаване на оферти. Техническата спецификация, документацията за участие и образците се публикуват в Профила на Купувача на интернет страницата на ВМА – http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha. Оферта в отговор на публичната покана може да подава всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в публичната покана и документацията за участие. Не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Участниците задължително представят оферта, която е за софтуерните продукти, съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1. Всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на поръчката, ще бъде отстранена от участие. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти в офертата не се приемат. Офертата се подава на български език. Всички документи, които се прилагат към офертата трябва да бъдат на български език, в т.ч. сертификати, каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации и др. информационни материали. В случай, че документите са на чужд език, те задължително се представят и в превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който задължително се поставя надпис: «Оферта за участие в обществена поръчка възлагана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на софтуерни продукти за нуждите на Военномедицинска академия”», наименованието на участника по регистрация, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Оферти се подават лично от участника или упълномощено от него лице или по пощата с обратна разписка/ куриерска служба на адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски" № 3, Деловодство, ет.2, като всички разходи, свързани с подаването на оферта са за сметка на участника. При сключване на договор за обществена поръчка класираният на първо място участник представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а също и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % (един процент) от стойността му. Заседанието на комисията за отваряне на офертите ще се проведе на 27.11.2015 г. от 11:00 часа в административна сграда на ВМА-София, Зала № 10, ет.1, на адрес: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски" № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2015