Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Димитър Добрев – началник отдел РВД, дирекция ИТС, България 1000, София, Тел.: 02 9492285, E-mail: ddobrev@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Ремонт на работно помещение в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Помещението, обект на настоящия ремонт е част от цялостно изграждане на работни и технически помещения. Изработените и одобрени инвестиционни проекти обхващат изграждането на всички помещения. Изпълнителят трябва да изпълни строително-монтажни работи по следните части: Архитектурна; ОВК; Система за контрол на достъп; Система за видеонаблюдение; АСПП; Система за пожароизвестяване; Структурна кабелна система (СКС); Електро; -Вътрешни ел. инсталации (осветление, контакти и др.); Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Количествената сметка от техническата спецификация на одобрената публична покана, налична в профила на купувача на интернет адрес https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. Важно!! От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е налице разлика в сбора между единичните цени и крайната цена за изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИА ЕСМИС, гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи всички изискуеми документи посочени в публичната покана. Публичната покана на Възложителя е публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, в раздел профил на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за съответната обособена позиция; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители; 6. Списък на строителството сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 /пет/ години с приложени/посочени доказателства удостоверяващи неговото изпълнение. Участниците следва да имат изпълнени минимум два обекта свързани със строително-ремонтна дейност на различни по вид помещения и/или сгради и/или части от сгради.; 7. Всеки участник трябва да осигури инженерно-технически състав, отговарящ за строително-монтажните работи, който да притежава необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на поръчката, както следва: Технически ръководител, Отговорник по контрола на качеството и Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд. Участникът представя декларация – свободен формат на текстово оформяне, в която посочва образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката (предложения инженерно-технически състав); 8. Заверени копия на сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката; 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; (свободен формат на текстово оформяне) Всеки участник следва да опише в техническото предложение предлаганата от него организация и план за работа по изпълнение на поръчката, включващи:1. Строително предложение (Строителното предложение трябва да съдържа описание на строителните и монтажни работи и линеен график за изпълнение на поръчката); 2. Организация за изпълнение на поръчката и план на работа (да се опише предвидената организация, технологична последователност на процесите, трудови и технически ресурси и тяхното разпределение във времето).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности не трябва да надвишава 3 месеца, считано от датата на сключване на договора, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС. Договорът се счита за изпълнен/приключен с изтичане на гаранционния срок на извършените строително-монтажните работи (Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ бр. 72 от 2003 г.), съгласно посоченото от Изпълнителя в предложението му за изпълнение на поръчката. Участникът избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора се задължава да представи валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за целия срок на строителството, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице. Възложителят предоставя на участниците в настоящата поръчка възможност да извършат оглед и да се запознаят с мястото на извършване на строително-монтажните дейности на адреса на възложителя – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6, както и да разгледат в детайли одобрения инвестиционен проект на обекта. Огледите се извършват всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа в срок до 19.11.2015 г. Участниците следва да заявят своето желание да извършат оглед/преглед на одобрения инвестиционен проект на обекта, един ден предварително на следния телефон/e-mail: тел. 02/ 9492285; 0876 418621, e-mail: ddobrev@esmis.government.bg; Лице за контакт - Димитър Добрев – началник отдел РВД, дирекция ИТС. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 23.11.2015 г. от 14.00 часа в сградата на ИА ЕСМИС (гр. София, ул. Г.Й.В. Гурко № 6). Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - документацията и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя в раздел "Профил на купувача", на следния интернет адрес - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2015