Версия за печат

BG-град Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Валентин Христов Атанасов, РБългария 7060, град Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ruse.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=115&selected=237&parent_id=138.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за ОДЗ „Мечо Пух”, град Сливо поле, за календарната 2016 година”. Необходимите продукти са: 1. За обект I - Домашен социален патронаж – град Сливо поле, обединени в отделни обособени позиции: І. Зърнени храни и храни на зърнена основа (група "е" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед (група "м" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ) - На основание чл.16 г от ЗОП, поръчката по тази обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; ІІІ. Риба, рибни продукти и други морски храни (група "в" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); ІV. Месо и месни продукти (група "б" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); V. Мляко и млечни продукти (група "а" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VI. Яйца и яйчни продукти (група "г" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VII. Масла и мазнини (група "д" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VІII. Плодове и производни (група "к" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); IX. Зеленчуци и производни (група "и" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); IXа. Зеленчуци и производни – преработени (група "и" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ) - На основание чл.16 г от ЗОП, поръчката по тази обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; Х. Картофи и кореноплодни (група "ж" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XI. Подправки (група "н" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XII. Други храни (група "с" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XIII. Варива (група "з" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ). 2. За обект II - ОДЗ „Мечо Пух”, град Сливо поле, обединени в отделни обособени позиции: І. Зърнени храни и храни на зърнена основа (група "е" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед (група "м" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ) - На основание чл.16 г от ЗОП, поръчката по тази обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; ІІІ. Риба, рибни продукти и други морски храни (група "в" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); ІV. Месо и месни продукти (група "б" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); V. Мляко и млечни продукти (група "а" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VI. Яйца и яйчни продукти (група "г" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VII. Масла и мазнини (група "д" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VІII. Плодове и производни (група "к" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VІIIа. Плодове и производни – преработени (група "к" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ) - На основание чл.16 г от ЗОП, поръчката по тази обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; IX. Зеленчуци и производни (група "и" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); IXа. Зеленчуци и производни – преработени (група "и" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ) - На основание чл.16 г от ЗОП, поръчката по тази обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; Х. Картофи и кореноплодни (група "ж" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XI. Подправки (група "н" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XII. Други храни (група "с" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XIII. Варива (група "з" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ). Доставките са периодични въз основа на заявки за срок календарната 2016 година, като отделните доставки ще се осъществяват съгласно заявка от страна на възложителя, по посочени от него видове и количества, със срок на доставката от заявяването й – до три работни дни. Конкретното място за изпълнение на доставките е: За обект І - Домашен социален патронаж - град Сливо поле на адрес: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, булевард България № 15; За обект ІІ - ОДЗ „Мечо Пух”, град Сливо поле на адрес: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, улица Бузлуджа. Сумите по направените доставки ще се плащат в лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка след осъществяване на доставката, за съответните количества и представяне на фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15131000, 15431000, 15800000, 15851100, 15851210, 15870000, 15890000, 15897000, 15830000, 15833000, 15842000, 15842400

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Приготвени храни и консерви от месо
Маргарин и други подобни хранителни мазнини
Различни хранителни продукти
Тестени храни, неварени
Обработени тестени храни
Хранителни подправки и сосове
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Захар и свързани с нея продукти
Захарни изделия
Шоколадови и захарни изделия
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката без ДДС е 64895,45 лева, от която за всяка обособена позиция, прогнозната стойност е: За обект I. Домашен социален патронаж - град Сливо поле: І. Зърнени храни и храни на зърнена основа - 1253,75 лв.; ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед - 320,00 лв.; ІІІ. Риба, рибни продукти и други морски храни - 825,00 лв.; ІV. Месо и месни продукти - 4285,00 лв.; V. Мляко и млечни продукти - 1920,00 лв.; VI. Яйца и яйчни продукти – 560,00 лв.; VII. Масла и мазнини – 1080,00 лв.; VІII. Плодове и производни - 1046,50 лв.; IX. Зеленчуци и производни - 2246,00 лв.; IXа. Зеленчуци и производни – преработени - 3571,00 лв.; Х. Картофи и кореноплодни - 620,00 лв.; XI. Подправки - 417,10 лв.; XII. Други храни - 33,60 лв.; XIII. Варива - 1260,00 лв. За обект ІІ. ОДЗ „Мечо Пух”, град Сливо поле: І. Зърнени храни и храни на зърнена основа - 4653,00 лв.; ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед - 1744,80 лв.; ІІІ. Риба, рибни продукти и други морски храни - 2600,00 лв.; ІV. Месо и месни продукти - 5148,00 лв.; V. Мляко и млечни продукти - 16083,00 лв.; VI. Яйца и яйчни продукти - 1120,00 лв.; VII. Масла и мазнини - 1965,00 лв.; VІII. Плодове и производни - 5019,40 лв.; VІIIа. Плодове и производни – преработени - 1958,50 лв.; IX. Зеленчуци и производни - 1372,30 лв.; IXа. Зеленчуци и производни – преработени - 1938,10 лв.; Х. Картофи и кореноплодни - 660,50 лв.; XI. Подправки - 74,30 лв.; XII. Други храни - 50,00 лв.; XIII. Варива - 1070,60 лв. Посочените за всяка обособена позиция от двата обекта прогнозни стойности, са и максимално допустимите стойности за финансиране за отделните позиции, които не трябва да бъдат надвишавани от участниците. Надвишаването на някоя от максимално допустимите стойности за всяка обособена позиция е основание за отстраняване на офертата по съответната позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64895 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливо поле, град Сливо поле

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидати за изпълнение на поръчката могат да бъдат физически и юридически лица. Към момента на сключване на договора за съответната обособена позиция, доставчикът трябва да притежава актуална регистрация за производство или за търговия с храни, съгласно изискванията на Закона за храните за съответната обособена позиция. Изпълнителят е длъжен да изпълнява доставките по сключения договор с транспортни средства, които са регистрирани за транспортиране на хранителни продукти, съгласно изискванията на РЗИ и Агенцията по храните. В деня на доставката, хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 65 % от целия им срок на годност посочен от производителя и да бъдат в разфасовки и опаковки, съгласно изискванията на Възложителя. За всички видове и количества продукти, ще се сключи договор за доставка за съответната обособена позиция/ позиции, за срок календарната 2016 година. При сключване на договора, определеният изпълнител за съответната обособена позиция, трябва да представи документ, издаден от компетентен орган за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Плащането на доставките ще се извършва от бюджета на общината. Условията на плащане са уредени в проекта на договор, който е на разположение в профила на купувача на адреса, посочен в настоящата покана. На основание чл.16г от ЗОП, ОБЯВЯВАМ, ЧЕ ЧАСТ ОТ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА Е ВКЛЮЧЕН В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. На посоченото основание, са отделени следните обособени позиции: 1. За обект І, по пункт І, т.2.1 от заповедта за откриване: - Обособена позиция ІІ; - Обособена позиция ІХа. 2. За обект ІІ, по пункт І, т.2.2 от заповедта за откриване: - Обособена позиция ІІ; - Обособена позиция VІІІа; - Обособена позиция ІХа. Посочените по – горе обособени позиции, са запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, като тези оферти се разглеждат, само ако няма кандидат, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. За обособените позиции, които на основание чл.16г от ЗОП, са запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания – Кандидатите, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, посочват в офертата си номера, под който са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Кандидатът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка по посочените обособени позиции, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на ЗОП. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. Доставките се изпълняват по подавани от Възложителя заявки в срок не до 3 раб.дни. 2. Срокът на договора за доставка е кал. 2016 г. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 1. Цените на продуктите вкл. вс.разходи за стоката и доставката й до адреса на съотв.обект. 2. Възложителят заплаща дост. продукти в срок до 10 дни след доставката, за съотв. кол-ва и представяне на вс. документи (стокова разписка, фактура и документ за произход и качество). 3. Плащането на сумите за доставените продукти става по банков път.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/11/2015 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Всеки участник, отговарящ на изискванията на Възложителя има право да подаде само една оферта, за позицията/позициите, за която/които участва, която да съдържа следните документи: а/ Оригинал на Оферта по обр., с вкл. предложение за срок на валидност на офертата и съдържаща административни данни за уч-ка – попълнена, подписана и подпечатана от участника; б/ Посочване на ЕИК за регистрация по чл.23 от Закона за търг. регистър; в/ Заверено копие от рег-я по ЗДДС (ако има такава); г/ Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, съгл. изискванията на Закона за храните – за съотв. обособена позиция; д/ Оригинал на Списък на транспортните средства, с които ще се изпълняват заявките на Възложителя, придружен със заверени от уч-ка копия на съответното им удостоверение, изд. от компет. органи за превоз на продуктите, с които ще се извършват доставките до адреса на съотв.обект; е/ Оригинал на Техническо предложение, съгл. изискванията на Възложителя– по обр.– попълнено, подписано и подпечатано от участника; ж/ Оригинал на Ценово предложение – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от уч-ка. з/ Само за обособените позиции, които на основание чл.16г от ЗОП, са запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания – участниците, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, посочват в офертата си номера, под който са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. и/ Само за обособените позиции, които на основание чл.16г от ЗОП, са запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания – Ако участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, не може да изпълни 80 на сто от предмета на поръчката по съотв.об. позиция със собствено производство или ресурс, и при заявено ползване на подизпълнители или позоваване на ресурсите на трети лица – допълнителна информация, предоставена по реда на ЗОП, че подизпълнителите, респ. третите лица, са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Забележка: В случай, че офертата е подписана от упълномощено лице към посочените документи се прилага и заверено копие от пълномощното. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - не по-кратък от 20 кал.дни, посочен в Образеца на офертата за участие. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ В деловодството на Общината на адрес: гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, ляв стран.вход, етаж I, фронт-офис. Офертите се представят в запечатан непрозр.плик,върху който е изписано наименованието на поръчката, наименованието на уч-ка, адрес за коресп-я, лица и телефони за контакт и по възм-ст факс и електр.адрес. Оферти, предст. в прозрачни,незап. или скъсани пликове се връщат обратно и не се приемат. Оферти, които са изпратени по пощата или с куриер, следва да имат предупр. текст: „Да не се отваря преди заседанието на комисията”. Оферти, получени или представени след изтичане на крайния срок не се приемат. В профила на купувача, се публикува наст.покана, непоср. след публикуването й в ПОП. Неразд. част от нея е Техническо задание със сл. приложения: Подробна технич.спецификация – Прил. № 1; Образец на оферта за участие с включено предложение за срок на валидност на офертата – Прил. № 2; Образец на техническо предложение – Прил. № 3; Образец на ценово предложение – Прил. № 4; Проект на договор – Прил. № 5. Посочените документи могат да бъдат изтеглени от интернет-адреса, както и са на разположение за предоставяне на заинтересованите лица в деловодството на Община Сливо поле. Не подлежат на разглеждане и оценяване оферти, които са непълни и/или не отговарят на изискванията на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 23.11.2015 г. от 10.00 ч. в гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, в Заседат. зала на II ет.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2015