Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Михаил Борисов, Радослава Башева, Република България 1407, София, Тел.: 02 8147722; 02 8147726, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Място/места за контакт: бул. Черни връх № 45

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис сейфове за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност””, съгласно Техническа спецификация Приложение № 2 към поканата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30191000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Офис оборудване, без мебелировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 60 (шестдесет) броя офис сейфове.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко склад на Държавна агенция „Национална сигурност”, с адрес: град Банкя.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки участник има право да представи само една оферта на български език. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Офертата се подава в запечатан, непрозрачен плик и трябва да съдържа: - представяне на участника (по образец-Приложение № 1 към поканата); - техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец-Приложение № 3 към поканата); - ценово предложение (по образец-Приложение № 4 към поканата); - декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (по образец-Приложение № 7 към поканата); - декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец – Приложение № 6 към поканата ). Представя се само, в случай че участникът ще ползва подизпълнител. Приложените образци са задължителни по форма и съдържание за участниците. 2. При изготвяне на офертите участниците следва да спазват стриктно характеристиките, посочени в техническата спецификация (Приложение № 2 към поканата). Доставката на офис сейфовете е необходима за изпълнение на специфичните функции на Агенцията. 3. Срокът за изпълнение на доставката е до 90 (деветдесет) дни, считано от датата на сключване на договора. Срокът за изпълнение на доставката, предложен от съответния участник, се посочва в Техническото предложение за изпълнение на поръчката (по образец– Приложение № 3 към поканата). 4. Участниците могат да подават оферта за цялата поръчка, съгласно техническата спецификация. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) дни, считано от определения краeн срок за получаването на офертите. 5. Не се допуска до класиране участник, който не е подал оферта за цялата поръчка, и който е регистриран в страна с преференциален данъчен режим и не попада в изключенията на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 6. Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка: гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС; декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (по образец – Приложение № 8 към поканата); документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е”), декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Непредставянето на тези документи е основание възложителят да откаже сключването на договор. 7. Начин на плащане – възложителят заплаща авансово 100 % (сто процента) от договорената цена с включен ДДС в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на представяне на проформа фактура за авансово плащане, издадена от изпълнителя на името на възложителя. Проформа фактурата за авансовото плащане трябва да бъде придружена от гаранция за връщане на аванс в размер на 100% (сто процента) от стойността на авансовото плащане с включен ДДС, под формата на пълна, безусловна и неотменима банкова гаранция от лицензирана банка в Република България, издадена в полза на възложителя, или парична сума. Когато гаранцията за връщане на аванс е под формата на банкова гаранция, същата трябва да е със срок на валидност, равен на срока за изпълнение на договора, удължен с 30 (тридесет) дни. Когато гаранцията за връщане на аванс е под формата на парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя: Обслужваща банка: БНБ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG08 BNBG 9661 3300 1468 01 Титуляр на сметката: ДАНС Проформа фактурата за авансовото плащане и придружаващите я документи се представят от кандидата, определен за изпълнител, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката по показател "най-ниска цена" се извършва на база общата предложена от участниците цена без ДДС.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В срок не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата на получаване на авансовото плащане изпълнителя представя фактура-оригинал за авансово плащане съгласно чл. 113, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност. Гаранцията за връщане на аванс се освобождава в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на представяне на фактура-оригинал, издадена от изпълнителя на името на възложителя, придружена от двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка. 8. Гаранция за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител, преди подписване на договора, представя на възложителя, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, под формата на банкова гаранция или парична сума. Банковата гаранция се издава със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на договора. Паричната гаранция се превежда по сметка на възложителя: IBAN: BG08 BNBG 9661 3300 1468 01; BIC: код на БНБ – BNBGBGSD, Титуляр на сметката: ДАНС Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка. Място за получаване на офертите: гр.София, бул. „Черни връх” № 45, сграда на ДАНС. Дата, час и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на 25.11.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. На него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Приложения към поканата: Приложение № 1 – образец на представяне на участника, 2 (два) листа; Приложение № 2 – техническа спецификация, 1 (един) лист; Приложение № 3 – образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката, 2 (два) листа; Приложение № 4 – образец на ценово предложение, 1 (един) листа; Приложение № 5 – образец на проект на договор, 8 (осем) листа; Приложение № 6 – образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител, 1 (един) лист; Приложение № 7 – образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 2 (два) листа; Приложение № 8 – образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП, 1 (един) лист. Приложенията към поканата могат да бъдат намерени на http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/ e-mail: dans@dans.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2015