Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на енергетиката, ул. Триадица 8, За: Ясен Марашев, държавен експерт, Република България 1000, София, Тел.: 02 9263114, E-mail: y.marashev@me.government.bg

Място/места за контакт: ул. Триадица 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.me.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.me.government.bg/bg/competitions/dostavka-na-kompyutarni-konfiguracii-i-periferni-ustroistva-za-nujdite-na-ministerstvoto-na-energetik-1006-c342-1.html?p=e30=.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на Министерството на енергетиката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213300, 30216110, 30232110, 30213100, 30121100

Описание:

Настолен компютър
Скенери за компютри
Лазерни принтери
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Фотокопирни машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на Министерството на енергетиката. Компютърни конфигурации – 25 (двадесет и пет) броя: Монохромни мрежови принтери – 10 (десет) броя; Мултифункционални печатащи устройства – 10 (десет) броя; Преносими компютри – 6 (шест) броя; Документални скенери – 4 (четири) броя. Обществената поръчка се финансира от бюджета на Министерство на енергетиката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В сградата на Министерство на енергетиката, ул." Триадица" 8

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие към публичната покана. В обявената обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. 1. Изисквания към техниката: Доставената техника трябва да бъде нова, неупотребявана и да фигурира в актуалната производствена листа на съответния производител и това следва да бъде доказано чрез съответните документи. Техниката се доставя в оригиналната опаковка от производителя, придружена със сертификат за произход. Техниката, предмет на доставката, следва да е окомплектована с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент. Техниката, предмет на доставката следва да притежава сертификат CE Marking или еквивалент. Устройствата трябва да отговорят на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа, доказано чрез съответните документи. Устройствата да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка трябва да е свободно достъпна от Web сайта на производителя (Web сайта да поддържа минимум английска версия). Устройствата да са придружени с подробна документация (на хартиен или електронен носител), включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство. Съпътстващите техниката указания/ръководства за работа да бъдат предоставени на български и/или английски език. 2. Изисквания за технически възможности на участника: Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или да прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. Участникът трябва да е оторизиран от производителя на предлаганото оборудване или от негов официален представител за търговия и сервизно обслужване на предлаганата марка техника за територията на Република България. Участникът следва да разполага със сертифициран персонал за осигуряване на гаранционно обслужване на техническото оборудване. Срокът за изпълнение на доставката е до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Гаранционното обслужване следва да се извършва от оторизиран сервиз за територията на страната и задължително по местонахождение на техниката и да включва всички разходи (транспорт, труд, модули, резервни части и материали и др.) и всички модули, възли, устройства. В гаранционното обслужване се включва замяна на части със скрити недостатъци с нови или на цялото устройство с ново, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначението му, както и всички разходи по замяната. Установяването на причините за повредата следва да бъде възможно най-кратък срок, но не по-късно от един работен ден от уведомяването, както и да се извърши ремонта в най-кратък срок, но не по-късно от 5 (пет) работни дни. В случай, че повредите не са отстранени или замяната не е извършена в срока, следва да се предостави оборотна техника със същите или по-добри параметри.Необходими документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Оферта – по образец. 3. Техническо предложение – по образец с приложени документи, удостоверяващи изискванията на Възложителя: – Сертификат или еквивалентен документ, удостоверяващ, че производителят на оборудването има въведена система за управление на качеството, която съответства на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 или прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. Продължава в поле "Допълнителна информация"..................

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Сертификат или еквивалентен документ, удостоверяващ, че участникът има въведена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; - Декларация в свободен текст, че предлаганата техника отговаря едновременно на следните условия: а) е нова и неупотребявана, и се доставя в оригиналната опаковка от производителя; б) намира се в текущата производствена листа на производителя; в) отговаря на българските стандарти за степен на защита и електромагнитна съвместимост; г) захранващите блокове отговарят на стандартите CE, PFC (или техни еквиваленти) и са пригодени за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България; д) в декларацията да посочи линк към официалната страница на производителя, която съдържа всички актуални и необходими драйвери за операционните системи, описани в техническите спецификации за нормалното функциониране на предлаганата техника; - Оторизационно писмо или друг оторизиращ документ, с който кандидатът доказва, че е оторизиран от производителя на предлаганото оборудване или от негов официален представител за представителство и търговия за територията на Република България; - Валиден сертификат, договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на техниката, че има право да извършва гаранционна сервизна дейност на предлаганата техника; 4. Ценово предложение – по образец. 5. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец. Забележка: Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 6. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива) - по образец в оригинал. При подписване на договора за изпълнение на поръчката, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Офертите се представят в деловодството на Министерството на енергетиката в гр. София, ул. "Триадица" № 8 в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Офертите ще бъдат отворени в 11.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите в сградата на Министерството на енергетиката. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата. Подробна информация може да бъде получена на профила на купувача, посочен в публичната покана, в раздел "Публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2015