Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Ива Цветанова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 880454, E-mail: itsvetanova@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2194/Pokana-09112015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Застраховане на движимо и недвижимо имущество и моторни превозни средства, собственост на Община Благоевград по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Застраховане на недвижимо имущество - Административни сгради; 2. Обособена позиция № 2 „Застраховане на движимо и недвижимо имущество - Общински жилища, Други сгради, Други ДМА, Почивна станция и Електроника; 3. Обособена позиция № 3 „Застраховане на моторни превозни средства - застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите” за 15 бр. МПС.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66514110, 66515000, 66516000, 66515100, 66515200

Описание:

Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Застраховка "Пожар"
Застраховка "Щети на имущество"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Застраховане на движимо и недвижимо имущество и моторни превозни средства, собственост на Община Благоевград по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Застраховане на недвижимо имущество - Административни сгради; 2. Обособена позиция № 2 „Застраховане на движимо и недвижимо имущество - Общински жилища, Други сгради, Други ДМА, Почивна станция и Електроника; 3. Обособена позиция № 3 „Застраховане на моторни превозни средства - застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите” за 15 бр. МПС, както следва: По Обособена позиция № 1 „Застраховане на недвижимо имущество - Административни сгради: - Застраховане на Административни сгради собственост на Възложителя, съгласно Приложение – Опис № 1. По Обособена позиция № 2 „Застраховане на движимо и недвижимо имущество - Общински жилища, Други сгради, Други ДМА, Почивна станция и Електроника: - Застраховане на Общински жилища собственост на Възложителя, съгласно Приложение – Опис № 2. - Застраховане на Други сгради собственост на Възложителя, съгласно Приложение – Опис № 3. - Застраховане на Почивна станция собственост на Възложителя, съгласно Приложение – Опис № 4. - Застраховане на Други ДМА собственост на Възложителя, съгласно Приложение – Опис № 5. - Застраховане на Електроника собственост на Възложителя, съгласно Приложение – Опис № 6. По Обособена позиция № 3 „Застраховане на моторни превозни средства - застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите” за 15 бр. МПС - Застраховане със застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите на следните моторни превозни средства, собственост на Възложителя съгласно Приложение – Опис № 7; Прогнозна стойност: 31 400 /тридесет и една хиляди и четиристотин/ лева без ДДС, разпределени по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 „Застраховане на недвижимо имущество - Административни сгради - 16 000 / шестнадесет хиляди / лева без ДДС. 2. Обособена позиция № 2 „Застраховане на движимо и недвижимо имущество - Общински жилища, Други сгради, Други ДМА, Почивна станция и Електроника - 10 300 / десет хиляди и триста/ лева без ДДС. 3. Обособена позиция № 3 „Застраховане на моторни превозни средства - застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите” за 15 бр. МПС - 5 100 /пет хиляди и сто/ лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във възлагане на общ. поръчка могат да участват, като подават оферти, всички бълг. или чуждестр. физ. и/или юр. лица, включително техни обед., които отговарят на изискв., посочени в ЗОП и обяв. изисквания от Възл. в наст. указ. докум. Не се предвижда възм. за представяне на варианти в офертите.Вс. уч. може да подаде само една оферта за всяка от об. поз. Изискв. по Об. позиции № 1 и №2: 1. Покр. рискове – Със скл. на застр. на опис. обекти ще се гарантира защита на имущ. на Общ. Бл-град от вреди, причинени от: - пожар, вкл. и посл. от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг лет. апарат или предмети, падащи от тях, пожар от злоум. действия на трети лица;- буря, ураган, вихрушка, смерч, прол. дъжд, наводн.,градушка, замр.е, земетр., пад. дървета и клони, вследствие пр. бедствия; - свличане или срутване на земни пластове;- тежест от естествено натр. на сняг или лед;- измокряне в резултат от авария на вод., канализ., отопл., климат. и паропроводна инстал. и включените към тях уреди; - късо съед.;- злоум. действия на трети лица(вандализъм);- счупване на трайно монт. стъкла;- удар от ППС или животно;- разходи, направени за разчистване на останки, разглоб. или разруш., ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;- земетресение;- свличане или срутване на земни пластове;- гр. отг. на застрахования, възникнала всл. проявление на покрити от полицата рискове, - кражба чрез взлом /следва да се приложи само за движимото имущество, изброено в Приложение-Опис № 6/2. Срок – 1 г. /12 мес./, сч. от датата на скл. на дог. с избр. изп..3. Имущ. ще бъде застр. въз осн. баланс. му стойност. Застр. полици ще бъдат изд. съобр. сътв. прил.-опис, предст. неразд. част от цен. предл. на уч. за съотв. об. поз., като за всяко прил. се състави една застрах. пол. Изискв. за Обособена позиция №3 – Обект на застр. по задълж. застр. "Гражд. отг." на автомобилистите е гражд. отг. на застр. физ. и юрид. лица за причинените от тях на трети лица имущ. и неимущ. вреди, св. с притеж. и/или използв. на МПС, за които застрах. отговарят съгл. бълг. законод. или законод. на държ., в която е настъпила вредата.2. Срок – 1 г. /12 мес./, сч. от датата на сключване на дог.. IV. Вс. оферта сл. да съдържа:1. Сп. на док./Образец № 1/.2. Док. за рег. или пос. на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или др. идентиф. инф. в съотв. със законод. на държ., в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, вкл. ел., за коресп. при пров. на процедурата.3. Ценово и техн. предл. за изп.на поръчката /по Образец № 2/, отпр. от Управителя/изр. упълном. лице/подп. собственоръчно и подпечатано/ .Предл. застрах. премии трябва да вкл. вс. доп. разходи за скл. на застр., като маркировка и др. изискв. от застрах., вкл. р-рът на данъка съгл. чл. 9 и чл. 10 от ЗДЗП.4. Уч. следва през посл. 3 /три/ г. да е изп. успешно мин. 2 (два) дог. за услуги, сходни или едн. с предмета на пор. по съотв. об. поз., сч. от датата на подаване на заявл. или офертата. Доказва се с представяне на Списък - образец № 3 на услугите, които са едн. или сх. с предм. на общ. пор., изп. през посл. три г., счи. от датата на подаване на заявл. или на офертата, с пос. на ст., датите и получ., заедно с док. за изв. услуга. Док-вото за изв. услуга се пред. под формата на: а) уд-е, из. от получ. или или от комп. орган, или б) чрез пос. на публ. рег., в който е публ. инф. за услугата. Прод. в доп. инф.!!!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане: Икономически най-изгодна оферта. Комисията оценява постъпилите предложения в съответствие с предварително обявените условия, критерий и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”. Коф. = К1 + К2 К1 Предложена цена Максимална тежест - 70 К2 Срок за изплащане на застрахователни суми Максимална тежест – 30 Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка-икономически най-изгодна оферта. Kласирането се извършва на база следните показатели: К1– Предложена цена - максимална тежест - 70 Офертата на участниците се оценява по следната формула: К1 = Най-ниска предложена цена x 70 Цена на участника *** Където „най-ниска предложена цена” е предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката, а „цена на участника” е предложената цена за изпълнение на поръчката, посочена в предложението. В случай, че участник е посочил цена за изпълнение, която надвишава осигуреният от Възложителя финансов ресурс (прогнозна стойност), то неговото ценово предложение няма да бъде оценявано. 2. К2 – Срок за изплащане на застрахователни суми – максимална тежест - 30 Офертата на участниците да се оценява по следната формула: К2 = Срок минимум х 30, Срок участник Предложеният срок за изплащане на застрахователни суми не може да бъде по-малък от 3 календарни дни и по–голям от 15 календарни дни! Срокът за изплащане на застрахователните суми започва да тече от датата на уведомяване на застрахователя за настъпване на застрахователното събитие, допускане на застрахователя за извършване на оглед на увреденото имущество и представяне на поисканите от застрахователя документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите. *** Където „Срок минимум” е най – краткия предложен срок за изплащане на застрахователни суми в календарни дни, а „Срок участник” е предложения от оценявания участник срок за изплащане на застрахователни суми в календарни дни. Забележка: Предложението трябва да бъде цяло число! Предложеният срок за изплащане на застрахователни суми не може да бъде по-малък от 3 календарни дни и по–голям от 15 календарни дни! В случай, че участник е посочил срок различен от указаните, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За услуга „сходна или еднаква с предмета на пор.”, възл. ще приема услуга с предмет: За об. поз. №1 и №2 - услуги по застр. на имущ. – дв. и недв.; За об. поз. №3 - услуги по застр. на пр. средства. 5.Уч. сл. да прит. лиценз, валиден към момента на пров. на пор. при стр. сп. на чл. 9 от КЗ за съотв. об. поз., изд. от КФН, за изв. на застр. дейност на терит. на РБ, в чийто обхват сл. да са вкл. вс. видове застр., пр. на съотв. об. поз., за която същият под. оферта.За док. на това изискв. уч. представя: Зав. копие на Лиценз, пред. пр. на уч. да извършва застрах. дейност на терит. на РБ, в чийто обхват са вкл. вс. видове застр., пр. на съотв. об. поз.6. Уч. по об. п. № 3, сл. да прит. собств. или нает сервиз за авторем. дейности на терит. на Общ. Бл-град или да има вал. дог. за предост. на авторем. услуги. Док. се с документ за собственост/наем на сервиз за авторемонтни дейности, или с копие от валиден договор за предоставяне на авторемонтни услуги.7.Уч. сл. да разп. с мин. един клон и/или офис на терит. на Общ. Бл-град.За док. на това изискв. уч. представя:Списък на клоновете и/или офисите на уч. на терит. на Общ. Бл-град. 8. Уч. следва да представи акт. общи усл. за застр., посочена в съотв. об. поз., за която се подава оферта.9. Декл.за съгл. с условията и клаузите заложени в проекта на д-ра - Образец №4.10. Участникът следва да представи декл. за запознаване с условията на поръчката /Образец № 5/.11.1. Проект на д-р за Об. поз. № 1 и №2 /Образец № 6.1/;11.2. Проект на д-р за Об. поз. №2 /Образец № 6.2/;12. Пълном. на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника). Допълнителна информация, както и документи, могат да бъдат получени на посочения адрес www.blgmun.com- профил на купувача на интернет страницата на Община Благоевград. Публичната покана както и образците на документи са публикувани на адрес www.blgmun.com- профил на купувача. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки участник може да представи само по една оферта за всяка от обособените позиции.. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи. Ако участник представя оферти за повече от една позиции следва да представи отделна оферта за всяка от позициите, за които кандидатства. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи в оригинал или заверено от участника копие. Офертите се получават на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, сградата на Община Благоевград-деловодство, в срок до 17:30 ч. на 18.11.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.11.2015 г. от 14:00 часа, Зала №101 в сградата на Общинска администрация - гр. Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2015