Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица 65, За: Цветанка Цветкова, България 1309, София, Тел.: 02 9211223, E-mail: ccvetkova@hearthospital.bg, Факс: 02 9217142

Място/места за контакт: ул. Коньовица 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151105TgQG424526.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дезинфектанти по 19 броя обособени позиции, подробно описани в спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана. Допуска се участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката - да оферират доставка на част от обособените позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33631600

Описание:

Антисептични средства и дезинфектанти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозният дванадесетмесечен обем на потребление е посочен в Спецификация на продуктите, представляваща Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана. Посочените в Спецификацията количества по отделните обособени позиции са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка продукти по съответните обособени позииции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Коньовица 65

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Изисквания към предмета: 1. продуктите, които се предлагат по отделните обособени позиции, следва да отговарят 100% на изискванията на заданието-спецификация, представляващо Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана; 2. продуктите, които се предлагат, следва да са със CE сертификат и Декларация за съответствие с приложимата Директива на ЕС от производителя 3. за всеки един от продуктите, които се предлагат по отделните обособени позиции следва да има информационен фиш за състава на детергентите и информационен лист за безопасност за всеки препарат съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004г.; 4. за всеки един от продуктите, които се предлагат по отделните обособени позиции следва да има оригинална инструкция за приложение на предлаганите продукти и легализиран превод на същата; 5. към датата на доставка продуктите следва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от производствения срок на годност; 6. продуктите за хигиенна и хирургична дезинфекция, базирани на алкохоли следва да отговарят на европейските норми - EN 1500, EN 12791 и EN 14348; 7. продуктите за повърхности и инструментариум следва да отговарят на европейските норми EN 14 476 и EN 14 563; 8. за всеки един от предлаганите продукти следва да се предоставят мостри в оригинални опаковки. II. Изисквания към участниците: Участниците следва да притежават: 1. Разрешение за производство и търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ; 2. Сертификат на производителя за внедрен стандарт по ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003 или еквивалентен на тях, издаден от нотифициран орган, придружени със заверен от преводача превод на български език (когато е приложимо); 3. Разрешение от МЗ за пускане на пазара на биоцидни препарати, съгласно реда по гл. ІV от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредба № 7 от 23.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай на отравяне или съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди. III.Изисквания към изпълнението: 1. Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договор; 2. Място за изпълнение – болнична аптека на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София, ул. „Коньовица” 65; 3. Доставките се извършват само въз основа на конкретни заявки, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в пълен обем в срок до 48 часа от получаването им; 4. Начин на плащане – по банков път, в 60-дневен срок след извършване на доставка, но не преди представяне на редовна фактура и копия от заявката и приемателно-предавателния протокол за извършената доставка IV. Не се допускат до разглеждане и съответно се отстраняват предложения, при които: 1. Предложеният продукт не отговаря на Спецификацията, представляваща Приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. 2. Предложеният продукт не отговаря на изискванията, посочени в т. I 3. Участникът не отговаря на изискванията, посочени в т. II.; 4. Участикът предлага изпълнение, несъответстващо на изискванията, посочени в т. III. V. Участниците могат да предлагат частично изпълнение на поръчката - да оферират доставка на една или повече обособени позиции.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане на поръчката – икономически най-изгодна оферта” За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели: Цена – относителна тежест 65 и Качество – относителна тежест 35, при прилагане на следната методика за оценяване: • Цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложената най-ниска крайна цена от участник в процедурата към крайната цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 65. При прилагане на горната методика спрямо продуктите, които се използват след приготвяне на работни разтвори, като „крайна цена” (по смисъла на методиката за оценяване) се приема цената за литър работен разтвор при такава работна концентрация, която съответства на изискванията в техническото задание по отношение на действието на продукта. • Качество - оценява се с до 35 т. Крайната оценка на офертата на всеки един участник по този показател се получава като средноаритметична стойност от оценките по показателя на всяка една от представените от участника мостри. Оценката на всяка мостра се определя въз основа на протоколи за изпитване на предоставените от участниците мостри, изготвени от старшите сестри на отделни клиники и отделения при Възложителя, както следва: - продукти, предложени от участниците по съответните обособени позиции, които предизвикват странични ефекти - алергични или други прояви във висока степен (раздразнения на кожата, очите и дихателните пътища) се оценяват с 5 точки; - продукти, предложени от участниците по съответните обособени позиции, които предизвикват странични ефекти - алергични или други прояви в ниска степен (раздразнения на кожата, очите и дихателните пътища) се оценяват с 20 точки; - продукти, предложени от участниците по съответните обособени позиции, които не предизвикват странични ефекти се оценяват с 35 точки. Оценява се всяка отделна обособена позиция (продукт) от спецификацията. Крайната оценка на офертата на всеки един участник по обособени позиции се получава чрез сборуване на оценките за съответната обособена позиция, получени от него по всеки един от горните показатели. На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред по обособени позиции (продукти), като на първо място се класира участникът с най-висока крайна оценка за съответната обособена позиция.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертата на всеки един участник следва да бъде изготвена съобразно указанията в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка" от публикуваната в профила на купувача документация към настоящата публична покана. II.Офертата на всеки един участник следва да съдържа документите, подробно описани в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка" от публикуваната в профила на купувача документацията към настоящата публична покана. III. Офертата на всеки един участник следва да бъде подадена в деловодство на МБАЛ „НКБ” ЕАД в непрозрачен, запечатан и надписан плик (име на участника, адрес за кореспондетнция, телефон, факс, ел. адрес, предмет на поръчката) в указания в публичната покана срок. IV. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор като същият представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. V. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 18.11.2015г. в 13.30 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/11/2015