BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков №3, За: Петър Станулов, Николай Тюркеджиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Място/места за контакт: Дирекция ОПУС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=24.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Целта на обществената поръчка е извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Предметът на поръчката ще се изпълнява на територията на административните области: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, в които са позиционирани 28-те териториални дирекции „Инспекция по труда“ и в Централно управление /ЦУ/ на ИА ГИТ в София. Услугата предмет на настоящата обществена поръчка ще се извършва при необходимост.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112000, 50112100, 50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Услуги по ремонт на леки автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Към момента на стартиране на настоящата обществена поръчка автомобилите собственост на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", за които ще се извършва пълно сервизно обслужване са 140 /сто четиридесет/ на брой, като този брой може да се увеличава или намалява, при придобиване на нови, отчуждаване и бракуване на МПС. Срока на поръчката е 24 месеца, считано от датата на възлагането и, или до достигане на прогнозната стойност от 65 000,00 лева без ДДС. Пълна информация относно количеството и обема на всички дейности може да се намери в Указанията за участие към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България - във всички областни центрове

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите се представят в срока, посочен в публичната покана. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и предметът на публичната покана, за която кандидатства. Участието в процедурата е открито за всички физически и/или юридически лица или техни обединения /сдружения/, отговарящи на изискванията на закона, подзаконовата уредба по прилагането му и условията, посочени в Указанията за участие към публичната покана. Всяка една оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. Участниците трябва да представят в офертите си следните документи и да отговарят на следните изисквания: Представяне на участника по образец, включващо данни за лицето, което прави предложението (документ за регистрация или посочване на ЕИК когато лицето е ЕТ или юр. лице и копие от документ за самоличност за физ. лица.) При участници обединения – документ за създаване на обединението, подписан от лицата участващи в него, в който задължително се посочва представляващият; Техническо предложение по образец; Ценово предложение по образец; Оферта по образец с попълнен срок на валидност на офертата; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от Закона за обществените поръчки по образец; Декларация за приемане на условията в проекта на договора по образец; Документите посочени в Раздел „ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ“ или именно: Списък на изпълнените от участника услуги (Приложение №7), които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 3 (три) или повече услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (пълно сервизно обслужване и/или ремонт на автомобили и/или други аналогични дейности) за стойност равна или по-висока от стойността на настоящата обществена поръчка. Доказателствата за извършените услуги в списъка се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението/ята следва да съдържат дата и подпис на издателя, както и данни за контакт. Участниците трябва да разполагат със собствена, наета или използвана на друго правно основание сервизна база, с обособени сектори или работни помещения, разполагащи с необходимото техническо оборудване за изпълнение на всички дейности по реализирането на поръчката. Участниците следва да представят списък-декларация по образец (Приложение №8), подписана от лицето(лицата) представляващо(и) участника, че същите разполагат със сервизни обекти във всички 28 областни града на страната (в съответствие с Списък с адреси на ИА ГИТ приложен към настоящите указания за участие). В списъка-декларация следва да бъдат отразени точните координати на обектите /адрес, телефон, факс и др./, вида на съответния обект и правното основание, на което същите се използват. Участниците трябва да притежават внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентни документи, издадени на участника. Сертификатът следва да е с предмет на настоящата поръчка и да е издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството. Заверени копия на валидни разрешителни документи, издадени от компетентни органи, предвидени в нормативната уредба, регламентираща дейностите по предмета на поръчката. Участниците трябва да разполагат с необходимата диагностична апаратура, софтуер и специализирани инструменти и приспособления за автомобилната техника. ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ" ...

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели. Участниците, с допуснати до оценяване оферти се класират по низходящ ред, като участникът с офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 1. Съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта", офертите ще бъдат оценени по следните показатели: 1.1. Цена за 1 сервизен човекочас вложен труд (часова ставка) – Ц Коефициент на тежест в общата оценка на офертата 70%. Изчислява се по следната формула: Ц = (Предложена най-ниска цена / Предложена цена от конкретния участник) х 100 Максималната стойност на „Ц“ е 100 точки. 1.2. Отстъпка в % (проценти) за вложени резервни части и консумативи - О Коефициент на тежест в общата оценка на офертата 30%. Изчислява се по следната формула: О = (Предложен процент отстъпка от конкретния участник / Предложен най-висок процент отстъпка) х 100 Максималната стойност на „О“ е 100 точки. Общата комплексна оценка (К) на предложението на всеки отделен участник се формира като сумата от всеки показател се умножи по съответния коефициент за тежест: К = Ц*0,7 + O*0,3 Максималната стойност на „К“ е 100 точки. Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая. Крайно класиране на участниците 1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки участник, като максималният брой точки е 100. 2. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка съгласно описаната по-горе методика, а останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред, в съответствие със стойността на получената от всеки от тях комплексна оценка. 3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/11/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

"ПРОДЪЛЖАВА ОТ РАЗДЕЛ "ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА": Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности. Участниците трябва да гарантират при необходимост, осигуряването на пътна помощ на територията на цялата страна. Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности. Непредставяне на някой от посочените документи или неизпълнение на някое от изискванията при всички случай води до риск от отстраняване на участника. Настоящата обществена поръчка се финансира със собствени средства от бюджета на ИА ГИТ. Цялостната документация свързана с настоящата публична покана, включително указанията за участие и образците на документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Възложителя, в раздел Профил на Купувача, подраздел "Публични покани" - http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=24 . Офертите на участниците ще се приемат в Деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, находящо се в гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до крайната дата за получаване на оферти, посочена в публичната покана. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Отварянето на офертите ще се състой на 17 ноември 2015г. от 10:00 часа, в административната сграда на ИА ГИТ, зала 107, находяща се на бул. "Княз Ал. Дондуков" 3, град София. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците представят само една оферта и нямат право да представят варианти на офертата. Всички документи се представят на български език. Документите във вид на копие следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от съответния участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/11/2015