Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Ангел Терзииванов – Началник на отдел ПК, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492045, E-mail: aterziivanov.sf4@esmis.government.bg, Факс: 02 9498787

Място/места за контакт: София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на ИА ЕСМИС”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31422000, 31400000

Описание:

Групи от батерии
Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участникът избран за изпълнител се задължава да достави 539 бр. Технологични батерии и 87 бр. Стартерни батерии. Важно !!! Посочените количества/бройки в спецификацията на публичната покана, публикувана на сайта на възложителя, са прогнозни за периода на изпълнение на договора. Възложителят на етап изпълнение на договора няма задължение да закупи или заяви доставки на цялото прогнозно количество от спецификацията. Възложителят на етап изпълнение на договора има право да закупи или заяви доставки надвишаващи посоченото прогнозно количество от спецификацията до изчерпване на предвидения финансов рерурс на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките на артикулите се извършват на посочен от Възложителя адрес в градовете София, Благоевград, Стара Загора и Велико Търново.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи всички изискуеми документи, посочени в публичната покана. Публичната покана на Възложителя е публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, в раздел профил на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. Участникът трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители; 6. Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка – свободен формат на текстово оформяне, заедно с доказателства за извършените доставки. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 7. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие; 8. Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти посочени в Раздел VI „Техническа спецификация“ от публичната покана. 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; (свободен формат на текстово оформяне). Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в фертите. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца, считано от датата на подписването на договора за възлагане на доставката, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС или до изчерпване на предвидения финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. Доставките на артикулите се извършват в срок до 5 (пет) работни дни след заявка от страна на Възложителя на посочен от Възложителя адрес в градовете София, Благоевград, Стара Загора и Велико Търново. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност не по–малко 90 календарни дни, който започва да тече от крайния срок за подаване на офертите до Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да бъдат адресирани до ИА „ЕСМИС”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на ИА „ЕСМИС”, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Офертата и всички документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.11.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Подробна информация може да бъде получена на сайта на Възлжителя: www.esmis.government.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/11/2015