Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Апелативен съд, ул. Васил Левски № 16, За: Янко Янев - административен ръководител, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 615931, E-mail: vtas@abv.bg, Факс: 062 600731

Място/места за контакт: Велико Търново ул.Васил Левски № 16

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.spr.appealcourt-vt.org/profilk.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Апелативен съд гр. Велико Търново - 1 бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 34000000, 34100000, 34110000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
Моторни превозни средства
Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 бр. лек автомобил

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Апелативен съд гр. Велико Търново. Срок и място на изпълнение на доставката - до 15.12.2015 година включително в град Велико Търново. Срок на валидност на офертата - минимум 60 дни от крайния срок за получаване на офертите.Офертата трябва да отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП и следва да съдържа: 1. Списък на приложените документи;2.Оферта;срок на валидност;3.Техническо предложение;4.Ценово предложение;5.Административни сведения за участника;6. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП;7. Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП; 8. Декларация по чл. 3 т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 9. Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП;10. Проект на договор; 11. Декларация за приемане изискванията на възложителя и условията на проекта на договор; 12. Удостоверение от Търговския регистър за актуално състояние; 13. Документ, че участникът е официален представител или вносител на производител на предлаганата марка автомобили за територията на Р България, или оторизиран от вносителя дилър с права за продежба и сервиз на територията на страната; 14. Списък на оторизираните сервизи на територията на Р България, в които може да се осъществява гранационната поддръжка на автомобила.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването ще се извърши по следната оценка: Предложена цена - максимален брой точки- 55 Техническа оценка - максимален брой точки - 45 Комплексна максимална оценка - 100 точки Комплексната оценка се получава като сбор от предложената цена (Ц) и техническата оцента (ТО) КО=Ц+ТО

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника в процедурата, или упълномощен от него представител в деловодството на Апелативен съд гр. Велико Търново ул. "Васил Левски" № 16 трети етаж на Съдебната палата, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на предмета на поръчката.При приемане на офертите в деловодството върху плика се отбелязват поредния номер; дата и час на получаване, като данните се записват във входащия регистър на съда, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатан или скъсан плик, няма да се приемат за участие в процедурата и ще се връщат незабавно на участниците.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/11/2015