Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Димитър Босев-главен експерт в отдел ПК, Дирекция ИТС, България 1000, София, Тел.: 02 9492281, E-mail: dbosev@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”(ИА „ЕСМИС)“, при следните обособени позиции: позиция I. „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ИА „ЕСМИС”; позиция ІІ. „Сключване на застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на ИА „ЕСМИС”; позиция ІІІ. „Застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ИА „ЕСМИС”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Обособена позиция № 1: 97 бр. ППС по списък – Приложение № 1 към Публичната покана. За Обособена позиция № 2: 90 бр. МПС по списък – Приложение № 2 към Публичната покана. За Обособена позиция № 3: - Част от административна сграда на ул.”Ген. Й. В. Гурко” №6 (Пощенска палата) с площ от 15 600 кв.м. с балансова стойност – 19 481 496,00 ( деветнадесет милиона, четиристотин осемдесет и един хиляди, четиристотин деветдесет и шест) лв. - Суперкомпютърен център – IBM, находящ се в административна сграда на ул.”Ген. Й. В. Гурко” №6 (Пощенска палата) с площ от 225 кв.м. с балансова стойност 2 778 335,00 (два милиона, седемстотин седемдесет и осем хиляди, триста тридесет и пет) лв. - Част от телевизионна ретранслаторна станция „Джанавара”, находяща се в гр. Варна с площ от 400 кв.м. с балансова стойност 294 040 (двеста деветдесет и четири и четиридесет) лв. Подробната техническа спецификация за всяка обособена позиция, се съдържа в публичната покана на Възложителя, която може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9 Прогнозната стойност на поръчката по отделните обособени позиции е както следва: За Обособена позиция № 1: 15 000 лева без ДЗП. За Обособена позиция № 2: 30 000 лева без ДЗП. За Обособена позиция № 3: 5 000 лева без ДЗП. В случай, че в оферта на участник се съдържа ценово предложение, което съдържа по-висока крайна цена от посочената по-горе за съответната обособена позиция, той се отстранява от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИА ЕСМИС, гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи всички изискуеми документи, посочени в публичната покана. Публичната покана на Възложителя е публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, в раздел профил на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. Участникът трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители; 6. Участниците, които подават оферта за обособена позиция 2 следва да представят списък с посочени адреси (свободен формат на текстово оформяне) на доверените сервизи, с които имат сключени договори за осъществяване на авторемонтни дейности в градовете, посочени в техническите изисквания за Обособена позиция № 2; 7. Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги (за съответната обособена позиция, за която участниците подават оферта) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка заедно с доказателства за извършената услуга. Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 8. Копие от разрешение (лиценз) за извършване на съответна застрахователна дейност, съобразно Кодекса за застраховането, съответно за участник чуждестранно лице - аналогичен документ, издаден от компетентна институция в съответната държава, в която участникът е установен. Посоченият документ следва да удостоверява правото на участника, да извършва застрахователна дейност, съответна на застрахователните услуги по обособените позиции от предмета на поръчката, по които участникът е подал оферта; 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; (свободен формат на текстово оформяне).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Офертите по обособена позиция I ще бъдат оценявани по следния показател: Ц – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест - 100 т. На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка. Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100. 2. Офертите по обособена позиция II ще бъдат оценявани по следните показатели: Застрахователна премия – коефициент на тежест 50% (максимален брой точки 50 т.) – Пзп, Застрахователна сума – коефициент на тежест 50 % (максимален брой точки 50 т.) – Пзс, 3. Офертите по Обособена позиция III ще бъдат оценявани по следните показатели: Ц – Цена за изпълнение – коефициент на тежест 80% (максимален брой точки – 80 т.) С – Срок за изплащане на обезщетението, при настъпване на застрахователно събитие в календарни дни – коефициент на тежест 20% (максимален брой точки - 20 т.); Комплексна оценка (КО) (Приложимо за обособени позиции № 2 и 3) Комплексната оценка (КО) на всяка оферта по съответната обособена позиция се получава като сбор от оценките, получени по всеки от посочените по-горе показатели. Класирането на участниците се извършва отделно за всяка обособена позиция, по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на 1-во място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. Оценките на участниците се изчисляват в точки с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи оферта по всяка от обособените позиции, е 100 точки. ВАЖНО: В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, икономически най-изгодната оферта се определя по правилата на чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП. Допълнителна информация - Подробни указания свързани с поставянето на оценка по отделните показатели се съдържат в публичната покана, публикувана на сайта на Възложителя в раздел профил на купувача на следния интернет адрес - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на действие на застрахователната полица на позиция І. 1 (една) година – от 00.00 часа на 01.01.2016 г. до 24 ч. на 31.12.2016 г. Срокът на действие на застрахователната полица по позиция ІІ е 1 (една) година – от 00.00 часа на 01.02.2016 г. до 24 ч. на 31.01.2017 г. Срокът на действие на застрахователната полица по позиция ІIІ e 1 (една) година – от 00.00 часа на 01.01.2016 г. до 24 ч. на 31.12.2016 г. Офертата, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 11.11.2015 г. от 14.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - публичната покана и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя в раздел "Профил на купувача", на следния интернет адрес - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/11/2015