Версия за печат

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП-гр. Шумен, ул. Петра № 1, За: инж. Петър Ганев и Динко Илчев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg-Хипервръзка към обявената поръчката: http://op.dpshumen.bg/?p=1185.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на мобилни принтери за отпечатване на превозни билети за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите териториални поделения ДГС/ДЛС“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42991230

Описание:

Принтери за отпечатване на билети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Първоначална доставка на принтерите-145 броя. Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 66 000,00 лв. без ДДС. Финансирането е със средства от стопанската дейност на СИДП ДП-гр. Шумен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен – адрес: гр. Шумен, ул.Петра № 1, Община Шумен, област Шумен

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата на кандидата трябва да е комплектувана и представена, съгласно с условията за провеждане на процедурата и да съдържа следните документи: А/ Административни сведения – образец, Приложение № 3; Б/ Декларации: - за приемане условията на проекта на договора – образец, приложение № 7; - за регистрация по закона за търговския регистър – образец, приложение № 5 за посочване на ЕИК за регистрация в Търговския регистър или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидата е юридическо лице или едноличен търговец; - за запознаване с условията на поканата – образец, приложение № 8; - по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец, приложение № 6. В/ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с образец (приложение № 9, приложен към документите за участие и публикуван на сайта: op.dpshumen.bg. Към техническото предложение, кандидатът прилага документи за доказване на произхода и на производителя на устройствата, включително и превод на същите документи (при необходимост), като документите са със съдържание, съгласно с т. 4.2. от настоящите условия. Г/ Ценовото предложение – образец Приложение № 10, не може да надхвърля пределната прогнозна стойност, посочена от Възложителя в настоящата покана. Забележка: Не се представя подписан проект на договор, във връзка с подписването от кандидата на декларация № 7 за приемане на условията на проекта на договора, които са описани подробно в условията за провеждане и техническата спецификация, която е част от документацията за участие - достъпна на "Профил на купувача" на Възложителя. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, с изписани адрес на кандидата, предмета на поръчката, телефон за контакти и при възможност и адрес на ел. адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката, като Техническа спецификация; Техническо предложение- по образец, Ценово предложение-образец и Проект на договор и други документи, могат да се получат и да се ползват на посочения в тази покана интернет адрес - профил на купувача. Разглеждането на документите от комисията ще се извърши на 05.11.2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен, гр. Шумен, ул. "Петра" № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2015