Версия за печат

BG-Несебър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Почивна база /ПБ/ Слънчев бряг, Община Несебър, Област Бургас, к.к. Слънчев бряг, За: Станка Харизанова, Република България 8240, Несебър, Тел.: 0888 961861, E-mail: harizanova59@abv.bg

Място/места за контакт: Община Несебър, Област Бургас, к.к. Слънчев бряг, Почивна база /ПБ/ Слънчев бряг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pb-sunnybeach.com/index.html.

Адрес на профила на купувача: http://www.pb-sunnybeach.com/yujnokrilo.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

За осъществяване на поръчката са предвидени СМР по видове както следва: По част „Арх.”: Преустройство на 10 оси в 4 типови хотелски етажи в Южно крило. На всеки от 4-те ет. са разположени по 9 ап. с отделни баня и WC. Преработват се 10 от тях в 20 стаи. На 1-ви и 2-ри ет. по 4 ап. се запазват без промяна на санитарните помещения. Останалите 5 на всеки ет. се преструктурират в стаи с 2 легла, чрез разделяне с ГК стена на вх. антре, отваряне на още 1 врата към ет. коридор и обособяване на самост. бани с WC. На 3-ти и 4-ти ет. се запазва броят на хотелските единици – 8 заварени и 10 ап. с по 2 преработени бани с WC(в тях се премахват разделящите зидове и вратите и се прибавя душ). По част „Ел.”: След разделяне на 10 ап., съществ. ел. табла То+н се запазват, а в коридора на новообразуваната стая ще се монтира открито ново ел. табло Тстая /нови ел. инст./. Захранването му ще стане чрез пров. 2ПВ-А1 4мм2 в РVС тр. скрито от съществ. ел. табло Тн, както е показано и на схемите на ел. таблата То+н и Тстая. Във всички бани ще се изпълнят нови ел. инст. с пров. ПВВ-МБ1 скрито, като се направи връзка към съществ. инст. в разкл. кутия в коридора. В стаята, в която остават съществ. ел. табла То+н ще се изместят плафониера и девиаторните ключове в коридора. В новообособените стаи ще се изпълнят нови ел. инст. за коридора, ще се направят връзки на съществ. инст. към новото ел. табло Тстая.Ел. инст. за осветление и контакти ще се изпълнят с пров. ПВВ-МБ1, скрито положен под мазилката по стени в коридора и баните, в РVС канал открито в стаите и в РVС тръби в новата преградна ГК щендерна стена в коридора. Всички контакти ще са тип “Шуко” със занулителна клема. За новите контакти да се направи мостче към работна нула. По част „ОВК”: Изграждане на нови вент. инст. за баните с WC, които са се проветрявали по естествен път чрез вент. решетка монтирана на стената към ВиК шахтата. Отделят се 2 от съществ. бойлери. На покрива над бойлерното се монтира ново поле от 20 селективни плоски слънчеви колектора. Добавяне на нов пластинчат топлообменник и 2-ра помпа осигуряваща циркулацията на водата. Кръга на слънчевите колектори ще се изпълни със затворен разширителен, който е общ за инст. Обема на разширителния съд е 250 л. Пълненето на инст. ще се прави ръчно с кран за пълнене до достигане на налягане в инст. в диапазона 2,5-3 Bar. Включването на 2-те помпи на слънчевата инст. ще се прави едновременно от автоматика (диференциален термостат), която следи за темп. на топлата вода на изхода от 2-та бойлера и ако тя е по-ниска температурата на топлоносителя в слънчевото поле, помпите се включват. Предвидено захранването на помпите да е непрекъсваемо тип UPS. ЕЛ нагревателите на 2-та бойлера се запазват, но се настройват да се включват само при спадане на температурата в тях под 40°С. По отношение на част „ВиК” е предвидено: Вътр. водопроводна инст. е предвидена за топла, циркулационна и студена вода - от тръби РР РN 10 за студена и РN 20 за топла и циркулационна вода. За изолиране на отделни участъци са предвидени СК.Главната хоризонтална водопроводна инст. е решена като положена в съществуващ колектор на кота 0.00 и е свързана с водопровода за студена и топла вода в бойлерното помещение. Главни хоризонт. и верт. клонове в инст. шахти следва да се изолират с изолация 10 мм. За всеки сан. възел е предвидени СК за изолиране.На всяка вертикала в зоната на инст. колектор да се монтират СК с изпразнител за източване на водата.Запазва се съществ. канал. в проходимия колектор като проектните вертикали се включват към същесвуващите тръби с фасонни части.Вътр. канал. инст. ще се изпълни от РVС тръби ф 110, ф 50 и тръби дебелостенни ф 110 и ф 160 за участъците в зоната на проходимия колектор. Верт. канал. клонове са изведени над покрива за вент. на канал. и завършват с вент. шапки.На кота 0.80 м от пода по ВККл. са предвидени РО.В помещенията, където е необходимо обилно измиване, са предвидени подови сифони. За контрол и почистване са предвидени РО.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45310000, 45331000, 45332000, 45332400, 45430000, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Работи по инсталиране на санитарна керамика
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Количеството и обема на СМР са подробно посочени в настоящата покана, документацията за участие и приложената към нея количествена сметка. 2.Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 151354.30 лв. (сто петдесет и една хиляди триста петдесет и четири лева и тридесет стотинки) без ДДС за целия обем на поръчката и е осигурена от бюджета на Почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет в к.к. Слънчев бряг за 2015 г. Така посочената прогнозна стойност се явява и максимален финансов ресурс, с който участниците следва да се съобразят. Участник, който представи оферта, надвишаваща посочения максимален финансов ресурс, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 3.Схема на плащане: А) Авансово плащане не се предвижда; Б) Окончателно плащане – в тридесет дневен срок след извършване и приемане на строителните и монтажни работи и издаване на фактура.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

151354 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, общ. Несебър

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. По отношение на влаганите строителни продукти (материали, елементи, детайли, комплекти): А) Вложените в извършените СМР строителни продукти трябва да отговарят на посочените в чл. 5 от Наредба за същественте изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и чл. 30 от Закона за обществените поръчки, както и на посочените в проектната документация характеристики;Б) При влагане на стротелните продукти, същите следва да са придружени с: маркировка за съответствие; - декларация за съответствие и указания за приложение на български език. 2. По отношение на отчетността на извършените работи: А) Периодично уведомяване на упълномощен представител на Възложителя за протоколиране на извършените СМР, подлежащи на закриване; Б) Извършване на предвидените от проектантите проби в присъствие на упълномощен представител на Възложителя и изготвяне на протоколи: хидравлични проби за тръбопроводите; топли и ефективни проби на отоплителните машини; пневматични проби и наладка на инсталацията (за вентилациите); протокол за скрити работи или за такива, които подлежат на закриване; протокол за 72-часова ефективна проба на всички инсталации; 3. По отношение на гаранционните срокове: гаранционните срокове за всички извършени СМР ще се определят от офертата на изпълнителя, като не могат да бъдат по-кратки, както и да надвишават с повече от 50 % посочените за съответния вид СМР, определени в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове, за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти ; 4. По отношение на безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност: стриктно спазване на относимата нормативна уредба и предписанията на проектантите. Отговорността при настъпване на неблагоприятни последици в резултат на неспазване на горепосочените правила и предписания е за Изпълнителя; 5. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, което отговаря на предварително обявените условия. 6. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж – І група, V категория или за съответните строителни и монтажни работи, съгласно посочените. 7. Участникът трябва да има опит в СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка. 8. Участникът трябва да предложи екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата в минимален състав: А) Технически ръководител, който има придобита образователно-квалификационна степен съобразно изискванията на чл. 163а от ЗУТ и минимум 3 год. професионален стаж по специалността; Б) Специалист по „ВиК”, който да притежава професионално образование (средно или висше) или квалификация в областта на архитектурата и/или строителството; В) Специалист по „Електротехника”, който да притежава професионално образование (средно или висше) или квалификация в областта на електротехниката; Г) Специалист по „ОВК”, който да притежава професионално образование (средно или висше) или квалификация в областта на климатична, вентилационна и отоплителна техника; Д) Специалист по ЗБУТ, който да има професионално образование (средно или висше) в областта на архитектурата и/или строителството и преминат курс за обучение за координатор по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); Участникът може да посочи един експерт за повече от една от експертните позиции на екипа, като е недопустимо единствено съвместяването на позициите на „Технически ръководител” и „Специалист по ЗБУТ” в едно лице . Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен в областта на строителството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката е комплексна и се определя по следната формула КО = ПЦ + СИ + ГС, където: КО е комплексна оценка, ПЦ е предлагана цена, СИ е срок за изпълнение, а ГС– гаранционен срок.Показатели за оценка 1. Предлагана цена с отн. тежест 45 % се определя по формулата П Ц = ПЦ(мин.)/ ПЦ(уч.) x 45, където ПЦ(мин.) е най-ниската предл. цена, а ПЦ (уч.) е предл. от съответния участник. Участникът с най-ниска предл. цена получава най-високия бр.т. по този показател – 45, а за всеки следващ, бр. т. се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 2.Срок на изпълнение с отн. тежест 35 % се определя по формулата СИ = СИ(мин.)/ СИ(уч.) x 35, където СИ(мин.) е най-краткия посочен (в календарни дни) срок, а СИ (уч.) е предл. от съответния участник (в календрни дни). Участникът с най-кратък предл. срок получава най-високия бр. т. по този показател – 35, а за всеки следващ, бр. т. се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. СИ се посочва в офертата и не може да бъде по-дълъг от 40 дни и по бъде по-кратък от 15 дни, считано от началната дата, определена при сключване на договора. В противен случай участникът ще бъде отстранен. 3. Гаранционен срок с отн. тежест 20 %. Определя като сбор от оценките по отделните подпоказатели и се определя по формулата ГС = ГС1 + ГС2 + ГС3+ ГС4, където: ГС1 е гаранц. срок на строителни, монтажни и довършителни работи на ВиК инст. и е с отн. тежест 25 %, ГС2 е гаранц. срок на строителни, монтажни и довършителни работи на Ел. инст. и е с отн. тежест 25 %, ГС3 е гаранц. срок за извършените строителни, монтажни и довършителни работи на ОВК инсталации и съоръжения и е с отн. тежест 25 %, ГС4 е гаранц. срок за извършените СМР за подовите и стенните покрития и е с отн. тежест 25 %.Подпоказател ГС1 се определя по формула ГС1 = ГС1(уч.)/ГС1(макс.)x 25, където ГС1(уч.) е предл. от съответния участник гаранц. срок (в години), а ГС1(макс.) е най-дългият посочен гаранц. срок (в години).Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия бр. т. по този показател – 25, а за всеки следващ, бр. т. се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.Подпоказател ГС2 се определя по формула ГС2 = ГС2(уч.)/ГС2(макс.)x 25, където ГС2(уч.) е предложеният от съответния участник гаранц. срок (в години), а ГС2(макс.) е най-дългият посочен гаранц. срок (в години).Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по този показател – 25, а за всеки следващ, броя точки се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.Подпоказател ГС3 се определя по формула ГС3 = ГС3(уч.)/ГС3(макс.)x 25, където ГС3(уч.) е предложеният от съответния участник гаранц. срок (в години), а ГС3(макс.) е най-дългият посочен гаранц. срок (в години).Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по този показател – 25, а за всеки следващ, броя точки се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.Подпоказател ГС4 се определя по формула ГС4 = ГС4(уч.)/ГС4(макс.)x 25, където ГС4(уч.) е предложеният от съответния участник гаранц. срок (в години), а ГС4(макс.) е най-дългият посочен гаранц. срок (в години).Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по този показател – 25, а за всеки следващ, броя точки се определя по формулата като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. ГС за всички извършени СМР не могат да надвишават с повече от 50 % определените за съответния вид СМР в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове, за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участник оферирал по-дълъг гаранц. срок ще бъде предложен за отстраняване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 06.11.2015 г. от 09:30 часа в Почивна база - Дом 2, Почивна база на Министерски съвет – Слънчев бряг, гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг”. Цялата документация е предоставена свободно в "Профила на купувача" на сайта на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2015