Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Милчо Милчев-началник отдел ПУ на ЕСМ, Дирекция ЕСМ, България 1000, София, Тел.: 02 9494123, E-mail: mmilchev@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: Отдел ПУ на ЕСМ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ИА ЕСМИС“, при следните обособени позиции: Обособена позиция I „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 тип „Екокомс“; Обособена позиция II. „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 тип „Мултиплекс“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В предмета на настоящата поръчка е включено следгаранционното сервизно обслужване , а именно: - Ремонти на непредвидими повреди /с частична работоспособност/ или отстраняване на непредвидими повреди /с пълна неработоспособност/ на цифровите мултиплексни съоръжения и модули по Таблица №1 и Таблица №2 към техническото задание на Възложителя. - Технически консултации на служителите на Възложителя. Подробната техническа спецификация на елементи от мрежата „nx64” за всяка обособена позиция, се съдържа в публичната покана на Възложителя, която може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9 Прогнозната стойност на поръчката по отделните обособени позиции е както следва: • За Обособена позиция І - 20 000 (двадесет хиляди) лв. без ДДС. • За Обособена позиция ІІ –20 000 (двадесет хиляди) лв. без ДДС. Месечните абонаметни такси за периода на изпълнение на договора сумарно не следва да надвишават посочената прогнозна стойност на поръчката по отделните обособени позиции. В случай, че в оферта на участник се съдържа ценово предложение, което съдържа по-висока крайна цена от посочената по-горе за съответната обособена позиция, той се отстранява от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИА ЕСМИС, гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи всички изискуеми документи, посочени в публичната покана. Публичната покана на Възложителя е публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, в раздел профил на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. Участникът трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за съответната обособена позиция; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители; 6.Участниците трябва да представят оторизационни писма от производителя на съответната марка елементи от мрежа nx64, от които да е видно, че имат права да търгуват/продават и сервизират предлаганите елементи. Доказва се с: Копия на оторизационни писма, заверени с подпис и печат от участника. *Забележка: Представянето на оторизационно писмо не важи за елементи от мрежа nx64, на които участникът е производител; 7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; (свободен формат на текстово оформяне).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на неговото сключване, удостоверено с регистрационния щемпел на Възложителя (приложимо и за двете обособени позиции). Офертата, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 04.11.2015 г. от 14.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - публичната покана и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя в раздел "Профил на купувача", на следния интернет адрес - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/11/2015