Версия за печат

BG-Смолян,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смолян, бул. България №12, За: инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИОС“ в община Смолян, Република България 4700, Смолян,, Тел.: 0301 67692, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: дирекция „СИОС“ в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1334.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ВОДОСТОК НА УЛ. ХАН АСПАРУХ ДО ГАМАКАБЕЛ В ГР. СМОЛЯН”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45262620

Описание:

Подпорни стени


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ВИДОВЕ РАБОТИ – основни дейности: • Земни работи: o Изкопни работи: Изземане на земни маси за оформяне основата на конструкцията; Почистване на терена (премахване на разрушена бет. Стена); o Подравняване и уплътняване на основата за конструкцията с трамбовка на пластове 20 см; o Натоварване на разбит бетон и земна маса на транспорт – механизирано; o Превоз на земна маса до депо до 5 км; o Направа на насипи; • Доставка на материалите за изграждане на армиран насип, в комбинация с подпорни стени от фабрични габиони. • Монтаж на материалите за армираната подпорна конструкция. • Изграждане на временен път. Основни параметри на армираната конструкция: • Обща дължина – 30 m. • Средна височина конструкция – 7.00 m. • Армираща компонента – 4.0 m. • Преоткосиране над укрепването 1:1.5. Количествата на видовете работи са съгласно Количествена сметка, съставляваща Приложение № 1, неразделна част от настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

259000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката е ул. Хан Аспарух, гр. Смолян, община Смолян, в участъка срещу Гамакабел.

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнението се осъществява при спазване на изискванията в проекта на договор, съгласно представените и одобрени от възложителя Tехнически инвестиционен проект, Технически спецификации и Количествена сметка. 2. Други изисквания, които са свързани с изпълнението на поръчката и представляват условие, следствие или допълнение към него: • Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа. • Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, които не е допустимо да са втора употреба. • Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа. • Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. • Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. • Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация. • Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите, съставляваща Приложение № 4, неразделна част от настоящата покана, при следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО): 1. Цена за изпълнение (О1) - тежест в комплексната оценка 25 %, максимум 25 точки. 2. Гаранционен срок на изпълнените прилежащи съоръжения към улицата /съоръжения към ул. хан Аспарух, гр. Смолян, в това число подпорна стена, водосток/ (О2) - тежест в комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. 3. Срок за изпълнение (О3) - тежест в комплексната оценка 15 %, максимум 15 точки. 4. Организация и изпълнение на строителните работи (О4) - тежест в комплексната оценка 50 %, максимум 50 точки. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната формула: КО = О1 + О2 + О3 + О4 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място участникът, който е предложил по-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител за обособената позиция между класираните на първо място оферти. Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика и показатели.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са следните документи - приложения, свързани с поръчката, публикувани на сайта на община Смолян на интернет адрес - www.smolyan.bg , профил на купувача - http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1334 : 1. Приложение 1: Технически спецификации. Количествена сметка и инвестиционен проект. 2. Приложение 2: Описание и специфични условия на поръчката. 3. Приложение 3: Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 4. Приложение 4: Методика за оценка на офертите. 5. Приложение 5: Проект на договор. 6. Приложение 6: Образци Образец № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на производството. Образец № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Образец № 3 – Ценово предложение. Образец № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Образец № 5 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор. Образец № 6 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Образец № 7 – Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Образец № 8 – Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; - интернет адрес: http://www.nap.bg/. 2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/. 3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02 / 81 19 443. Постъпилите оферти се отварят на 03.11.2015г. от 08:30 часа в Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в производството или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и/или представяне на съответното пълномощно, когато е необходимо, а останалите лица – след удостоверяване на качеството, в което присъстват. За строителни технологии, материали, продукти, техническо оборудване и съоръжения, оборудване, устройства и други компоненти с посочен процес, тип, модел, търговска марка, произход или производство в настоящата публична покана и приложенията към нея съгласно чл.32, ал.2 от ЗОП да се чете „или еквивалентно“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/11/2015