Версия за печат

BG-Ракитово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ Христо Ботев, ул. Вела Пеева №46, За: Мария Казанджиева - Директор на ОУ Христо Ботев, Р. България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2160, E-mail: hristo_botev_@abv.bg

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на закуска за учениците от І-ви до ІV-ти клас и децата от подготвителните групи и приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от I-ви до VI-ти клас, в ОУ „Христо Ботев”, гр. Ракитово по обособени позиции”: Позиция №1: Доставка на закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас и децата от подготвителните групи в ОУ „Христо Ботев”, гр. Ракитово. Позиция №2: Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от І-ви до VІ-ти клас в ОУ „Христо Ботев”, гр. Ракитово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена Позиция №1: Доставка на закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас и децата от подготвителните групи в ОУ „Христо Ботев”, гр. Ракитово - се предвижда доставка на закуска за 244 ученици от ПГ и І-ІV клас, при прогнозен брой от 125 учебни дни, с прогнозна стойност 12 700лв. Позиция №2: Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от І-ви до VІ-ти клас в ОУ „Христо Ботев”, гр. Ракитово се предвижда доставка на обяд за 150 ученици от І-VІ клас, при прогнозен брой от 125 учебни дни, с прогнозна стойност 32 900лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ракитово,ОУ "Христо Ботев"

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката (доставянето на готовата храна за закуска и обяд) трябва да бъде в съответствие с изискванията на Възложителя: 1. Доставката да се извършва със собствен или нает транспорт, отговарящ на всички нормативни изисквания. 2. Доставят се качествени стоки и продукти отговарящи на БДС или на еквивалентни стандарти. 3. Хранителните продукти по възможност да са пакетирани и етекетирани. 4. Непакетираните продукти да бъдат придружени със сертификат. 5. Опаковките да са здрави, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, нейното съхранение, производителя, качеството, дата на производство и срока на годност, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за етикетиране и представянето на храните/ДВ, обн.бр.62от 28.07.2002 г./. 6. Хранителните продукти да отговарят на Закона за храните, Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните/ДВ,обн.бр.55 от 07.07.2006 г./, Наредба№6 от 10 август 2011 г.за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения/ДВ,обн.бр.65 от 23.08.2011 г./,Наредба №9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните/ДВ,обн.бр73 от 20.09.2011 г./, предлагани в детските заведения и училищата и други нормативни актове, свързани с предмета на поръчката. 7. Всяка доставка да бъде придружена от ветеринарно медицинско свидетелство и експертен лист за продуктите от животински произход, както и сертификат за произход и качество на всички хранителни продукти. 8. Доставените хранителни продукти да бъдат с валиден срок на годност, отговарящ на минимум 90% от срока на годност, който е валиден за пълния период на валидност на съответния продукт! 9. Доставките да се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания. 10. Храни, съдържащи, съставени или произведени от ГМО, както и такива обработени с йонизиращи лъчения, не се допускат. С Участник избран за изпълнител, който достави храни съдържащи, съставени или произведени от ГМО, както и такива обработени с йонизиращи лъчения, ще бъдат прекратени договорните взаимоотношения, и той ще дължи неустойка в размер на 200% от цената на договора, който е сключил с ОУ „Христо Ботев”, гр. Ракитово!!! 11. При доставката на хранителните продукти, избрания изпълнител е длъжен да представи Заверени копия на сертификат/и, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието на стоките/продуктите, които доставя, за изпълнение на поръчката със съответните спецификации или стандарти за произход и качество на продуктите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. 2. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка, участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 3. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 3.1. Ако е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 3.2. Ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 3.3. Ако е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 4. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; 5.От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - OУ "Христо Ботев", гр. Ракитово, публикува в профила на купувача - на страницата на община Ракитово документацията за участие и предоставя пълен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: http://rakitovo.info/ раздел: „Обществени поръчки”: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02 На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача най-късно в следващия ден от деня на получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 3 (три) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 6.Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; 7.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, ОУ "Христо Ботев" , п.к. 4640, ул. „Вела Пеева” № 46; 8.Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от Комисия на 02.11.2015г. от 14:00 часа на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово, гр. Ракитово, ОУ "Христо Ботев" , п.к. 4640, ул. „Вела Пеева” № 46; Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по отварянето на офертите и съобщаването на ценовите предложения. Присъствието ще се осъществява при спазване на установен режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2015