Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Петър Петров - по предмета на поръчката - 02 9145 1410 ; Димитър Павлов - по процедурата - 02 9145 1517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV _22__BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извънгаранционна поддръжка и доставка на резервни части на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства, марка "Xerox".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 30232000, 30232100

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Периферни устройства
Принтери и плотери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградите на БНБ в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да е оторизиран представител за марката "Xerox", имащ правото да извършва ремонт и доставка на резервни части за печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства. 2. Участникът да има специалисти, квалифицирани да ремонтират устройства, произведени преди 10 (десет) и повече години. 3. Участникът да разполага минимум със 7 (седем) броя сервизни специалисти за ремонта на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства общо в градовете с представителства на БНБ - София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен, които са специално обучени от центрове за обучение на производителя със съответните сертификати. 4. Участникът да отговаря на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Приложение № 1 - "Техническо задание".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена на един човекочас за труд при ремонтни дейности - 50т. 2. Техническо предложение - 30 т.; 3. Срок на доставка на резервни части от склад в Република България - 10т.; 4. Срок на доставка на резервни части от склад в чужбина - 10т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/11/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Попълнен образец на Представяне, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия дружеството;2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3 . Ценово предложение, съгласно образеца, представен от възложителя;4 .Техническо предложение (свободен текст), в което участникът следва да опише начина на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, проекта на договор и Приложение № 1 - "Техническо задание".5. Документ (писмо)за това, че участникът е оторизиран представител за марката "Xerox", имащ правото да извършва ремонт и доставка на резервни части за печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства. 6. Декларация, че участникът има специалисти, квалифицирани да ремонтират устройства, произведени преди 10 (десет) и повече години. 7. Декларация, че участникът разполага минимум със 7 (седем) броя сервизни специалисти за ремонта на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства общо в градовете с представителства на БНБ - София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен, които са специално обучени от центрове за обучение на производителя със съответните сертификати. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат в раздел "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционна поддръжка и доставка на резервни части на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства, марка "Xerox". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 04.11.2015 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. Княз Александър I, № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/11/2015